Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίστα Forbes: Εν μέσω πανδημίας, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι κατά 5,1 τρισ. δολάρια!

Ενώ οι λαοί του πλα­νή­τη βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τις βαριές επι­πτώ­σεις της νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης που επι­τα­χύν­θη­κε από την παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού, το μεγά­λο κεφά­λαιο βγαί­νει… κερ­δι­σμέ­νο! Αυτό προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία της 35ης ανα­θε­ω­ρη­μέ­νης λίστας των πλου­σιό­τε­ρων ανθρώ­πων στον πλα­νή­τη για το 2021 που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το περιο­δι­κό Forbes.

Στην «λίστα Forbes» περι­λαμ­βά­νο­νται συνο­λι­κά 2.755 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι, αριθ­μός που είναι αυξη­μέ­νος κατά 660 άτο­μα σε σχέ­ση με το 2020, ενώ για πρώ­τη φορά εισέρ­χο­νται στο «club» των κροί­σων 493 άτο­μα! Με λίγα λόγια, κάθε… 17 ώρες «γεν­νιέ­ται» και ένας δισεκατομμυριούχος!

Η συνο­λι­κή περιου­σία των πλου­σιό­τε­ρων καπι­τα­λι­στών της Γης ανέρ­χε­ται σε 13,1 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, δηλα­δή ενι­σχυ­σμέ­νη κατά 5,1 τρισ. δολά­ρια σε σχέ­ση με 12 μήνες πριν! Την ίδια στιγ­μή που εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε όλο τον κόσμο βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την φτώ­χεια, την ανερ­γία και την εργα­σια­κή επι­σφά­λεια, μια κάστα δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων συνε­χί­ζουν να πλουτίζουν!

Για τέταρ­τη συνε­χό­με­νη φορά στην πρώ­τη θέση της λίστας βρί­σκε­ται ο ιδρυ­τής και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Amazon Τζεφ Μπέ­ζος με περιου­σία 177 δισ. σολά­ρια, ενώ ακο­λου­θεί δεύ­τε­ρος ο Ίλον Μάσκ της Tesla με 151 δισ. δολά­ρια. Στο Top-10 των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου­χων περι­λαμ­βά­νο­νται ο Μπιλ Γκέιτς της Microsoft, ο Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ του Facebook και ο Γουό­ρεν Μπά­φετ της Berkshire Hathaway. Πλου­σιό­τε­ρος ευρω­παί­ος – και τρί­τος στην λίστα — ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Γάλ­λος Μπερ­νάρντ Αρνό της πολυ­ε­θνι­κής Louis Vuitton με συνο­λι­κή περιου­σία 150 δισ. δολαρίων.

Οι ΗΠΑ εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν την βάση των πιο πλού­σιων ανθρώ­πων του πλα­νή­τη, καθώς 724 Αμε­ρι­κα­νοί δια­θέ­τουν περιου­σία άνω του 1 δισ. δολα­ρί­ων. Ακο­λου­θουν η Κίνα με 698 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χους, η Ινδία με 140, η Γερ­μα­νία με 136 και η Ρωσία με 117.

Στην «λίστα Forbes» με τους πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους του πλα­νή­τη περι­λαμ­βά­νο­νται και τέσ­σε­ρα… «πατριω­τά­κια»: Πρό­κει­ται για τους Φίλιπ­πο Νιάρ­χο με περιου­σία 2,8 δισ. Δολα­ρί­ων, Αρι­στο­τέ­λη Μυστα­κί­δη με περιου­σία 2,3 δισ. Δολα­ρί­ων, Ιβάν Σαβ­βί­δη (1,7 δισ. δολά­ρια) και Βαρ­δή Βαρ­δι­νο­γιάν­νη (1,4 δισ. Δολάρια).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο