Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λέοναρντ Φουκς

Στις 19 Μαΐ­ου 1566 πεθαί­νει ο Λέο­ναρντ Φουκς. Γερ­μα­νός βοτα­νο­λό­γος και για­τρός. Η εργα­σία του στη βοτα­νι­κή, που δημο­σιεύ­τη­κε το 1542, θεω­ρεί­ται ορό­ση­μο στην ανά­πτυ­ξη της Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας. Αυτό το μνη­μειώ­δες έργο του δια­κρί­νε­ται για την οργα­νω­μέ­νη παρου­σί­α­ση των θεμά­των του, την ακρί­βεια των σχε­δί­ων και των περι­γρα­φών αλλά και για το πολύ­τι­μο γλωσ­σά­ρι, το οποίο βοή­θη­σε στη συστη­μα­το­ποί­η­ση των γνώ­σε­ων που μέχρι τότε ήταν σκόρ­πιες. Ο Φουκς έλα­βε μια ανθρω­πι­στι­κή εκπαί­δευ­ση κάτω από την καθο­λι­κή καθο­δή­γη­ση, στη συνέ­χεια όμως προ­σχώ­ρη­σε στον προ­τε­στα­ντι­σμό. Σπού­δα­σε ιατρι­κή και έγι­νε καθη­γη­τής στο πανε­πι­στή­μιο του Τίμπι­γκεν. Ασχο­λή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα με τις θερα­πευ­τι­κές ικα­νό­τη­τες των βοτά­νων και οι εργα­σί­ες του για τη χρή­ση τους στη φαρ­μα­κευ­τι­κή συνέ­βα­λαν στην αντι­με­τώ­πι­ση πολ­λών ασθε­νειών που μέχρι τότε θεω­ρού­νταν ανίατες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο