Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Λένε ότι κάποιοι σας υποκινούν για να κάνετε καταλήψεις”

Τα αιτή­μα­τα των μαθη­τών εξέ­θε­σε στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του «ΑΝΤ1» χθες ο Ξάν­θος Γερ­μα­νά­κος μαθη­τής Λυκεί­ου Περά­μα­τος και μέλος της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθη­νών ανα­φε­ρό­με­νος στις μαθη­τι­κές κινητοποιήσεις.

Επι­σή­μα­νε ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις απο­φα­σί­στη­καν μέσα από συλ­λο­γι­κές δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες στις γενι­κές συνε­λεύ­σεις των μαθη­τών και σημεί­ω­σε ότι τα αιτή­μα­τα είναι η μεί­ω­ση του αριθ­μού των μαθη­τών στους 15 ανά τμή­μα, η επί­τα­ξη δημο­σί­ων κτι­ρί­ων για την κατα­σκευή αιθου­σών, η πρό­σλη­ψη εκπαι­δευ­τι­κών αλλά και η πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα τα σχο­λεία του Περά­μα­τος, όπου σε ένα σχο­λείο με 400 μαθη­τές, υπάρ­χει μία μόνο καθαρίστρια!

Οι μαθη­τές δεν δέχο­νται να δια­κιν­δυ­νεύ­ουν τη ζωή τους αλλά και των οικο­γε­νειών τους όταν γυρί­ζουν στο σπί­τι τους, από σχο­λεία όπου δεν εφαρ­μό­ζο­νται ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας επι­σή­μα­νε χαρακτηριστικά.

***

Σε προη­γού­με­νη παρου­σία του σε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Παπα­δά­κης ρωτά τον μαθη­τή Ξάν­θο Γερ­μα­νά­κο, ποιος υπο­κι­νεί τις κατα­λή­ψεις. Και ο μαθη­τής απα­ντά με το απο­στο­μω­τι­κό «Η κυβέρνηση” …

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο