Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαοθάλασσα στο 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Χιλιάδες κόσμου στην ομιλία του Δ. Κουτσούμπα (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Το ξέρα­με! Φαι­νό­ταν από την πορεία κορύ­φω­σης του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», με τις μαζι­κό­τα­τες συγκε­ντρώ­σεις σε όλες τις μεγά­λες πόλεις, με δρα­στη­ριό­τη­τες γεμά­τες κόσμος που δίψα­γε να συνο­μι­λή­σει, να μοι­ρα­στεί το πρό­βλη­μά του, να ακου­μπή­σει στο ΚΚΕ, στον συνα­γω­νι­στή, στον σύντρο­φο. Αυτό εκφρά­στη­κε σε όλο του το μεγα­λείο και στη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του 48ου Φεστι­βάλ. Μεγά­λη! Συγκλο­νι­στι­κή! Είναι φτω­χές οι λέξεις πια για να την περι­γρά­ψεις. «Μια πραγ­μα­τι­κή όαση, μια έκρη­ξη ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας», όπως είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του.

Με τον ύμνο της ΚΝΕ να αντη­χεί στα μεγά­φω­να μπή­καν οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις της ΚΝΕ στον χώρο της Κεντρι­κής Σκη­νής. Ο κόσμος ήδη ήταν πολύς εκεί. Είχαν πάρει τη θέση τους. Και σηκώ­θη­καν όρθιοι, χει­ρο­κρο­τώ­ντας για να υπο­δε­χθούν τα κόκ­κι­να νιά­τα. Είχαν πάρει όλοι την από­φα­σή τους: Έδι­ναν το «παρών» στο κάλε­σμα αγώ­να «για το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό», στο κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης της νέας γενιάς με το ΚΚΕ.

«Αγώ­νας, γνώ­ση τόλ­μη κι αντο­χή, εμπρός για ΚΝΕ γερή και μαζι­κή», ήταν το σύν­θη­μα με το οποίο υπο­δέ­χτη­καν οι νέοι της ΚΝΕ τον Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της Οργά­νω­σης στο βήμα της συγκέ­ντρω­σης του 48ου Φεστι­βάλ, που βαδί­ζο­ντας με σίγου­ρα βήμα­τα προς τη συμπλή­ρω­ση των 50 του χρό­νων «εξε­λίσ­σε­ται και είναι πάντα “μέσα” στις αγω­νί­ες και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της νέας γενιάς», όπως είπε ο Νίκος Αμπατιέλος.

Εκεί λοι­πόν που χτυ­πά­ει η καρ­διά κι ο παλ­μός της νεο­λαί­ας ανα­κοι­νώ­θη­κε από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης η έναρ­ξη της προ­συ­νε­δρια­κής δια­δι­κα­σί­ας της ΚΝΕ, με τη δημο­σί­ευ­ση των Θέσε­ων του ΚΣ για το 13ο Συνέ­δριο της Οργά­νω­σης, στις 15 του Οκτώβρη.

«Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», το σύν­θη­μα δόνη­σε την ατμό­σφαι­ρα όταν στο βήμα ανέ­βη­κε ο  Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την κεντρι­κή ομι­λία, που με τα λόγια των ποι­η­τών, του αγώ­να και της ελπί­δας, σημα­το­δό­τη­σε: «Είμα­στε πάντα στην πρώ­τη τη γραμ­μή, στην πάλη για το σήμε­ρα, στις χαρα­μά­δες, στις ρωγ­μές που ανοί­γου­με, δεί­χνου­με τη μεγά­λη λεω­φό­ρο της αντε­πί­θε­σης και της νίκης»!

«Το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσια­λι­σμός», ξεκα­θά­ρι­σαν οι μάζες του λαού και της νεο­λαί­ας στο κατα­κόκ­κι­νο απ’ άκρη σ’ άκρη πάρ­κο, όπου το 48ο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» έγρα­ψε για άλλη μια φορά ιστο­ρία… Που επι­σφρα­γί­στη­κε με τις υψω­μέ­νες γρο­θιές στο άκου­σμα της Διε­θνούς στο τέλος της συγκλο­νι­στι­κής συγκέντρωσης.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­καν ο πρέ­σβης της Κού­βας στην Ελλά­δα ο Aramis Fuente Hernández, η ακό­λου­θος της πρε­σβεί­ας του Βιετ­νάμ Nguyen Ngoc και ο επι­τε­τραμ­μέ­νος της πρε­σβεί­ας της Παλαι­στί­νης Γιού­σεφ Ντορχομ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο