Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίνους Πόλινγκ, από τους μεγάλους επιστήμονες του 20ού αιώνα

Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου 1901 γεν­νιέ­ται ο Λίνους Πόλινγκ. Αμε­ρι­κα­νός θεω­ρη­τι­κός της χημεί­ας και της βιο­λο­γί­ας. Από το έργο του συγκα­τα­λέ­γε­ται στους μεγά­λους επι­στή­μο­νες του 20ού αιώ­να. Η βασι­κή συμ­βο­λή του Πόλινγκ στην επι­στη­μο­νι­κή εξέ­λι­ξη θεω­ρεί­ται η εργα­σία του για την κατα­νό­η­ση της μορια­κής δομής και της χημι­κής ένω­σης. Βρα­βεύ­τη­κε δύο φορές με Νόμπελ. Το 1954 πήρε το βρα­βείο Νόμπελ Χημεί­ας για την εργα­σία του πάνω στις δυνά­μεις που ασκού­νται μετα­ξύ των μορί­ων. Το 1962 του απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης για τη θεω­ρη­τι­κή του συμ­βο­λή, αλλά και για τη δρά­ση του στο κίνη­μα για τον τερ­μα­τι­σμό των δοκι­μών των πυρη­νι­κών όπλων. Στη διάρ­κεια της στα­διο­δρο­μί­ας του, ο Πόλινγκ χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν για την επι­στη­μο­νι­κή του διαί­σθη­ση και την έμπνευ­ση στην πορεία των ερευ­νών του. Δια­κρι­νό­ταν επί­σης για την κατα­πλη­κτι­κή του μνή­μη και την ικα­νό­τη­τα του να εφαρ­μό­ζει τις επι­στη­μο­νι­κές αρχές από το ένα επι­στη­μο­νι­κό πεδίο στο άλλο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο