Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας: Καταγγέλλει την παρουσία του πραξικοπηματία Γκουαϊδό στο «Athens Democracy Forum»

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας καταγ­γέλ­λει την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό για να συμ­με­τά­σχει στο ονο­μα­ζό­με­νο Δημο­κρα­τι­κό Φόρουμ που θα γίνει δια­δι­κτυα­κά στις 30 Σεπτέμβρη.

Στην καταγ­γε­λία της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας αναφέρει:

«Ο αχυ­ράν­θρω­πος των ΗΠΑ στη Βενε­ζου­έ­λα, ο πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Χουάν Γκουαϊ­δό, μετά από την ανα­γνώ­ρι­σή του από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συμ­με­τέ­χει σαν καλε­σμέ­νος του δημάρ­χου της Αθή­νας στο ονο­μα­ζό­με­νο Δημο­κρα­τι­κό Φόρουμ που θα γίνει δια­δι­κτυα­κά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο δήμαρ­χος της ΝΔ, πλή­ρως ταυ­τι­σμέ­νος με την κυβέρ­νη­σή του, δίνει βήμα σε μια μαριο­νέ­τα των Αμε­ρι­κα­νών που τον έχουν απο­μο­νώ­σει ακό­μα και οι πρώ­ην συνερ­γά­τες του στην αντιπολίτευση.

Καταγ­γέλ­λου­με στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Αθή­νας αυτές τις μεθο­δεύ­σεις σε βάρος του λαού της Βενεζουέλας».

Το θέμα θα θέσει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, προ ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης, στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθήνας.

Athens Democracy Forum… με καλε­σμέ­νο ομι­λη­τή έναν ακρο­δε­ξιό πραξικοπηματία!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο