Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Παίζονται χοντρά επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φίλων του ΠΑΟ

Τις τρεις «λεό­ντειες» συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κατα­ψή­φι­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, ύψους 255 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, για τη «διπλή ανά­πλα­ση» σε Βοτα­νι­κό και Λ. Αλεξάνδρας.

Παράλ­λη­λα ξεκα­θά­ρι­σε ότι οι εκλεγ­μέ­νοι της δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι «παλεύ­ουν μαζί με τους κατοί­κους αυτής της πόλης για τη δημιουρ­γία γηπέ­δων σύγ­χρο­νων και με ασφά­λεια για τον λαό και όχι για τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα».

Επί­σης, καταγ­γέλ­λει ότι η «διπλή ανά­πλα­ση» εντάσ­σε­ται στον ευρύ­τε­ρο στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό του κεφα­λαί­ου για το Λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής, τονί­ζει πως «παί­ζο­νται χοντρά επι­χει­ρη­μα­τι­κά παι­χνί­δια και πολι­τι­κά παι­χνί­δια πάνω στις πλά­τες των φίλων του Πανα­θη­ναϊ­κού» και υπο­γραμ­μί­ζει ότι «η Αθή­να έχει ανά­γκη από ελεύ­θε­ρους χώρους ανα­ψυ­χής και αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των κατοί­κων. Τα σχέ­διά τους δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση».

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης»:

«Δίνουν 255 εκα­τομ­μύ­ρια στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες για τη “Διπλή Ανά­πλα­ση” σε Βοτα­νι­κό και Λεω­φό­ρο Αλεξάνδρας

Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Αθή­νας συνε­δριά­ζει την Τετάρ­τη 02 Μαρ­τί­ου με μονα­δι­κό θέμα την έγκρι­ση των συμ­βά­σε­ων μετα­ξύ του Δήμου Αθή­νας, του ερα­σι­τέ­χνη Πανα­θη­ναϊ­κού, της ΠΑΕ ΠΑΟ και τις τρά­πε­ζες Πει­ραιώς και Alpha Bank, για τη Διπλή Ανά­πλα­ση σε Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας και στον Βοτανικό.

Ένα σχέ­διο που ξεκί­νη­σε το 2006 και σήμε­ρα βρί­σκε­ται στην τελι­κή του φάση, αφού δια­μορ­φώ­θη­καν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις και εξα­λεί­φθη­καν τα εμπό­δια και κάθε χρο­νο­βό­ρα δια­δι­κα­σία για να προ­χω­ρή­σουν οι επενδύσεις.

Η “Διπλή Ανά­πλα­ση” εντάσ­σε­ται στον ευρύ­τε­ρο στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό του κεφα­λαί­ου για το Λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής και ειδι­κό­τε­ρα για το κέντρο της Αθή­νας, που ξεδι­πλώ­νε­ται με έργα μεγά­λης ή μικρό­τε­ρης εμβέ­λειας με κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία του και όχι τις λαϊ­κές ανάγκες.

Η εξει­δί­κευ­ση του αστι­κού σχε­δια­σμού γίνε­ται με νόμους που ψηφί­ζουν όλες οι κυβερ­νή­σεις, υπη­ρε­τώ­ντας εναλ­λάξ τη μετα­τρο­πή του κέντρου της Αθή­νας και συνο­λι­κά της Αττι­κής σε διε­θνή προ­ο­ρι­σμό του­ρι­σμού “υψη­λού επι­πέ­δου”, με επέ­κτα­ση της του­ρι­στι­κής περιό­δου, δικτύ­ω­ση των πολι­τι­στι­κών πόλων και του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος, αξιο­ποί­η­ση αδό­μη­των αστι­κών κενών.

Παί­ζο­νται χοντρά επι­χει­ρη­μα­τι­κά παι­χνί­δια και πολι­τι­κά παι­χνί­δια πάνω στις πλά­τες των φίλων του Πανα­θη­ναϊ­κού και πάνω στην ανά­γκη ο Πανα­θη­ναϊ­κός να έχει μια σύγ­χρο­νη και λει­τουρ­γι­κή έδρα, που να αντα­πο­κρί­νε­ται στην ιστο­ρία και το μέγε­θος του συλλόγου.

Έτσι βάσει των τριών συμβάσεων:

Θα κατα­σκευά­σει το νέο γήπε­δο στον Βοτα­νι­κό κόστους 115 εκατ. από το πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων και θα το παρα­χω­ρή­σει στην ΠΑΕ ΠΑΟ για 99 χρόνια!

Παρα­χω­ρεί στον ερα­σι­τέ­χνη ΠΑΟ επι­πλέ­ον 7.500 τ.μ. αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων (εκτός από το γήπε­δο) στον Βοτα­νι­κό για 99 χρόνια!

Ο δήμος με δικά του έξο­δα θα κατε­δα­φί­σει το γήπε­δο “Απ. Νικο­λα­ΐ­δης”, θα κτί­σει Μου­σείο — εντευ­κτή­ριο — χώρους εστί­α­σης και θα το παρα­χω­ρή­σει στον ερα­σι­τέ­χνη ΠΑΟ.

Απε­λευ­θε­ρώ­νει εκτά­σεις στον Βοτα­νι­κό προς εκμε­τάλ­λευ­ση από τις τράπεζες.

Παρα­χω­ρεί προ­κλη­τι­κά τις εγκα­τα­στά­σεις για 99 χρό­νια σε αντί­θε­ση με αντί­στοι­χες παρα­χω­ρή­σεις που φτά­νουν τα 49 χρόνια.

Παρα­χω­ρεί το δικαί­ω­μα εκμε­τάλ­λευ­σης των εμπο­ρι­κών χρή­σε­ων  γηπέ­δου (σουί­τες, καντί­νες, μπου­τίκ κλπ.) στην ΠΑΕ ΠΑΟ.

Κρά­τος και δήμος δαπα­νούν 255 εκατ. ευρώ για τις ανά­γκες των επι­χει­ρη­μα­τιών δια­μορ­φώ­νο­ντας το ανα­γκαίο περι­βάλ­λον για την εξα­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Πέριξ της περιο­χής του Βοτα­νι­κού, λόγω της ανά­πλα­σης ενερ­γο­ποιού­νται άλλες ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις στο χώρο του πρώ­ην εργο­στα­σί­ου της “SOFTEX”, του “SOYLIS”, του ΛΙΒΑΝΗ.

Χαρί­ζε­ται δημό­σια — δημο­τι­κή έκτα­ση σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, θυσιά­ζο­ντας στο βωμό του κέρ­δους τη λαϊ­κή ανά­γκη για πνεύ­μο­νες πρα­σί­νου και ανα­ψυ­χής. Οι υπαρ­κτές ανά­γκες των ομά­δων για σύγ­χρο­να και ασφα­λή γήπε­δα, ιδιαί­τε­ρα όσον αφο­ρά το ερα­σι­τε­χνι­κό τους κομ­μά­τι, αλλά και η ανά­γκη για ανά­πλα­ση των περιο­χών του Βοτα­νι­κού και της Αλε­ξάν­δρας υπο­τάσ­σο­νται στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Αθή­νας επα­νει­λημ­μέ­να πρό­βαλ­λε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο την ανά­γκη ο Πανα­θη­ναϊ­κός να παρα­μεί­νει στην ιστο­ρι­κή του έδρα με τον απαι­τού­με­νο εκσυγ­χρο­νι­σμό του γηπέδου.

Η Αθή­να έχει ανά­γκη από ελεύ­θε­ρους χώρους ανα­ψυ­χής και αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των κατοί­κων. Τα σχέ­διά τους δεν είναι σε αυτή την κατεύ­θυν­ση. Για δεκά­δες ερα­σι­τε­χνι­κά σωμα­τεία που αθλού­νται σε κατε­στραμ­μέ­να γήπε­δα στις γει­το­νιές δεν υπάρ­χει καμία μέρι­μνα, δεν βρί­σκο­νται  κον­δύ­λια, δεν μπο­ρούν να ξεπε­ρα­στούν γρα­φειο­κρα­τι­κές καθυ­στε­ρή­σεις. Η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη και οι επεν­δύ­σεις που κατευ­θύ­νο­νται στις ανα­πλά­σεις δεν στο­χεύ­ουν, αλλά και δεν μπο­ρούν να ικα­νο­ποι­ή­σουν συνο­λι­κά τις ανά­γκες της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρωμάτων.

Οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” Αθή­νας κατα­ψη­φί­ζουν τις 3 “λεό­ντειες” συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και παλεύ­ουν μαζί με τους κατοί­κους αυτής της πόλης για τη δημιουρ­γία γηπέ­δων σύγ­χρο­νων και με ασφά­λεια για το λαό και όχι για τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο