Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής — Ηλ. Σιώρας: Όχι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Την αντί­θε­σή της στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, εξέ­φρα­σε κατά τη διάρ­κεια του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττικής. 

Υπερ­ψη­φί­ζο­ντας το ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου για συνο­λι­κή από­συρ­ση του συγκε­κρι­μέ­νου νομο­σχε­δί­ου, ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, εκ μέρους των εκλεγ­μέ­νων Περι­φε­ρεια­κών Συμ­βού­λων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» τόνι­σε πως συγκε­κρι­μέ­να άρθρα του σχε­δί­ου νόμου εμπο­ρευ­μα­το­ποιούν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την Υγεία «όχι πως δεν είναι εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νη, όχι ότι τόσα χρό­νια κομ­μά­τι κομ­μά­τι δεν αφαι­ρού­νταν είτε από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό είτε από την υπο­στε­λέ­χω­ση είτε από τις ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις. Τα τελευ­ταία χρό­νια, από το 2010 αλλά με έμφα­ση στην παν­δη­μία, έχου­με τους επι­κου­ρι­κούς με ετή­σια άντε το πολύ διε­τή θητεία και μετά από­λυ­ση. Το ίδιο στους για­τρούς και στους νοσηλευτές».

Εκεί οδη­γεί­ται το σύστη­μα, σε μία σύμπρα­ξη ΣΔΙΤ, είπε και γι αυτό υπήρ­χαν λόγω κορο­νοϊ­ού «αυτά τα απο­τε­λέ­σμα­τα στις πλου­σιό­τε­ρες χώρες με τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νεκρούς, επει­δή είχε προ­χω­ρή­σει η πλή­ρης ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και κατάρ­γη­ση εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων κλι­νών πολύ νωρίτερα».

Επί­σης στά­θη­κε στο άρθρο για τη μερι­κή απα­σχό­λη­ση και ανα­ρω­τή­θη­κε πως είναι γόνι­μη μία περιο­χή για τον ιδιώ­τη και όχι για μία κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση, που σημαί­νει ότι «το κρά­τος ανα­γνω­ρί­ζει πως αν έχεις χρή­μα θα γίνεις καλά» αλλά και στην πενι­χρή αύξη­ση στους για­τρούς που είναι σε αντί­θε­ση με τις απο­φά­σεις του ΣτΕ το 2018 και φέτος, που ανα­φέ­ρει πως πρέ­πει οι μισθοί να έρθουν στο ίδιο επί­πε­δο με 2010. «Αν ήθε­λε η κυβέρ­νη­ση πραγ­μα­τι­κά να αυξή­σει τους μισθούς, θα σεβό­ταν το Συμ­βού­λιο της Επικρατείας».

Υπο­γράμ­μι­σε πως την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου τη στη­ρί­ζουν όλοι οι Σύλ­λο­γοι των υγειο­νο­μι­κών και κάλε­σε το λαό να κατέ­βει στο αυρια­νό συλ­λα­λη­τή­ριο των υγειο­νο­μι­κών, στο Σύνταγμα.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο