Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίβανος: Τουλάχιστον 135 νεκροί, περί τους 5.000 οι τραυματίες — «Ούτε στον εμφύλιο τέτοιο χάος»

Ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από την τερά­στια έκρη­ξη που συγκλό­νι­σε χθες τη Βηρυ­τό αυξή­θη­κε σε 135, ενώ περί­που 5000 άνθρω­ποι έχουν τραυ­μα­τι­στεί και δεκά­δες άλλοι εξα­κο­λου­θούν και αγνο­ού­νται, είπε ο υπουρ­γός Υγεί­ας του Λιβά­νου στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al Manar.

livanos25

«Ούτε στον εμφύλιο τέτοιο χάος»

Βλέ­πο­ντας τους αιμό­φυρ­τους τραυ­μα­τί­ες ξαπλω­μέ­νους στο έδα­φος, στον δρό­μο και στα νοσο­κο­μεία της Βηρυ­τού, ο χει­ρουρ­γός Αντουάν Κουρ­μπάν, με το κεφά­λι μπα­ντα­ρι­σμέ­νο αφού τραυ­μα­τί­στη­κε και ο ίδιος, έχει την εντύ­πω­ση ότι ξανα­ζεί τις σκη­νές Απο­κά­λυ­ψης που βίω­σε την επο­χή που υπη­ρε­τού­σε στο Αφγανιστάν.

Το από­γευ­μα της Τρί­της, ο 60χρονος για­τρός έπι­νε τον καφέ του με έναν φίλο του στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας, όταν ξαφ­νι­κά βρέ­θη­κε πεσμέ­νος στο έδα­φος, σε από­στα­ση 20 μέτρων: εκεί τον έσπρω­ξε το ωστι­κό κύμα από τις εκρή­ξεις στο λιμά­νι της πόλης.

Τα νοσο­κο­μεία κατα­κλύ­στη­καν πολύ γρή­γο­ρα από κόσμο, καθώς οι τραυ­μα­τί­ες ξεπερ­νούν τους 4.000.

Με το κεφά­λι του να αιμορ­ρα­γεί, ο Κουρ­μπάν πηγαι­νο­ερ­χό­ταν στον δρό­μο, μέχρι που ένας άγνω­στος με μηχα­νά­κι προ­σφέρ­θη­κε να τον μετα­φέ­ρει στο νοσο­κο­μείο Γκεϊ­τά­ουι. Εκεί, βίω­σε και πάλι σκη­νές από το παρελ­θόν. «Είδα τραυ­μα­τί­ες αιμό­φυρ­τους στην άκρη του δρό­μου, άλλους ξαπλω­μέ­νους στο έδα­φος στην αυλή του νοσο­κο­μεί­ου. Ένας για­τρός μου έρα­ψε την πλη­γή ενώ ήμουν καθι­σμέ­νος στον δρό­μο. Περί­με­να για πολ­λές ώρες», αφη­γή­θη­κε.

«Θυμή­θη­κα όλα εκεί­να που έβλε­πα πριν από πολ­λά χρό­νια, όταν συμ­με­τεί­χα σε ανθρω­πι­στι­κές απο­στο­λές στο Αφγα­νι­στάν», πρόσθεσε.

Σήμε­ρα το πρωί ο για­τρός πήγε να κάνει αξο­νι­κή τομο­γρα­φία και ιατρι­κές εξε­τά­σεις στο νοσο­κο­μείο Οτέλ Ντιε, όπου επι­κρα­τού­σε το από­λυ­το χάος. Στους δια­δρό­μους, μητέ­ρες αγω­νιού­σαν για τα παι­διά τους. Ένας ηλι­κιω­μέ­νος, απο­προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος, ανα­ζη­τού­σε τη γυναί­κα του, που μετα­φέρ­θη­κε από άλλο νοσο­κο­μείο. Τα κινη­τά τηλέ­φω­να χτυ­πού­σαν συνε­χώς. Στη συζή­τη­ση που ακο­λου­θού­σε, όλοι επα­να­λάμ­βα­ναν ακα­τά­παυ­στα την ίδια ιστο­ρία: «Γλί­τω­σε από θαύμα».

livanos24

Ούτε στον εμφύλιο δεν είδαν τέτοιο χάος

Μόνο στο Οτέλ Ντιέ μετα­φέρ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας 300 τραυ­μα­τί­ες και 13 νεκροί, όπως είπε ο ιατρι­κός διευ­θυ­ντής του νοσο­κο­μεί­ου, ο Ζορζ Ντα­μπάρ. «Την επο­χή του εμφυ­λί­ου, έκα­να άσκη­ση εδώ. Δεν είδα ποτέ παρό­μοιες σκη­νές με τη χθε­σι­νή», είπε ο για­τρός στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Το δυσκο­λό­τε­ρο πράγ­μα είναι να ανα­κοι­νώ­νεις τον θάνα­το ενός ανθρώ­που στους συγ­γε­νείς που τον ψάχνουν», συνέ­χι­σε, κρύ­βο­ντας με δυσκο­λία τη συγκί­νη­σή του. «Είναι δύσκο­λο να λες σε έναν πατέ­ρα που έφε­ρε το κορι­τσά­κι του για να το σώσου­με ότι έχει πεθάνει».

Για τα νοσο­κο­μεία, που ήδη βρί­σκο­νταν στο χεί­λος της κατάρ­ρευ­σης, αφε­νός λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης στον Λίβα­νο και αφε­τέ­ρου λόγω της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, η τρα­γω­δία της Τρί­της είναι καταστροφή.

Σε δύο νοσο­κο­μεία, πέντε νοση­λεύ­τριες υπέ­κυ­ψαν στα τραύ­μα­τά που υπέ­στη­σαν όταν, από την έκρη­ξη έπε­σε το ταβά­νι ή κόπη­καν από τα σπα­σμέ­να τζάμια.

Το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό είναι εξα­ντλη­μέ­νο απ’ όσα συμ­βαί­νουν στη χώρα και από τον κορο­νο­ϊό. Όμως απέ­να­ντι στη χθε­σι­νή κρί­ση, η αλλη­λεγ­γύη που επι­δει­κνύ­ει είναι υπο­δειγ­μα­τι­κή», δια­βε­βαί­ω­σε ο για­τρός Νταμπάρ.

livanos22

Καταστροφές σε νοσοκομεία

Το Νοσο­κο­μείο των Αδελ­φών του Ροζα­ρί­ου, κοντά στο λιμά­νι, έχει τεθεί εκτός λει­τουρ­γί­ας αφού κατα­στρά­φη­κε από τις εκρή­ξεις. Το ίδιο και το Νοσο­κο­μείο Σεν-Ζορζ, όπου η νύχτα ήταν εφιαλ­τι­κή. Από το πολυώ­ρο­φο κτί­ριο δεν έχει απο­μεί­νει παρά μόνο ο σκε­λε­τός. Τα ταβά­νια έπε­σαν, τα καλώ­δια του ηλε­κτρι­κού κρέ­μο­νται ελεύ­θε­ρα. Παντού, σπα­σμέ­να γυα­λιά και συντρίμ­μια. Οι πόρ­τες των ανελ­κυ­στή­ρων στρά­βω­σαν από το ωστι­κό κύμα.

Εδώ, έχα­σαν τη ζωή τους τέσ­σε­ρις νοσοκόμες.

Μέχρι τα ξημε­ρώ­μα­τα, το προ­σω­πι­κό αγω­νι­ζό­ταν να μετα­φέ­ρει σε άλλα ιδρύ­μα­τα τους ασθε­νείς — μετα­ξύ αυτών και 20 άνθρω­ποι που έχουν προ­σβλη­θεί από την Covid-19. Νωρίς το πρωί, ανα­σύρ­θη­κε από τα συντρίμ­μια και ο τελευ­ταί­ος ιατρι­κός εξοπλισμός.

«Δεν υπάρ­χει τίπο­τα πιο δύσκο­λο από το να εκκε­νώ­νεις ένα νοσο­κο­μείο γεμά­το με ασθε­νείς, ενώ ταυ­τό­χρο­να συρ­ρέ­ουν στον χώρο νέοι τραυ­μα­τί­ες. Είμα­στε ένα τραυ­μα­τι­σμέ­νο νοσο­κο­μείο», είπε ο διευ­θυ­ντής του, ο Έιντ Άζαρ.

Δύο νοσο­κό­μες αφη­γή­θη­καν τη νύχτα αγω­νί­ας που βίω­σαν: ο κήπος του νοσο­κο­μεί­ου μετα­τρά­πη­κε σε νοσο­κο­μείο εκστρα­τεί­ας, όπου μετα­φέ­ρο­νταν προ­σω­ρι­νά οι ασθε­νείς. Και επει­δή τα ασαν­σέρ δεν λει­τουρ­γού­σαν πλέ­ον, κάποιοι ανα­γκά­στη­καν να κατέ­βουν πολ­λούς ορό­φους με τις σκάλες.

«Ανα­γκα­στή­κα­με να ράβου­με τις πλη­γές των ασθε­νών και να τους φρο­ντί­ζου­με με το φως των κινη­τών τηλε­φώ­νων μας», είπε η νοση­λεύ­τρια Λάρα Ντάχερ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο