Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Στηρίζει τους μουσικούς και χορωδούς του Δήμου που δεν ενέδωσαν στις πιέσεις Μπακογιάννη

«Τη θαρ­ρα­λέα στά­ση» των μου­σι­κών και χορω­δών του Δήμου Αθη­ναί­ων, χαι­ρε­τί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθήνας.

Όπως τονί­ζει «η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και της δημο­τι­κής Αρχής, μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου, να επι­βάλ­λει στο χώρο του Πολι­τι­σμού ποια έργα θα παί­ζο­νται και ποια όχι δεν έγι­νε δεκτή από τους μου­σι­κούς του Δήμου.

Συμπα­ρα­στε­κό­μα­στε στους εργα­ζό­με­νους του ΟΠΑΝΔΑ ενά­ντια στην προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης τους από μηχα­νι­σμούς της Δημο­τι­κής Αρχής και όχι μόνο».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, όπως κατήγ­γει­λε ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος, «ο Δήμαρ­χος κ. Μπα­κο­γιάν­νης έδω­σε εντο­λή να παι­χτεί ο Εθνι­κός Ύμνος της Ουκρα­νί­ας στην έναρ­ξη της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συναυ­λί­ας της συμ­φω­νι­κής ορχή­στρας και της χορω­δί­ας την Παρα­σκευή 4/3, χωρίς να ζητή­σει τη γνώ­μη των ιδί­ων των μουσικών.

Για την συκο­φα­ντία ότι το ΚΚΕ «εμπό­δι­σε» την Συμ­φω­νι­κή του Δήμου Αθη­ναί­ων να παί­ξει τον ουκρα­νι­κό εθνι­κό ύμνο

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο