Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λένιν: η Σύγχρονη Εποχή προτείνει 🤔 σε προσφορά 💯 δεκάδες τίτλους των έργων του

“Ο Λένιν έρχε­ται σα χει­ρουρ­γός με το νυστέ­ρι του. Ξεσκε­πά­ζει τα απλά οικο­νο­μι­κά κίνη­τρα που κρύ­βο­νται πίσω από τη μεγα­λο­πρε­πή γλώσ­σα των ιμπε­ρια­λι­στών. Τις δια­κη­ρύ­ξεις τους προς το ρωσι­κό λαό, τις απο­γυ­μνώ­νει και τις ξεγυ­μνώ­νει απο­κα­λύ­πτο­ντας πίσω από τις όμορ­φες υπο­σχέ­σεις τους το απει­λη­τι­κό και αρπα­κτι­κό χέρι των εκμεταλλευτών.

Όσο αμεί­λι­κτος είναι απέ­να­ντι στους κενο­λό­γους της δεξιάς, εξί­σου σκλη­ρός είναι μ’ εκεί­νους τους κενο­λό­γους της αρι­στε­ράς που, για να γλι­τώ­σουν από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ανα­ζη­τούν κατα­φύ­γιο στα επα­να­στα­τι­κά συν­θή­μα­τα. Αισθά­νε­ται καθή­κον του να ρίξει “ξίδι και χολή στο γλυ­κό νερά­κι της επα­να­στα­τι­κο­δη­μο­κρα­τι­κής φρα­σε­ο­λο­γί­ας” και συμπε­ρι­φέ­ρε­ται με καυ­στι­κή γελοιο­ποί­η­ση στον αισθη­μα­τία που εκτο­ξεύ­ει απαρ­χαιω­μέ­νες αντιλήψεις.”

(Από την έκδο­ση της Σύγ­χρο­νης Επο­χής «Λένιν. Ο άνθρω­πος και το έργο του» του Άλμπερτ Ρις Ουΐ­λιαμς, σ.91 _https://t.ly/UhtaO

Με αφορ­μή την επέ­τειο γέν­νη­σης του μεγά­λου μπολ­σε­βί­κου επα­να­στά­τη Βλα­ντί­μιρ Ιλίτς Ουλιά­νοφ Λένιν (20 Απρί­λη 1870), η Σύγ­χρο­νη Επο­χή προ­τεί­νει δεκά­δες τίτλους των έργων του όπως και τα άπα­ντα αυτών (https://sep.gr/product-tag/lenin_work/) που μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στα βιβλιο­πω­λεία της σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Πάτρα και στο e‑shop.

#Σύγχρονη_Εποχή #Βιβλία #Λένιν

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο