Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λένιν, ο ηγέτης της επανάστασης — «Είναι η γνώση μας, η δύναμη και τ’ άρματα»

Εμπνευ­στής και ηγέ­της της «Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης» του 1917. Θεω­ρεί­ται ένας από τους επι­δρα­στι­κό­τε­ρους πολι­τι­κούς ηγέ­τες στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. Υπήρ­ξε ο δημιουρ­γός και ο πρώ­τος ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, καθώς και ο ιδρυ­τής της Γ’ Διε­θνούς (γνω­στής και ως Κομι­ντέρν), η οποία συσπεί­ρω­νε τα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα που ακο­λου­θού­σαν τις πολι­τι­κές υπο­θή­κες του. Το συγ­γρα­φι­κό του έργο ξεπερ­νά τους 55 τόμους και τον κατα­τάσ­σει στις σημα­ντι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της πολι­τι­κής επι­στή­μης. Βλα­ντι­μίρ Ιλίτς Λένιν. Γεν­νή­θη­κε σαν σήμε­ρα, το 1870.

Είπε:

• «Η εντι­μό­τη­τα στην πολι­τι­κή είναι απο­τέ­λε­σμα της δύνα­μης, ενώ η υπο­κρι­σία απο­τέ­λε­σμα της αδυναμίας».

• «Πες μου ποιος σε παι­νεύ­ει για να σου πω τι λάθη έκανες».

• «Ένα ψέμα που λέγε­ται αρκε­τά συχνά μετα­τρέ­πε­ται σε αλήθεια».

• «Είναι αδύ­να­τον να προ­βλέ­ψου­με το χρό­νο και την πρό­ο­δο της επα­νά­στα­σης. Κυριαρ­χεί­ται από τους δικούς της μυστη­ριώ­δεις νόμους».

• «Καμία ποσό­τη­τα πολι­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας δεν θα ικα­νο­ποι­ή­σει τις πει­να­σμέ­νες μάζες».

• «Κάποιες φορές η ιστο­ρία χρειά­ζε­ται μια ώθηση».

Έγρα­ψε ο Βλα­ντι­μίρ Μαγιακόφσκι: 

«Λένιν, ζωντα­νό­τε­ρος κι απ’ τους ζωντα­νούς. Είναι η γνώ­ση μας, η δύνα­μη και τ’ άρματα»…

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο