Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου: Καμιά νέα δομή στα νησιά! — Απεγκλωβισμός τώρα των προσφύγων-μεταναστών!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
Β. ΑΙΓΑΙΟ 26/02/21

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Βορεί­ου Αιγαί­ου απευ­θύ­νει θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στους νησιώ­τες μας και στη­ρί­ζει τον αγώ­να τους για τον πλή­ρη απε­γκλω­βι­σμό όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τα στρα­τό­πε­δα-φυλα­κές που έφτια­ξαν οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις σε συνερ­γα­σία με την ΕΕ και την Τουρ­κία.ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ Συγκεντρώσεις ενάντια στην πολιτική του εγκλωβισμού και της καταστολής προσφύγων και μεταναστών 7Σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­μέ­νει να εφαρ­μό­ζει και να υλο­ποιεί την απάν­θρω­πη συμ­φω­νία που υπέ­γρα­ψε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ η οποία κρα­τά τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες φυλα­κι­σμέ­νους στα νησιά μας, ενώ θέλο­ντας να παγιώ­σει τις επι­τα­γές των εντο­λο­δό­χων της, επι­διώ­κει τη δημιουρ­γία νέων υπερ­δο­μών, μετα­τρέ­πο­ντας τα νησιά σε ευρω­παϊ­κά Γκουα­ντά­να­μο και τους πρό­σφυ­γές-μετα­νά­στες σε «αιώ­νια» φυλα­κι­σμέ­νους.

ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ Συγκεντρώσεις ενάντια στην πολιτική του εγκλωβισμού και της καταστολής προσφύγων και μεταναστών 1

Τους απα­ντή­σα­με στις επι­διώ­ξεις τους αυτές, με δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις.
Οι «μάχες» με τα ΜΑΤ-εισβο­λείς πριν από περί­που ένα χρό­νο σε Λέσβο και Χίο έγρα­ψαν ιστορία.
Τους απα­ντά­με και σήμε­ρα ότι τα σχέ­διά τους δεν θα περά­σουν. Θα τα καταρ­γή­σουν οι αγώ­νες των νησιω­τών μας για το δίκιο, το στα­μά­τη­μα των πολέ­μων, την αξία της ανθρώ­πι­νης ζωής.

Οι φωνές από τη Χίο και τη Λέσβο το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή θ’ ακου­στούν απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας και θα φτά­σουν στ’ αφτιά όσων υπο­νο­μεύ­ουν την ειρή­νη, την αλλη­λεγ­γύη και την ανθρωπιά:

  • ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΗΝΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
  • ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
  • ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
  • ΑΜΕΣΑ ΝΑ  ΤΟΥΣ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ  ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
  • ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΕ ΚΑΙ ΟΗΕ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο