Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαθροχειρίες της «ΕφΣυν» για ΚΚΕ και Συμφωνία των Πρεσπών, στη γραμμή Καρτερού

Σε συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση ενά­ντια στο ΚΚΕ, για την θέση και στά­ση του ενά­ντια στην Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, εξε­λίσ­σο­νται τις τελευ­ταί­ες μέρες οι λαθρο­χει­ρί­ες από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, πατώ­ντας στη γραμ­μή του δ/ντή του πρω­θυ­πουρ­γι­κού γρα­φεί­ου τύπου Θ.Καρτερού, ο οποί­ος επι­χεί­ρη­σε να δια­στρε­βλώ­σει την θέση του ΚΚΕ, σει­ρά είχε η «Εφη­με­ρί­δα των Συντακτών».

Με αφορ­μή λοι­πόν τις συγκε­ντρώ­σεις που έχει εξαγ­γεί­λει το ΚΚΕ ενά­ντια στην συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζάεφ για την προ­σε­χή Πέμ­πτη, η «ΕφΣυν» δεν έχα­σε την ευκαι­ρία να εφαρ­μό­σει τη γνώ­ρι­μη της τακτι­κή της λαθρο­χει­ρί­ας. Σε σχε­τι­κό άρθρο με τον παρα­πλα­νη­τι­κό τίτλο «Αντί­πα­λος το ΝΑΤΟ και ο εθνι­κι­σμός των… άλλων», αφού ανα­λώ­νε­ται σε παρα­πο­λι­τι­κά κου­τσο­μπο­λιά, η συντά­κτης της εφη­με­ρί­δας επι­χει­ρεί να προσ­δώ­σει στη θέση του ΚΚΕ χαρακτηριστικά…«εθνικισμού». Με λίγα λόγια, ακο­λου­θεί πιστά την άθλια συκο­φα­ντι­κή τακτι­κή Καρτερού.

Η «ΕφΣυν» κάνει λόγο για συλ­λα­λη­τή­ριο του ΚΚΕ «για το Μακε­δο­νι­κό» (έτσι, γενι­κά και αόρι­στα), σε μια προ­σπά­θεια να τσου­βα­λιά­σει, εμμέ­σως πλην σαφώς, τις συγκε­ντρώ­σεις του ΚΚΕ με τα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια! Στο πλαί­σιο αυτό, η συντά­κτης του άρθρου μας ενη­με­ρώ­νει πως το ΚΚΕ επι­κε­ντρώ­νει «την κρι­τι­κή του προς τον εθνι­κι­σμό και τον αλυ­τρω­τι­σμό που υπάρ­χει στο έδα­φος της γει­το­νι­κής χώρας». Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε… 

Πρό­κει­ται για λαθρο­χει­ρία πρώ­του μεγέ­θους, αν ανα­λο­γι­στού­με το πόσες φορές σε ανα­κοι­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος, δηλώ­σεις και συνε­ντεύ­ξεις του Γ.Γ. Δ. Κου­τσού­μπα και στε­λε­χών του, το ΚΚΕ έχει με σαφή­νεια ταχθεί ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό και τον αλυ­τρω­τι­σμό απ’ όπου κι’ αν αυτός προ­έρ­χε­ται, είτε απ’ τη μια, είτε απ’ την άλλη πλευ­ρά των συνό­ρων. Δεν έχουν ακού­σει ποτέ, άρα­γε, οι συντά­κτες της «ΕφΣυν» την θέση του ΚΚΕ ότι το σύν­θη­μα «η Μακε­δο­νία είναι μία και μόνο ελλη­νι­κή» είναι αλυ­τρω­τι­κό και επικίνδυνο; 

Ασφα­λώς και τα ξέρουν. Όπως επί­σης ξέρουν ότι το ΚΚΕ πρω­τα­γω­νι­στεί στο να απο­κα­λυ­φθεί η πραγ­μα­τι­κή φύση της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών ως αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κής κοπής συμ­φω­νία, κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παί­ων και αμε­ρι­κά­νων ιμπε­ρια­λι­στών. Συμ­φέ­ρο­ντα που η «αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση» του ΣΥΡΙΖΑ, του Παπα­δη­μού­λη, του Καρ­τε­ρού και των δημο­σιο­γρα­φι­κών τους «παπα­γά­λων» έχει απο­δεί­ξει πως υπη­ρε­τεί με θρη­σκευ­τι­κή ευλάβεια. 

Ας αφή­σουν λοι­πόν τις λαθρο­χει­ρί­ες και τη λάσπη κι’ ας το βάλουν καλά στο μυα­λό τους: Σε τού­τα δω τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιάνει.

Ατέ­χνως

ΚΚΕ: Συγκε­ντρώ­σεις ενά­ντια στην Συμ­φω­νία των Πρε­σπών την Πέμ­πτη 24 Γενάρη

«Πλην Λακε­δαι­μο­νί­ων»: Η πλή­ρης δικαί­ω­ση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο