Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λέβ Γιασίν, η «μαύρη αράχνη»

Στις 22 Οκτω­βρί­ου 1929 γεν­νή­θη­κε ο  Σοβιε­τι­κός τερ­μα­το­φύ­λα­κας Λεβ Για­σίν. «Mαύ­ρη Αρά­χνη» τον απο­κα­λού­σαν, από τον συν­δυα­σμό της απί­στευ­της ευλυ­γι­σί­ας που διέ­θε­τε και της επι­μο­νής του να αγω­νί­ζε­ται πάντο­τε ντυ­μέ­νος στα μαύ­ρα, θεω­ρεί­ται ως ο καλύ­τε­ρος τερ­μα­το­φύ­λα­κας του 20ού αιώ­να από την διε­θνή ομο­σπον­δία ιστο­ρί­ας και στα­τι­στι­κής ποδο­σφαί­ρου. Το 1999 ο Λεβ Για­σίν ανα­δεί­χτη­κε ο καλύ­τε­ρος Ρώσος αθλη­τής του αιώ­να, ύστε­ρα από ψηφο­φο­ρία που διορ­γά­νω­σε ο σύν­δε­σμος αθλη­τι­κών συντα­κτών της χώρας.

Ο Για­σίν εμφα­νί­στη­κε στο διε­θνές ποδο­σφαι­ρι­κό στε­ρέ­ω­μα συμ­με­τέ­χο­ντας στο παγκό­σμιο κύπελ­λο της Σου­η­δί­ας το 1958, το πρώ­το που μετα­δό­θη­κε τηλε­ο­πτι­κά χάρις στον Σοβιε­τι­κό δορυ­φό­ρο Σπούτ­νικ 2.

Ο Λεβ Ιβά­νο­βιτς Για­σίν, γεν­νή­θη­κε στις 22 Οκτω­βρί­ου 1929 στη Μόσχα. Σε ηλι­κία 12 ετών κατά την διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου δού­λευε ως βοη­θός σε εργα­στή­ριο μετάλ­λου. Στην ομά­δα του εργα­στη­ρί­ου όπου έδει­ξε τα προ­σό­ντα του, ευκι­νη­σία η ευστρο­φία, τρά­βη­ξε το ενδια­φέ­ρον της Ντι­να­μό Μόσχας. Πρώ­τα στις ακα­δη­μί­ες και μετέ­πει­τα στην πρώ­τη ομά­δα ο Για­σίν, απο­τέ­λε­σε παί­κτη σύμ­βο­λο για τον σύλ­λο­γο, υπη­ρε­τώ­ντας τον για περισ­σό­τε­ρο από είκο­σι χρό­νια. Στις 6 Ιου­λί­ου 1950 έκα­νε την πρώ­τη του εμφά­νι­ση στην ανδρι­κή ομά­δα. Απο­σύρ­θη­κε το 1971 έχο­ντας 326 συμ­με­το­χές ως βασι­κός στη Ντι­να­μό Μόσχας

Οι εμφα­νί­σεις του με την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και η μαύ­ρη φανέ­λα τον έκα­ναν διά­ση­μο παγκο­σμί­ως. Ο υψη­λό­σω­μος τερ­μα­το­φύ­λα­κας, φορέ­σει 78 φορές τη φανέ­λα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης. Πήρε μέρος σε τέσ­σε­ρα Μου­ντιάλ, ενώ το 1956 πανη­γύ­ρι­σε την κατά­κτη­ση του χρυ­σού Ολυ­μπια­κού μεταλ­λί­ου. Τέσ­σε­ρα χρό­νια αργό­τε­ρα, βρέ­θη­κε με τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί του βάθρου κατά τη διάρ­κεια του Ευρω­παϊ­κού Πρωταθλήματος.

Στις 20 Μαρ­τί­ου 1990 άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή σε ηλι­κία 60 ετών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο