Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Οξύνονται και χρονίζουν προβλήματα σε Σάμο και Ψαρά

Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logo

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/01/2022

Προς αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Υγείας
Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη, περι­φε­ρεια­κούς συμβούλους

ΛΑ.ΣΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Διά­θε­ση κάψου­λας για μετα­φο­ρά ασθε­νών με covid

Αξιό­τι­μοι κύριοι,

Στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση της Ο.Ε. επι­τρο­πής της περι­φέ­ρειας Β. Αιγαί­ου, ο περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Γεώρ­γιος Αμπα­ζής, έκα­νε ειδι­κή παρέμ­βα­ση, με σκο­πό να σας γνω­στο­ποι­ή­σει τα δρα­μα­τι­κά γεγο­νό­τα που συνέ­βη­σαν στη νήσο Θύμαι­να με αφορ­μή τη δυσκο­λία στη δια­κο­μι­δή ασθε­νούς με covid-19, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για την ίδια του τη ζωή.

Έχουν προη­γη­θεί άλλα δύο παρό­μοια περι­στα­τι­κά, (ενδε­χο­μέ­νως ήδη το γνω­ρί­ζε­τε) τα οποία, λόγω έλλει­ψης ειδι­κού χώρου μετα­φο­ράς (ειδι­κή κάψου­λα), οι ασθε­νείς με κορο­νο­ϊό καθυ­στε­ρούν να μετα­φερ­θούν σε νοσο­κο­μείο του νομού Σάμου, ενώ δημιουρ­γεί­ται μια ιδιαί­τε­ρη κατά­στα­ση μετα­ξύ των συγ­γε­νών των ασθε­νών, των για­τρών και των ακτο­πλό­ων, για την ασφα­λή μετα­φο­ρά τόσο των ασθε­νών όσο και των εργα­ζο­μέ­νων στα μικρά σκά­φη της γραμμής…

Επι­πλέ­ον, κατά την τελευ­ταία επί­σκε­ψη του Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Υγεί­ας στο νησί, το Νοέμ­βριο του 2020, είχε υπο­σχε­θεί στο ιατρι­κό νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, πως θα στα­λεί στο νησί από την Περι­φέ­ρεια, η ανα­γκαία, ειδι­κή κάψου­λα μετα­φο­ράς ασθε­νών με κορο­νο­ϊό, καθώς η παν­δη­μία είχε και στα νησιά μας κάνει έντο­να τα «χτυ­πή­μα­τά της»…

Ύστερα  από δύο χρόνια πανδημίας και με τα κρούσματα του covid-19 να αυξάνονται δραματικά και στα νησιά της περιφέρειας μας,  η υπόσχεση σας αποδείχτηκε απλή δημαγωγία και εμπαιγμός για τους κατοίκους των Φούρνων-Θύμαινας.

Επι­πλέ­ον, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη πως η ιατρι­κή φρο­ντί­δα παρέ­χε­ται στους κατοί­κους των Φούρ­νων και της Θύμαι­νας μόνο από δύο αγρο­τι­κούς για­τρούς και έναν οπλί­τη για­τρό, που δεν δια­θέ­τουν καν τον στοι­χειώ­δη υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό, είναι άμε­ση η ανά­γκη εξα­σφά­λι­σης για τα νησιά αυτά, καθώς και για τα άλλα νησιά της Περι­φέ­ρειας (Αη-Στρά­τη, Οινούσ­σες και Ψαρά), που δεν έχουν νοσο­κο­μείο, του ανα­γκαί­ου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, προ­στα­τευ­τι­κού εξο­πλι­σμού και υλι­κών προ­στα­σί­ας από τον COVID 19 .

Σας ρωτάμε λοιπόν και ζητάμε να μας απαντήσετε και εγγράφως:
Σε ποιες, άμεσες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε απευθυνόμενοι παράλληλα και στην κυβέρνηση για την κάλυψη αυτών των αναγκών;

Οι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι της ΛΑ.Σ
Αγλα­ΐα Κυρίτση
Γιώρ­γος Αμπαζής
Στα­μά­της Φιλιππής
Στυ­λια­νός Σταμούλος

Να αποκατασταθεί  άμεσα
η σύνδεση  της  ηρωικής νήσου Ψαρών με τη Χίο

Κύριε Περι­φε­ρειάρ­χη,

Το  ακρι­τι­κό ηρω­ι­κό νησί των Ψαρών, για μία ακό­μα φορά  βρί­σκε­ται απο­μο­νω­μέ­νο  και απο­κομ­μέ­νο  ακτο­πλοϊ­κά από τη Χίο και την υπό­λοι­πη Ελλά­δα, επει­δή  το πλοίο της εται­ρεί­ας “Αγία Μαρί­νη”,  “Ψαρά Γκλό­ρυ” βρί­σκε­ται για επι­σκευή στο Πέραμα.

Δημιουρ­γή­θη­κε, έτσι, ένα σοβα­ρό πρό­βλη­μα  για την αντι­με­τώ­πι­ση  των καθη­με­ρι­νών ανα­γκών των Ψαρια­νών σε τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα, περί­θαλ­ψη  στο νοσο­κο­μείο της Χίου κλπ.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία, που εξυπηρετεί  τη γραμμή Χίο-Ψαρά, υποχρεούται άμεσα να  αντικαταστήσει το πλοίο (αφού χρηματοδοτείται από το Ελληνικό δημόσιο) για να αποκαταστήσει την σύνδεση του νησιού με Χίο.

Έως τότε, η   ακτο­πλοϊ­κή εται­ρεία “BLUE STAR”,  που καλύ­πτει  την άγο­νη γραμ­μή  Πει­ραιά  —  Καβά­λα, επί­σης  χρη­μα­το­δο­τού­με­νη  από το Ελλη­νι­κό δημό­σιο,  οφεί­λει να περ­νά από τα Ψαρά για να εξα­σφα­λί­σει  την σύν­δε­ση των κατοί­κων με τη Χίο.

Ως Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Β. Αιγαί­ου  ζητά­με  την άμε­ση παρέμ­βα­ση της Περι­φέ­ρειας Β. Αιγαί­ου  στο Υπουρ­γείο Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής  προ­κει­μέ­νου, να μην μεί­νει  το νησί των Ψαρών, χωρίς ακτο­πλοϊ­κή σύν­δε­ση  αυτή τη δύσκο­λη  χει­με­ρι­νή περίοδο.

Μυτι­λή­νη, 26 Ιανουα­ρί­ου 2022
Το Γρα­φείο Τύπου της ΛΑ.ΣΥ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο