Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαγός: Η ναζιστική «κότα» του Ευρωκοινοβουλίου σχολιάζει τα γεγονότα στις ΗΠΑ…

Η ναζι­στι­κή κότα που κρύ­βε­ται στα έδρα­να του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου εμφα­νί­στη­κε και είπε να σχο­λιά­σει τα γεγο­νό­τα στις ΗΠΑ.

Με τη γνώ­ρι­μη του ρατσι­στι­κή φρα­σε­ο­λο­γία, το φυγό­δι­κο φασι­στοει­δές, ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Γιάν­νης Λαγός απο­φά­σι­σε να πάρει θέση υπέρ των υπε­ρα­τλα­ντι­κών ομοϊ­δε­α­τών του που μπού­κα­ραν την Τετάρ­τη στο Καπι­τώ­λιο ξερ­νώ­ντας, όπως ήταν φυσι­κό, ρατσ­στι­κό οχετό…

Screenshot 2021 01 09 Ιωάννης Λαγός iolagos Twitter

Όπως ήταν επό­με­νο, οι φασί­στες με τις προ­βιές, τα κέρα­τα και τα κου­μπού­ρια ενθου­σί­α­σαν τον φυγό­δι­κο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη ο οποί­ος μάλι­στα είδε και… ρατσι­στι­κό κίνη­τρο πίσω απ’ το θάνα­το της ακρο­δε­ξιάς δια­δη­λώ­τριας. «Βρω­μιά­ρης ΝΕΓΡΟΣ ο ασφα­λί­της που δολο­φο­νεί εν ψυχρώ την λευ­κή Άσλι Μπά­μπιτ» έγρα­ψε ο κατα­δι­κα­σμέ­νος από τη δικαιο­σύ­νη Ναζί.

Screenshot 2021 01 09 Ιωάννης Λαγός iolagos Twitter1

Αλλά μιας και θυμη­θή­κα­με την κρυ­πτό­με­νη στις Βρυ­ξέλ­λες ναζι­στι­κή κότα: Αλή­θεια, πέρα­σε τόσος και­ρός και ακό­μη να βγει εκεί­νο το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που εκρεμ­μεί; Για πόσο ακό­μη θα απο­λαμ­βά­νει την ασυ­λία του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου αυτό το θρα­σύ­τα­το φασιστοειδές;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο