Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάσπη στον ανεμιστήρα

Πριν από ενά­μι­ση μήνα, η κυβέρ­νη­ση επι­χεί­ρη­σε να δικαιο­λο­γή­σει την ΠΝΠ που καταρ­γεί το αυτο­διοί­κη­το του ΚΕΘΕΑ αφή­νο­ντας υπο­νο­ού­με­να για «τη χρη­στή διοί­κη­ση και δημο­σιο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση». Χτες στη Βου­λή, ο υπουρ­γός Υγεί­ας επα­νήλ­θε και παρου­σί­α­σε ως «άσο στο μανί­κι» της κυβέρ­νη­σης ένα «πόρι­σμα — βόμ­βα» για το Θερα­πευ­τι­κό Πρό­γραμ­μα «Προ­μη­θέ­ας» του ΚΕΘΕΑ στις φυλα­κές Δια­βα­τών, που επι­βε­βαί­ω­νε τάχα τις καταγ­γε­λί­ες του. Για να δημιουρ­γή­σει εντυ­πώ­σεις, ο υπουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε ότι το πόρι­σμα συντά­χθη­κε από «υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες που έκα­ναν εσω­τε­ρι­κή έρευ­να». Αυτό που δεν είπε, βέβαια, είναι ότι το πόρι­σμα συντά­χθη­κε από το ίδιο το ΚΕΘΕΑ και ότι οι «υπη­ρε­σια­κοί παρά­γο­ντες» που έκα­ναν την έρευ­να είναι οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοί του!

Συγκε­κρι­μέ­να, στις αρχές του 2018, το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ αξιο­λό­γη­σε ως ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που έφτα­ναν από εργα­ζό­με­νους του ΚΕΘΕΑ «Προ­μη­θέ­ας» για τη λει­τουρ­γία του προ­γράμ­μα­τος, συμπε­ρι­φο­ρές στε­λε­χών του που υπε­ρέ­βαι­ναν ζητή­μα­τα δεο­ντο­λο­γί­ας και δια­χεί­ρι­σης οργα­νω­τι­κών ζητη­μά­των. Για το λόγο αυτό, το ίδιο το ΚΕΘΕΑ προ­χώ­ρη­σε στη σύστα­ση Ομά­δας Εργα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νή­σει όλες τις πτυ­χές λει­τουρ­γί­ας του συγκε­κρι­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος και να αντι­με­τω­πί­σει το πρό­βλη­μα. Οι εργα­ζό­με­νοι που απο­τε­λού­σαν την Ομά­δα Εργα­σί­ας είχαν μάλι­στα να αντι­με­τω­πί­σουν ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λες συν­θή­κες και προ­βλή­μα­τα, να επε­ξερ­γα­στούν, να δια­σταυ­ρώ­σουν και να τεκ­μη­ριώ­σουν πλη­ρο­φο­ρί­ες, κι όλα αυτά μέσα στη φυλα­κή Δια­βα­τών. Αυτό είχε ως απο­τέ­λε­σμα να κάνουν δύο αιτή­μα­τα παρά­τα­σης της κατά­θε­σης του πορί­σμα­τος, το οποίο κατα­τέ­θη­κε τελι­κά τον Ιού­λη του 2019.

Ο τρό­πος με τον οποίο κινή­θη­κε ο Οργα­νι­σμός ανα­δει­κνύ­ει την ανα­γκαιό­τη­τα και τη σημα­σία δια­φύ­λα­ξης του αυτο­διοί­κη­του χαρα­κτή­ρα του ΚΕΘΕΑ. Στον αντί­πο­δα, η στά­ση της κυβέρ­νη­σης επι­βε­βαιώ­νει ότι δεν διστά­ζει να κατα­φύ­γει ακό­μα και σε συκο­φα­ντί­ες, προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της και στο θέμα των ναρ­κω­τι­κών. Ο στό­χος της είναι ξεκά­θα­ρος: Να πλή­ξει το κύρος του ΚΕΘΕΑ και να σπεί­ρει αμφι­βο­λί­ες για το έργο που προ­σφέ­ρει παρά την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και υπο­στε­λέ­χω­σή του, να κλο­νί­σει την εμπι­στο­σύ­νη των ανθρώ­πων που δίνουν τη μάχη της απε­ξάρ­τη­σης και όσων είναι ακό­μα εκτός της θερα­πευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, να υπο­νο­μεύ­σει το ρόλο των δωρε­άν «στε­γνών» προ­γραμ­μά­των, ώστε να πέσει ως «ώρι­μο φρού­το» η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της απε­ξάρ­τη­σης, η διεύ­ρυν­ση της χορή­γη­σης υποκατάστατων.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης / Ε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο