Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δεσμών με την Κίνα

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ δήλω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι η Μόσχα θα εξε­τά­σει τυχόν προ­τά­σεις για απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ών της με τη Δύση και θα σκε­φτεί κατά πόσο χρειά­ζε­ται κάτι τέτοιο, όμως θα επι­κε­ντρω­θεί στην ανά­πτυ­ξη των δεσμών με την Κίνα.

«Αν (η Δύση) θέλει να προ­σφέ­ρει κάτι ανα­φο­ρι­κά με την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ών μας, τότε θα εξε­τά­σου­με σοβα­ρά αν το χρεια­ζό­μα­στε ή όχι», είπε ο Λαβρόφ σε ομι­λία του, σύμ­φω­να με απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση που δημο­σιεύ­ε­ται στον ιστό­το­πο του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Επέ­μει­νε ότι στό­χος της Ρωσί­ας πλέ­ον είναι η περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη των δεσμών της με την Κίνα. «Τώρα που η Δύση έλα­βε ‘θέση δικτά­το­ρα’, οι οικο­νο­μι­κοί δεσμοί μας με την Κίνα θα ανα­πτυ­χθούν ακό­μη ταχύ­τε­ρα», είπε ο Λαβρόφ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο