Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΕ-iskra: Η ξετσιπωσιά τους δεν έχει όριο

Ακο­λου­θώ­ντας τη γνω­στή γκε­μπε­λι­κή τακτι­κή του «πες πες, κάτι θα μεί­νει», οι θρα­σύ­τα­τοι οπορ­του­νι­στές της «iskra» συνε­χί­ζουν να πετούν λάσπη ενά­ντια στο ΚΚΕ. Όχι μόνο δημο­σί­ευ­σαν κεί­με­νο με άκρως συκο­φα­ντι­κό τίτλο για να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις αλλά, παρά το γεγο­νός ότι απο­κα­λύ­φθη­κε η λαθρο­χει­ρία τους, προ­σπα­θούν να «βγούν κι’ απο πάνω». 

Βέβαια, ποιός έχα­σε τη ντρο­πή για να τη βρούν τα ταξι­κά ναυά­για της ΛΑΕ-iskra, οι πρώ­ην συνο­δοι­πό­ροι και υπουρ­γοί του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα-Καμ­μέ­νου; Ποιός έχα­σε την τσί­πα για να τη βρούν οι πολι­τι­κοί τυχο­διώ­κτες που συμ­με­τεί­χαν ενερ­γά στην εξα­πά­τη­ση του λαού, με το δήθεν «σκί­σι­μο των μνη­μο­νί­ων» και το «πρό­γραμ­μα της Θεσσαλονίκης».

Θέλει απύθ­με­νο θρά­σος να επι­χει­ρούν να σπι­λώ­σουν το ΚΚΕ τα απο­μει­νά­ρια του μνη­μο­νια­κού ΣΥΡΙΖΑ που μόλις πριν λίγα χρό­νια στρογ­γυ­λο­κά­θο­νταν σε υπουρ­γι­κές καρέ­κλες προ­συ­πο­γρά­φο­ντας Πρά­ξεις Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου υφαρ­πά­ζο­ντας τα λεφτά του δημο­σί­ου για να πλη­ρω­θούν οι δόσεις στο ΔΝΤ, που ακό­μη και μετά την ψήφι­ση του μνη­μο­νί­ου δήλω­ναν «στη­ρί­ζου­με ολό­θερ­μα και ολό­ψυ­χα την κυβέρ­νη­ση», που σε κάθε ευκαι­ρία δια­βε­βαί­ω­ναν το κεφά­λαιο πως «η κυβέρ­νη­ση είναι ανοι­χτή σε ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις».

lafazanis orkomosia

Θέλει απέ­ρα­ντη ξεδια­ντρο­πιά να παρι­στά­νουν τους «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στές» οι πρώ­ην συνυ­πουρ­γοί του κ.Καμμένου και του κ.Κοτζιά που παρί­στα­ναν τους «κινέ­ζους» όταν η συγκυ­βέρ­νη­ση τους πρό­τει­νε τη δημιουρ­γία νέων αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κών βάσε­ων στην Κάρ­πα­θο. Είναι οι ίδιοι τυχο­διώ­κτες που δεν άρθρω­σαν κου­βέ­ντα όταν η κυβέρ­νη­ση στην οποία συμ­με­τεί­χαν έβα­ζε την Ελλά­δα ακό­μη βαθύ­τε­ρα στα επι­κίν­δυ­να ΝΑΤΟϊ­κά σχέ­δια και τώρα βγαί­νουν «στα κερα­μί­δια» για την Συρία.

kammenos lafazanis kotzias

Θέλει τόνους πολι­τι­κής χυδαιό­τη­τας να ψέγουν το ΚΚΕ αυτοί που, ως γνή­σιοι πολι­τι­κοί τυχο­διώ­κτες, «ψαρεύ­ουν» ψήφους σε θολά νερά, άλλο­τε συμπράτ­το­ντας με περι­θω­ρια­κά ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα (ΕΠΑΜ, Χρι­στια­νι­κή Δημο­κρα­τία, κλπ.) και άλλο­τε με τρο­τσκι­στι­κά γκρου­πού­σκου­λα. Πρό­κει­ται για τους ίδιους τυχο­διώ­κτες που απο­τε­λούν το μακρύ χέρι της κυβέρ­νη­σης στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, με συνερ­γα­σί­ες ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ σε μια σει­ρα σωμα­τεία και απρο­κά­λυ­πτη απερ­γο­σπα­στι­κή δρά­ση (βλέ­πε απερ­γία 12 Γενά­ρη 2018).

Ας αφή­σουν, λοι­πόν, τα ευφυο­λο­γή­μα­τα, τις κου­το­πο­νη­ριές και τους γκε­μπε­λι­σμούς τα ρετά­λια του οπορ­του­νι­σμού. Κατα­λα­βαί­νου­με την πρε­μού­ρα τους να χτυ­πή­σουν το ΚΚΕ. Τους ενο­χλεί ότι 27 χρό­νια μετά την προ­σπά­θεια τους να δια­λύ­σουν το Κόμ­μα, αυτό όχι μόνο παρα­μέ­νει όρθιο και ιδε­ο­λο­γι­κά ακλό­νη­το, αλλά συνε­χί­ζει να πρω­το­πο­ρεί στους μαζι­κούς εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώνες.

Σε αντί­θε­ση με τους ίδιους που, ως επαγ­γελ­μα­τί­ες οπορ­του­νι­στές, έχουν προ πολ­λού πάρει ορι­στι­κό και αμε­τά­κλη­το δια­ζύ­γιο από την ταξι­κή πάλη.

Ατέ­χνως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο