Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΣΥ Πετρούπολης: Απάντηση σε μια βρώμικη και συκοφαντική δημοσίευση σε βάρος του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου

Σε μια βρώ­μι­κη και συκο­φα­ντι­κή δημο­σί­ευ­ση σε βάρος του δημάρ­χου Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμου, εκλεγ­μέ­νου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και εκ νέου υπο­ψή­φιου προ­χώ­ρη­σε ο επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού που πήρε τη δεύ­τε­ρη θέση στις εκλο­γές της προη­γού­με­νης Κυρια­κής. Δια­στρε­βλώ­νο­ντας τις θέσεις της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», φτά­νει να λέει ότι ο δήμαρ­χος Πετρού­πο­λης συμ­φω­νεί με την εγκα­τά­στα­ση χωμα­τε­ρής στο λατο­μείο «Μου­σα­μά»! Σαν να μην υπάρ­χουν οι δεκά­δες κινη­το­ποι­ή­σεις με πρω­το­βου­λία του ίδιου του δημάρ­χου ενά­ντια στον περι­φε­ρεια­κό σχε­δια­σμό, που περι­λαμ­βά­νει και τη δημιουρ­γία χωμα­τε­ρής στη θέση «Μου­σα­μά».

Σε σχό­λιό της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για τη συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση από τον επι­κε­φα­λής του δεύ­τε­ρου συν­δυα­σμού Στ. Βλά­χο, σημειώνει:

«Ο γνω­στός κ. Βλά­χος γυρο­λό­γος της πολι­τι­κής, ο οποί­ος είναι εδώ και χρό­νια απών όχι μόνο από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο αλλά και από τις αγω­νί­ες και τα προ­βλή­μα­τα του λαού της Πετρού­πο­λης, συνε­χί­ζει την προ­σφι­λή του τακτι­κή των ψεμά­των και της συκο­φα­ντί­ας. Δια­στρε­βλώ­νει για άλλη μια φορά την καθα­ρή και ξάστε­ρη θέση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των. Να του την υπενθυμίσουμε:

Καμία σκέ­ψη για Χωμα­τε­ρή στο λατο­μείο Μουσαμά.

Άμε­σο κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Καμιά ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του συνό­λου των εγκαταστάσεων.

Όχι στην καύ­ση των απορριμμάτων.

Όχι στη μετα­τό­πι­ση των βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των μέσα από τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη ή με όποιον άλλον τρόπο.

Δια­σφά­λι­ση των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων. Τήρη­ση των κανό­νων υγιει­νής και ασφά­λειας για τους εργαζόμενους.

Αυτά τα αιτή­μα­τα υπο­στή­ρι­ξε η διοί­κη­ση του Δήμου Πετρού­πο­λης μαζί με το λαό όλα αυτά τα χρό­νια, με μια σει­ρά αγω­νι­στι­κές ενέρ­γειες. Ενδει­κτι­κά αναφέρουμε:

- Κινη­το­ποι­ή­σεις στο υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και στο υπουρ­γείο Εσωτερικών.

- Συγκέ­ντρω­ση χιλιά­δων υπογραφών.

- Συγκέ­ντρω­ση στα Άνω Λιό­σια μαζί με δεκά­δες φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

- Αγω­νι­στι­κός απο­κλει­σμός της Χωματερής.

Σε όλα αυτά ο κ. Βλά­χος έλαμ­ψε δια της απου­σί­ας του. Τώρα φτά­νει στο σημείο να προ­κα­λεί προ­σπα­θώ­ντας να σπεί­ρει σύγ­χυ­ση και να ρίξει λάσπη.

Ας βγά­λει ο λαός της Πετρού­πο­λης τα συμπε­ρά­σμα­τά του.

Την Κυρια­κή 2 Ιού­νη μαζι­κά και ενω­τι­κά ψηφί­ζου­με “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” και επα­νε­κλέ­γου­με δήμαρ­χο τον Βαγ­γέ­λη Σίμο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο