Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λέσβος: Αναζωπύρωση της μεγάλης φωτιάς ‑ Εκκενώνεται ξανά η Βρίσα — Αισιοδοξία για τη Δαδιά

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση κοντά στο χωριό Βρί­σα παρου­σί­α­σε η φωτιά που μαί­νε­ται από το Σάβ­βα­το στη Λέσβο, κατα­στρέ­φο­ντας τον δασι­κό πλού­το του νησιού, αλλά και περιουσίες.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ισχυ­ροί άνε­μοι ενί­σχυ­σαν τις μικρές εστί­ες που υπήρ­χαν στο σημείο και πλέ­ον η πυρ­κα­γιά κινεί­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη. Μάλι­στα, ξεκί­νη­σε άλλη μία εκκέ­νω­ση του χωριού, με μήνυ­μα του «112», καθώς οι φλό­γες καί­νε δασι­κή έκτα­ση και καλ­λιέρ­γειες σε κοντι­νή απόσταση.

Ας σημειω­θεί ότι η άρση της προη­γού­με­νης εκκέ­νω­σης της Βρί­σας που είχε εφαρ­μο­σθεί την περα­σμέ­νη Κυρια­κή απο­φα­σί­στη­κε μόλις σήμε­ρα το πρωί.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πυρκαγιά στη Δαδιά

“Αέρας” συγκρα­τη­μέ­νης αισιο­δο­ξί­ας “φύση­ξε” στο Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς, καθώς οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης φέρε­ται να έχουν καθη­λώ­σει τη φωτιά στο πυρο­φυ­λά­κιο της Λευ­κί­μης. Επι­χει­ρώ­ντας ακα­τά­παυ­στα για την περαι­τέ­ρω απο­δυ­νά­μω­ση και εξά­λει­ψη του ενα­πο­μεί­να­ντος από χθες πύρι­νου μετώ­που που κινού­νταν απει­λη­τι­κά προς την περιο­χή όπου βρί­σκε­ται η αποι­κία του Μαυ­ρό­γυ­πα, στό­χος πλέ­ον είναι, σύμ­φω­να με τις δασι­κές υπη­ρε­σί­ες, η πρό­λη­ψη ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων. Η έντα­ση του ανέ­μου μέχρι στιγ­μής απο­δει­κνύ­ε­ται σύμ­μα­χος του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού και οι επί­γειες δυνά­μεις κινού­νται τόσο περι­με­τρι­κά του βασι­κού μετώ­που όσο και διά­σπαρ­τα σε όλη τη δασι­κή έκτα­ση σβή­νο­ντας τις όποιες εστί­ες εμφα­νί­ζο­νται. Ενερ­γό παρα­μέ­νει μέτω­πο προς το Λύρα η κατεύ­θυν­ση και η έντα­ση του οποί­ου όμως δεν εμπνέ­ει προς το παρόν ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χία. Οι προ­βλε­πό­με­νοι από την ΕΜΥ στις επό­με­νες ώρες βόρειοι άνε­μοι εντεί­νουν την επι­φυ­λα­κή του συνό­λου των δυνά­με­ων, επί­γειων και ενα­έ­ριων που με αμεί­ω­τη έντα­ση συνε­χί­ζουν τη μάχη της κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, με νεό­τε­ρες εκτι­μή­σεις του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, έχουν γίνει στά­χτη 34.000 στρέμ­μα­τα του πολύ­τι­μου βιότοπου.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο