Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρισα: Χιλιάδες λαού και νεολαίας στην απεργιακή συγκέντρωση (ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι μαθη­τές, φοι­τη­τές αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, μαθη­τι­κών συμ­βου­λί­ων και έχουν γεμί­σει την κεντρι­κή πλα­τεία της Λάρι­σας, στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι δεν θα αφή­σουν να θαφτούν οι εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες του κρά­τους και όλων των κυβερ­νή­σε­ων, που κάνουν ό,τι περ­νά­ει από το χέρι τους για να στη­ρί­ξουν τις επεν­δύ­σεις και την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, θυσιά­ζο­ντας τις ανά­γκες, την ασφά­λεια, ακό­μα και τη ζωή του λαού.

Σημα­ντι­κή είναι η συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων από κλά­δους και χώρους δου­λειάς που απήρ­γη­σαν μαζι­κά, ενώ δυνα­μι­κό «παρών» δίνουν ακό­μα μια φορά μαθη­τές και φοι­τη­τές με πανό, πλα­κάτ, μαύ­ρα μπα­λό­νια που στέλ­νουν το μήνυ­μα: «Σήμε­ρα το μάθη­μα γίνε­ται στον δρόμο».

Το «παρών» δίνουν και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι από τον κλά­δο του εμπο­ρί­ου και της εστί­α­σης, με πολ­λούς από αυτούς να έχουν κλεί­σει τα μαγα­ζιά τους.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο