Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίθινα εργαλεία καταγράφουν τρία κύματα μετανάστευσης των πρώτων Sapiens στην Ευρώπη

Λιβα­νέ­ζι­κα και γαλ­λι­κά λίθι­να εργα­λεία που κατα­σκευά­στη­καν έως και 54.000 χρό­νια πριν απο­κα­λύ­πτουν τρεις φάσεις των πρώ­των ανθρώ­πι­νων μετα­να­στεύ­σε­ων στην Ευρώ­πη, σύμ­φω­να με έρευ­να που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό ανοι­κτής πρό­σβα­σης «Plos One».

Όπως εντό­πι­σε ο ερευ­νη­τής Λού­ντο­βικ Σλί­μακ από το Πανε­πι­στή­μιο της Του­λού­ζης ΙΙΙ και το Εθνι­κό Κέντρο Επι­στη­μο­νι­κών Ερευ­νών (CNRS) της Γαλ­λί­ας μελε­τώ­ντας τον τρό­πο κατα­σκευ­ής των λίθι­νων εργα­λεί­ων, οι πρώ­τοι σύγ­χρο­νοι άνθρω­ποι εξα­πλώ­θη­καν σε όλη την Ευρώ­πη σε τρία μετα­να­στευ­τι­κά ρεύ­μα­τα κατά τη διάρ­κεια της Παλαιο­λι­θι­κής εποχής.

Η μελέ­τη επι­κε­ντρώ­θη­κε κυρί­ως στη συγκρι­τι­κή ανά­λυ­ση δεκά­δων χιλιά­δων λίθι­νων εργα­λεί­ων από δύο θέσεις, μία στο Λίβα­νο και μία στη Γαλ­λία, που απο­κά­λυ­ψαν πρό­σφα­τα την πρώ­τη μετα­νά­στευ­ση των Sapiens στην Ευρώ­πη, πριν από 54.000 χρό­νια. Ο συγ­γρα­φέ­ας εντό­πι­σε μια παρό­μοια ακο­λου­θία τριών τεχνο­λο­γι­κών φάσε­ων και στις δύο περιο­χές, γεγο­νός που υπο­δη­λώ­νει τρία δια­κρι­τά κύμα­τα μετα­νά­στευ­σης των Homo Sapiens στην Ευρώπη.

«Μέχρι το 2022 υπήρ­χε η πεποί­θη­ση ότι ο Homo Sapiens είχε φτά­σει στην Ευρώ­πη μετα­ξύ της 42ης και της 45ης χιλιε­τί­ας. Η μελέ­τη δεί­χνει ότι αυτή η πρώ­τη μετα­νά­στευ­ση των Sapiens θα ήταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το τελευ­ταίο από τα τρία μεγά­λα μετα­να­στευ­τι­κά κύμα­τα προς την ήπει­ρο, ανα­θε­ω­ρώ­ντας εκ βάθρων όσα θεω­ρού­νταν γνω­στά για την προ­έ­λευ­ση των Sapiens στην Ευρώ­πη», σημειώ­νει ο ερευνητής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο