Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαμία: «Υγειονομική βόμβα» με 50 κρούσματα σε γηροκομείο — Όλοι οι τρόφιμοι θετικοί

Νέος συνα­γερ­μός στις Υγειο­νο­μι­κές Αρχές και Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση για το γηρο­κο­μείο στη Λαμία.

Εξαι­ρε­τι­κά δυσά­ρε­στα είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα νέα μορια­κά τεστ που έγι­ναν στο Γηρο­κο­μείο Λαμί­ας που πριν μερι­κές ημέ­ρες είχε δώσει 18 κρού­σμα­τα εκ των οποί­ων τα 14 σε περιθαλπόμενους.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του LamiaReport 35 ακό­μη δείγ­μα­τα επέ­στρε­ψαν θετι­κά, συμπλη­ρώ­νο­ντας το τρο­μα­κτι­κό παζλ του κορω­νοϊ­ού που θέλει ΟΛΟΥΣ τους ηλι­κιω­μέ­νους τρό­φι­μους να νοσούν με covid-19, αλλά και έξι άτο­μα από το προσωπικό.

Στο σύνο­λο έχου­με του­λά­χι­στον 50 άτο­μα (κάποια τεστ ήταν επα­να­λη­πτι­κά) θετι­κά στην covid-19, μετα­τρέ­πο­ντας τη δομή σε πραγ­μα­τι­κή «υγειο­νο­μι­κή βόμβα».

Πρό­κει­ται για τη χει­ρό­τε­ρη δυνα­τή εξέ­λι­ξη και θα ανα­ζη­τη­θούν ευθύ­νες, αφού ήδη έχει επέμ­βει η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Λαμίας.

Θυμί­ζου­με ότι αρχι­κά ανι­χνεύ­θη­κε μόνο μία υπάλ­λη­λος θετι­κή και σε ελά­χι­στες ημέ­ρες και παρά το «καμπα­νά­κι κιν­δύ­νου» φτά­σα­με στα 18 και πλέ­ον σχε­δόν στα 50 κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού σε μια κλει­στή Δομή όπως είναι το Γηροκομείο.

Πηγή: LamiaReport

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο