Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίβανος: Η «Χεζμπολάχ» έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Η «Χεζ­μπο­λάχ» και οι σύμ­μα­χοί της έχα­σαν την πλειο­ψη­φία στο κοι­νο­βού­λιο του Λιβά­νου, ενώ παράλ­λη­λα του­λά­χι­στον 13 ανε­ξάρ­τη­τοι κατα­λαμ­βά­νουν κοι­νο­βου­λευ­τι­κές έδρες, στις πρώ­τες κάλ­πες που στή­θη­καν στη χώρα από τη σοβα­ρή κρί­ση και τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις του 2019 και την κατα­στρο­φι­κή έκρη­ξη στο λιμά­νι της Βηρυ­τού τον Αύγου­στο του 2020.

Σύμ­φω­να με τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της Κυρια­κής που ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, η «Χεζ­μπο­λάχ» και οι πολι­τι­κοί της σύμ­μα­χοι, που διέ­θε­ταν περί τις 70 έδρες στο 128μελές κοι­νο­βού­λιο, δεν έχουν εξα­σφα­λί­σει τις 65 ανα­γκαί­ες έδρες για να δια­τη­ρή­σουν την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία. Παράλ­λη­λα, σημειώ­νε­ται αύξη­ση των βου­λευ­τών του χρι­στια­νι­κού κόμ­μα­τος «Λιβα­νι­κές Δυνά­μεις» (των πρώ­ην Φαλαγ­γι­τών) του Σαμίρ Ζάζα (που ζητά την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της «Χεζ­μπο­λάχ» και στη­ρί­ζε­ται από τη Σαου­δι­κή Αραβία).

Ως εκ τού­του είναι πολύ πιθα­νό τα ενδο­α­στι­κά παζά­ρια να γίνουν ακό­μη πιο περί­πλο­κα και δύσκο­λα καθώς το νέο Κοι­νο­βού­λιο, που θα κλη­θεί να ψηφί­σει μπα­ράζ νομο­σχε­δί­ων (κομ­μέ­νων και ραμ­μέ­νων στα μέτρα των «συντα­γών» του ΔΝΤ υπέρ των ντό­πιων και ξένων μονο­πω­λί­ων), θα είναι «μοι­ρα­σμέ­νο» ανά­με­σα στις δυνά­μεις που στη­ρί­ζουν ή συνερ­γά­ζο­νται με τη «Χεζ­μπο­λάχ» και με αυτές που αντι­τί­θε­νται σφό­δρα σε αυτήν. Πολι­τι­κοί ανα­λυ­τές στον Λίβα­νο εκτι­μούν πως τον νέο κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό θα κρί­νουν 14–15 έδρες.

Από την άλλη, η χαμη­λή συμ­με­το­χή του εκλο­γι­κού σώμα­τος, που περιο­ρί­στη­κε στο 41%, από 49% που ήταν στις προη­γού­με­νες εκλο­γές του 2018, φανε­ρώ­νει κόπω­ση ή απο­γο­ή­τευ­ση σημα­ντι­κού μέρους των ψηφο­φό­ρων από τις πολι­τι­κές προ­τά­σεις των περισ­σό­τε­ρων κομμάτων.

902.gr, AFP.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο