Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛαΣυ Χίου: Η αδιαφορία τους σκοτώνει — Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη

Ένας ακόμα συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του, ερχόμενος αντιμέτωπος με τη συνειδητή απαξίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί και με τη συνειδητή απαξίωση της  πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας.

Ένας ακό­μα συνάν­θρω­πός μας πλή­ρω­σε με τη ζωή του την διπλή αδια­φο­ρία: Από τη μια την απο­ψί­λω­ση των υπη­ρε­σιών της Πυρο­σβε­στι­κής και από την άλλη τις ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό στον κρί­σι­μο τομέα της δημό­σιας υγείας.
Ένας 43χρονος πυρο­σβέ­στης στη Χίο άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή χτυ­πη­μέ­νος από το εργα­σια­κό στρες που επι­βάλ­λουν οι μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό σε συν­δυα­σμό με τις επί­σης μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό στον τομέα της υγεί­ας.

Η πίε­ση για να καλύ­ψει τις υπη­ρε­σια­κές ανά­γκες «συνα­ντή­θη­κε» με τις ελλεί­ψεις. Ένας νέος άνθρω­πος, πατέ­ρας τριών παι­διών, έμει­νε αβο­ή­θη­τος προ­σπα­θώ­ντας να υπη­ρε­τή­σει το καθή­κον του.
Έμει­νε αβο­ή­θη­τος, επει­δή από τη μια πιέ­στη­κε, ενώ από την άλλη, στην περιο­χή όπου άφη­σε την τελευ­ταία του ανα­πνοή, το ασθε­νο­φό­ρο «περι­μέ­νει» οδη­γό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logo

Μια ακόμη τραγωδία που δεν μπορεί να αφήσει κανένα ασυγκίνητο που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω απ’ το «εγώ δεν ήξερα».

Μια απώλεια ενός νέου ανθρώπου που δεν πρέπει για μια ακόμα φορά να καταγραφεί στους «πεσόντες εν ώρα καθήκοντος».
Μια ακόμα απώλεια που πρέπει να συνεγείρει κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και την κοινωνία συνολικά.

Ως Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Βορεί­ου Αιγαί­ου εκφρά­ζου­με τα πιο ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια  του αδι­κο­χα­μέ­νου πυρο­σβέ­στη και ενώ­νου­με τη φωνή μας μαζί με τους συνα­δέλ­φους του για την κάλυ­ψη των κενών θέσε­ων στην πυρο­σβε­στι­κή και με τους νησιώ­τες μας που απαι­τούν εδώ και τώρα προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού στην υγεία και το ΕΚΑΒ.

Όχι άλλοι θάνατοι εργαζομένων στο βωμό των ελλείψεων και της συνειδητής αδιαφορίας.

Αγλα­ΐα Κυρίτση
Επι­κε­φα­λής Λαϊ­κής Συσπείρωσης
Περι­φέ­ρειας Βορεί­ου Αιγαίου


Θυμί­ζου­με πως — όπως ανα­φέ­ρει η τοπι­κή ιστο­σε­λί­δα politischios.gr, έχα­σε τη ζωή του εν ώρα υπη­ρε­σί­ας ο 43χρονος πυρο­σβέ­στης, χτες Δευ­τέ­ρα 12 Ιού­λη στην Κοι­νό­τη­τα Βολισ­σού της Χίου, καθώς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, υπέ­στη έμφραγμα.

Σημειώ­νε­ται ότι το ασθε­νο­φό­ρο από το Νοσο­κο­μείο Χίου τον παρέ­λα­βε μετά από 1,5 ώρα, καθώς δεν υπάρ­χει οδη­γός στο Πολυ­δύ­να­μο Ιατρείο Βολισ­σού, παρά μόνο ένας εθε­λο­ντής ο οποί­ος εκεί­νη την ώρα βρι­σκό­ταν στην περιο­χή Καρ­δά­μυ­λα με απο­τέ­λε­σμα να μην υπάρ­χει κανείς να οδη­γή­σει το όχημα.

Ο άτυχος πυροσβέστης ήταν σε βάρδια επιφυλακής στην περιοχή της Κατάβασης, όταν αισθάνθηκε την αδιαθεσία και παρά τις σύντονες προσπάθειες συναδέλφων του δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή.

Το νέο τρα­γι­κό συμ­βάν, επι­βε­βαιώ­νει  τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε μέσα και προ­σω­πι­κό τόσο στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, όσο και στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, που εν μέσω πυρ­κα­γιών υφί­στα­νται τη μία περι­κο­πή μετά την άλλη, τόσο τώρα επί ΝΔ, όσο και προη­γού­με­να, ανα­θέ­το­ντας την πυρο­προ­στα­σία της χώρας στον …εθε­λο­ντι­κό “πατριω­τι­σμό των Ελλήνων”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο