Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΡΚΟ — Όχι στις απολύσεις: Μεγάλο συλλαλητήριο στη Λάρυμνα (ΦΩΤΟ)

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στη Λάρυ­μνα από τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ και το λαό της περιο­χής, οι οποί­οι δίνουν ακό­μη μία ηχη­ρή απά­ντη­ση στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για την από­λυ­ση όλων των εργα­τών, το ξεσπί­τω­μα των οικο­γε­νειών τους που μένουν στους οικι­σμούς και το μαρά­ζω­μα των τοπι­κών κοινωνιών.

Με παρα­κα­τα­θή­κη το μεγα­λειώ­δη αγώ­να που δίνουν δύο χρό­νια τώρα ενά­ντια στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης, οι εργα­ζό­με­νοι στην επι­χεί­ρη­ση και τα σωμα­τεία τους δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι όσο ποτέ να δώσουν τη μάχη μέχρι το τέλος. «Από τα σπί­τια και τις εργα­σί­ες μας δεν πρό­κει­ται να βγού­με», δηλώ­νουν, στέλ­νο­ντας στα σκου­πί­δια τα κυβερ­νη­τι­κά τελεσίγραφα.

Στο πλευ­ρό τους στέ­κε­ται ολό­κλη­ρη η τοπι­κή κοι­νω­νία γύρω από το εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας, αλλά και των υπο­λοί­πων περιο­χών που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η εται­ρεία. Δίπλα τους η εργα­τι­κή τάξη και ο λαός ολό­κλη­ρης της χώρας, με συν­δι­κά­τα, συλ­λό­γους, φορείς και εργα­ζό­με­νους από την στε­ρεά την Εύβοια την Αττι­κή να δίνουν το «παρών» στο συλλαλητήριο.

Στη παρα­βρέ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής πολυ­με­λούς αντι­προ­σω­πεί­ας του Κόμ­μα­τος, εκφρά­ζο­ντας την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­ση του ΚΚΕ στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων για να παρα­μεί­νουν στις δου­λειές και τα σπί­τια τους.

Στις ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων στην απα­ξί­ω­ση της ΛΑΡΚΟ, ανα­φέρ­θη­κε ο Γιώρ­γος Σελε­βά­κος, από το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στα Μεταλ­λεία ΛΑΡΚΟ Εύβοιας, στην ομι­λία του στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στη Λάρυ­μνα, προ­σθέ­το­ντας ότι «η κυβέρ­νη­σης μάς πετά­ει στο δρό­μο χωρίς καμία μέριμνα».

«Υπό­θε­ση όλων ο αγώ­νας. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Όχι στο ξεπού­λη­μα. Τους ενο­χλεί ο αγώ­νας μας δεν θα τους κάνου­με τη χάρη να φύγου­με από τα σπί­τια και τις δου­λειές μας», τόνι­σε μετα­ξύ άλλων ο Δημή­τρης Καρα­γιάν­νης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Μεταλ­λο­ρύ­χων Ελλά­δας και μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ στα Μεταλ­λεία Αγί­ου Ιωάν­νη Βοιωτίας.

«Χωρίς εσάς δεν θα κατα­φέρ­να­με τίπο­τα, με σας μπο­ρού­με να πετύ­χου­με τα πάντα. Μια ζωή θυμά­μαι να παλεύ­ου­με οι εργα­ζό­με­νοι να κρα­τή­σου­με τη ΛΑΡΚΟ ανοι­χτή. Η ΛΑΡΚΟ είναι κάτι μεγα­λύ­τε­ρο από αυτό που φαί­νε­ται. Οι ψυχές των 80 νεκρών μας καθο­δη­γούν», σημεί­ω­σε ο Κώστας Σαμα­ράς πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ Έδρας Αθήνα.

«Είμα­στε στο δρό­μο δύο χρό­νια ενά­ντια στη διά­λυ­ση της ΛΑΡΚΟ και την τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης. Όσο μας βλέ­πουν όλους μια γρο­θιά μας φοβού­νται…», τόνι­σε ο Ανδρέ­ας Κορέν­τζε­λος, γραμ­μα­τέ­ας Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας.

«Είμα­στε στο πλευ­ρό σας, στον αγώ­να που δίνε­ται για να μεί­νε­τε στον τόπο σας» τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ). «Να συνε­χί­σε­τε να κάνε­τε το χώμα ατσά­λι» πρόσθεσε.

«Σήμε­ρα είναι εδώ το οργα­νω­μέ­νο ταξι­κό κίνη­μα που στέλ­νει δυνα­μι­κό μήνυ­μα» τόνι­σε ο Γιώρ­γος Οικο­νό­μου, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαμίας.

«Είμα­στε δίπλα στα αδέρ­φια μας στη ΛΑΡΚΟ» τόνι­σε ο Μάρ­κος Μπε­κρής πρό­ε­δρος της ΕΝΕΔΕΠ προ­σθέ­το­ντας «είναι και δικός μας αγώνας».

Σημεί­ω­σε ότι ο αγώ­νας της ΛΑΡΚΟ είναι φάρος για όλους. «Παίρ­νου­με κου­ρά­γιο, μας δίνει δύνα­μη», «οι λιμε­νερ­γά­τες δεν θα αφή­σου­με κανέ­να μόνο. Ότι έκα­ναν με το ξεπού­λη­μα του λιμα­νιού θέλουν να κάνουν και εδώ» σημεί­ω­σε προ­σθέ­το­ντας ότι είναι «χρέ­ος να κρα­τή­σε­τε τα πόστα σας που τα έχε­τε σημα­δέ­ψει με το αίμα σας, χρέ­ος δικό μας να στα­θού­με δίπλα σας. Οι αγώ­νες σας είναι παρακαταθήκη».

Επε­σή­μα­νε ότι «αν πει­ρά­ξουν τρί­χα από τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ και τις οικο­γέ­νειές τους θα μας βρουν απέ­να­ντι τους. Η νίκη στη ΛΑΡΚΟ, στο λιμά­νι, στα πετρέ­λαια Καβά­λας θα είναι νίκη όλων. Ραντε­βού στις 26 Φλεβάρη».

Ο Λου­κάς Αλε­ξί­ου αγρό­της από το μπλό­κο Λιβα­δειάς σημεί­ω­σε «μας είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός ότι είμα­στε επαγ­γελ­μα­τί­ες συν­δι­κα­λι­στές, εμείς του λέμε ότι θα παρα­μεί­νου­με στο δρό­μο για την επι­βί­ω­ση μας» και εξέ­φρα­σε τη συμπα­ρά­στα­ση του στους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ τονί­ζο­ντας «όλοι μαζί, με τα σωμα­τεία θα δώσου­με τον αγώνα».

Ο Νίκος Τζα­νε­τής από το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων της Χαλ­κι­δι­κής τόνι­σε πως «Το τελε­σί­γρα­φο της κυβέρ­νη­σης είναι αντερ­γα­τι­κό έγκλη­μα που δεν θα περά­σει. Εξυ­πη­ρε­τεί τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τους δίνει τον ορυ­κτό πλού­το, με φθη­νά εργα­τι­κά χέρια και χωρίς δικαιώ­μα­τα, όπως στα μεταλ­λεία Κασσάνδρας».

Ο Πανα­γιώ­της Δού­κας πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μετάλ­λου (ΠΟΕΜ) σημεί­ω­σε «είμα­στε μαζί σας ενά­ντια στην από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να σας απο­λύ­σει όλους» επι­ση­μαί­νο­ντας πως «επι­κίν­δυ­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις πολι­τι­κή επι­λο­γή». Έκα­νε λόγο για «συνει­δη­τή απα­ξί­ω­ση και συκο­φά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων» προ­σθέ­το­ντας «λέμε όχι στον κατά­πτυ­στο σχε­δια­σμό της κυβέρνησης».

Ο Κώστας Κάπου­λας πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Θήβας έκα­νε λόγο για «χαρι­στι­κή βολή στους εργα­ζό­με­νους» σημειώ­νο­ντας ότι «είναι στο χέρι μας να τους στα­μα­τή­σου­με» και τόνι­σε πως «όλοι μία γρο­θιά, θα είμα­στε δίπλα σας».

Ο Πανα­γιώ­της Κοντου­σιά­δης, πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Ενέρ­γειας έκα­νε ανα­φο­ρές στον αγώ­να του κλά­δου και κυρί­ως στα πετρέ­λαια Καβά­λας και τις εξε­λί­ξεις που υπάρ­χουν εκεί.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο