Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λέσβος: Νέα πυρκαγιά στη Μόρια

Νέα πυρ­κα­γιά –για τρί­τη συνε­χή ημέ­ρα- εκδη­λώ­θη­κε στην περιο­χή του Κέντρου Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης στη Μόρια της Λέσβου.

Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, στο σημείο βρί­σκο­νται ήδη δυνά­μεις οι οποί­ες είχαν κινη­το­ποι­η­θεί για τις φωτιές των προη­γού­με­νων ημερών.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές ανέ­φε­ραν, πάντως, ότι οι συνε­χείς φωτιές είναι κάτι πολύ οργα­νω­μέ­νο για να είναι τυχαίο.

Αυτή τη στιγ­μή ελά­χι­στοι άνθρω­ποι υπάρ­χουν στο ΚΥΤ από τους δια­μέ­νο­ντες, οπό­τε δεν υπάρ­χει κάποιος αντι­κει­με­νι­κός λόγος για να προ­κλη­θεί κάποια φωτιά, συμπλη­ρώ­νουν οι ίδιες πηγές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο