Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λακωνία: Άθλια καπηλεία του Γρ. Λαμπράκη και των αγώνων του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως «πρό­κλη­ση για κάθε αγω­νι­στή, προ­ο­δευ­τι­κό, δημο­κρά­τη» χαρα­κτη­ρί­ζει την κίνη­ση του Σταύ­ρου Αρα­χω­βί­τη, πρώ­ην βου­λευ­τή, πρώ­ην υπουρ­γού και τομε­άρ­χη Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης του ΣΥΡΙΖΑ, να δημο­σιεύ­σει στις 27 Μαΐ­ου, στη σελί­δα του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης φωτο­γρα­φία στην οποία κατα­θέ­τει λου­λού­δια στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη στην Κερα­σί­τσα, με αφορ­μή την επέ­τειο θανά­του του, με μια λεζά­ντα που κάνει λόγο για δημο­κρα­τία, ειρή­νη και αξιο­πρέ­πεια, η ΤΕ Λακω­νί­ας του ΚΚΕ.

Όπως τονί­ζει είναι πρό­κλη­ση «να καπη­λεύ­ε­ται ο κ. Αρα­χω­βί­της και κατ’ επέ­κτα­ση ο ΣΥΡΙΖΑ έναν αγω­νι­στή της ειρή­νης για να φιλο­τε­χνή­σει αρι­στε­ρό και αγω­νι­στι­κό προ­φίλ προς άγραν ψήφων» και προ­σθέ­τει ότι «πράγ­μα­τι ο Λαμπρά­κης, ο αγω­νι­στής και μάρ­τυ­ρας της ειρή­νης, που δολο­φο­νή­θη­κε από το κρά­τος και το παρα­κρά­τος κατ’ εντο­λήν της ντό­πιας πλου­το­κρα­τί­ας και των ξένων συμ­μά­χων της CIA και του ΝΑΤΟ τον Μάη του 1963, ζει μέσα από τους αγώ­νες γι’ αυτά τα ιδανικά».

Όμως, υπο­γραμ­μί­ζει πως «ο κ. Αρα­χω­βί­της και το κόμ­μα του είναι πολύ μακριά από αυτά. Ο κ. Αρα­χω­βί­της υπη­ρέ­τη­σε την πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ, που συνέ­χι­σε και η ΝΔ, η οποία αμφι­σβη­τεί τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, μας δένει σφι­χτά στο άρμα του ΝΑΤΟ πλη­ρώ­νο­ντας εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για Νατοϊ­κές πολε­μι­κές δαπά­νες, στή­ρι­ξε επεμ­βά­σεις και απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, στή­ρι­ξε την εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο στη Συρία και στην Ουκρα­νία και γέμι­σε την Ελλά­δα βάσεις και Αμε­ρι­κα­νούς, κάνο­ντάς μας στό­χους σε μια επι­κεί­με­νη πολε­μι­κή σύγκρου­ση. Ο ίδιος δήλω­σε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπο­ρεί να συνερ­γα­στεί με τον Βελό­που­λο και το κόμ­μα του χει­ρο­κρό­τη­σε τους φασί­στες του ΑΖΟΦ στο ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, ενώ προ­ε­κλο­γι­κά έκα­νε άνοιγ­μα για ψήφους στους εγκλη­μα­τί­ες χρυ­σαυ­γί­τες (ο Γκον­τζα­μά­νης που σκό­τω­σε τον Λαμπρά­κη ήταν πολι­τι­κός τους πρόγονος)».

Συμπλη­ρώ­νει ότι το πανό που κρα­τά­ει ο Λαμπρά­κης για μια Ελλά­δα της ειρή­νης δεν έχει καμία σχέ­ση με τις αιμα­το­βαμ­μέ­νες σημαί­ες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και «δεν επι­τρέ­πε­ται κανέ­νας να μαγα­ρί­ζει τις αξί­ες, τις έννοιες, τα σύμ­βο­λα και τις σημαί­ες για τις οποί­ες θυσιά­στη­καν τόσοι και τόσοι αγω­νι­στές. Αν θέλει ο κ. Αρα­χω­βί­της να κατα­θέ­σει λου­λού­δια, να πάει στο άγαλ­μα του Τρού­μαν που υπε­ρα­σπί­στη­κε με υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο η κυβέρ­νη­σή του το 2018».

Κατα­λή­γο­ντας, επι­ση­μαί­νει πως το δια­χρο­νι­κό σύν­θη­μα «όρκος στο Λαμπρά­κη, χρέ­ος στη ζωή να φύγου­νε οι βάσεις και οι Αμε­ρι­κα­νοί» δεν μπο­ρεί να το κάνει πρά­ξη ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΝΔ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα συμπλη­ρώ­μα­τά τους, μόνο ο λαός με δυνα­τό ΚΚΕ μπο­ρεί να φέρει τα πάνω κάτω. «Εμείς δεν κρα­τά­με μόνο κάποια γαρί­φα­λα μπρο­στά στις κάμε­ρες. Μαζί με αυτά, κρα­τά­με κυρί­ως τις σημαί­ες του αγώ­να, της πάλης. Αυτές τις σημαί­ες εμείς τις κρα­τά­με ψηλά και συνε­χί­ζου­με», ανα­φέ­ρει χαρακτηριστικά.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο