Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Εκδηλώσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το ζήτη­μα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των δεν είναι τεχνο­κρα­τι­κό,  είναι βαθύ­τα­τα πολι­τι­κό — ταξι­κό ζήτη­μα. Η τεχνο­λο­γία σήμε­ρα, είναι επαρ­κής ώστε η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των να είναι τέτοια που να μην επι­βα­ρύ­νει την υγεία του λαού και το περι­βάλ­λον και, επί­σης, επι­τρέ­πει να δαπα­νώ­νται όσο το δυνα­τόν λιγό­τε­ροι πόροι για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των. Όπως επί­σης, υπάρ­χουν μέθο­δοι ασφα­λούς επε­ξερ­γα­σί­ας των απορ­ριμ­μά­των και η τεχνι­κή δυνα­τό­τη­τα να βρε­θούν κατάλ­λη­λες θέσεις και περιο­χές. Στο δρό­μο όμως  της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, που μόνο κρι­τή­ριο έχει την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τιών, τα σκου­πί­δια γίνο­νται χρυ­σά­φι πάνω στις πλά­τες της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, του περι­βάλ­λο­ντος, των λαϊ­κών δικαιω­μά­των.

Ο λεγό­με­νος ΠΕΣΔΑ και η «ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση» είναι φού­μα­ρα για­τί στον καπι­τα­λι­σμό, υπέρ­τα­τη αρχή είναι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος πού υπα­γο­ρεύ­ει ρητά ΠΟΥ θα γίνει, ΤΙ θα γίνει, ΠΩΣ θα γίνει προ­κει­μέ­νου να υπάρ­χει η μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή αύξη­ση των κερ­δών αυτών. Αυτός ο δρό­μος, ΔΕΝ μπο­ρεί να λάβει υπό­ψη τη συν­δυα­σμέ­νη κάλυ­ψη των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, γι΄αυτό και πρέ­πει να απορ­ρι­φθεί στο σύνο­λό του από τους εργα­ζό­με­νους και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα.
Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευ­τεί από το 2016 και νωρί­τε­ρα για επι­στη­μο­νι­κή διε­ρεύ­νη­ση νέων χώρων από το ΕΜΠ, δεν ανέ­θε­σε καν τη μελέ­τη, ακρι­βώς για­τί είχαν συνα­πο­φα­σί­σει από τα πριν την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της δια­χεί­ρι­σης των σκου­πι­διών, απο­δει­κνύ­ο­ντας σε τι είδους «δίκαιη / βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη» στο­χεύ­ουν ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα: κατα­λή­στευ­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των για να αυξη­θεί η κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, με παράλ­λη­λο τσά­κι­σμα κάθε εργα­τι­κού δικαιώ­μα­τος |>βλ πχ. το πολυ_ΝΣ, που  – ανά­με­σα στα άλλα – κατάρ­γη­σε τα «ΒΑΕ» [Βαρέα και Ανθυ­γιει­νή εργα­σία] για τους εργα­ζό­με­νους των Δήμων που δου­λεύ­ουν στην καθαριότητα!

Ο κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, το διαί­ρει και βασί­λευε, υπήρ­ξε δια­χρο­νι­κά η καλύ­τε­ρη τακτι­κή από την πλευ­ρά της άρχου­σας τάξης, για να μπο­ρέ­σει να εγκλω­βί­σει τα αντι­μα­χό­με­να τάχα τμή­μα­τα του λαού μας, στα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κανέ­νας εργα­ζό­με­νος δεν έχει να χωρί­σει τίπο­τα με τον συντο­πί­τη του σε έναν όμο­ρο δήμο ή κοι­νό­τη­τα, κανέ­νας εργά­της, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νος ΕΒΕ, φτω­χός αγρό­της, νέος, άνερ­γος δεν έχει να κερ­δί­σει τίπο­τα παρα­πά­νω από τον συνά­δελ­φό του όπου και αν κατοικούν.

Όλοι τους, κομ­μά­τι της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας έχουν να χάσουν παρα­πέ­ρα από την ανά­πτυ­ξη των κερ­δών του κεφα­λαί­ου. Γι’ αυτό και η Συμ­μα­χία του Λαού μας απέ­να­ντι στους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες όλων των κλά­δων, είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να βάλει εμπό­δια στον αντι­λαϊ­κό κατή­φο­ρο που μας σπρώχνουν.
Το υπαρ­κτό πρό­βλη­μα δεν πρό­κει­ται να λυθεί σε καμία μορ­φή οργά­νω­σης που θα περι­λαμ­βά­νει θύτη και θύμα για­τί τάχα τους ενώ­νει το εδα­φι­κό κρι­τή­ριο. Λύνε­ται στους χώρους δου­λειάς πρώ­τα και κύρια, στον τόπο κατοι­κί­ας, μέσα από ένα πλαί­σιο διεκ­δί­κη­σης που περι­λαμ­βά­νει όλες τις πλευ­ρές της ζωής του λαού μας, χωρίς να ξεχω­ρί­ζο­νται τα προ­βλή­μα­τα σε “μικρά – μεγά­λα”, “τοπι­κά – πανελ­λα­δι­κά” κλπ, αλλά με κρι­τή­ριο ΠΟΙΟΣ παρά­γει, ΠΟΙΟΣ καρ­πώ­νε­ται τον πλού­το που παρά­γε­ται!

Όλοι μαζί δεν μπορούμε!

Στα πλαί­σια αυτά το ΚΚΕ και η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, έχουν κάνει και συνε­χί­ζουν πλή­θος εκδη­λώ­σε­ων και ημε­ρί­δων ενη­μέ­ρω­σης του λαού, τόσο «κεντρι­κά» όσο και περι­φε­ρεια­κά — ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με |> ΚΟΑ 27-Μαρτ με Γιάν­νη Πρω­τού­λη, Βαγ­γέ­λη Σίμο δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης και εκ νέου υπο­ψή­φιο με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», Νίκο Ζαπά­ντη, υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Φυλής, Θόδω­ρο Χαμα­λί­δη, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Φυλής, μέλος ΔΣ του ΕΔΣΝΑ & δημο­τι­κό σύμ­βου­λος στο Δήμο Ν. Ιωνί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου, υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή, Φρα­γκί­σκο Κου­τε­λιέ­ρη κά |> ΠΡΕΒΕΖΑ 19-Απρ, «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» |> ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ (Όχι στους δήμους — επι­χει­ρη­μα­τί­ες και τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις που στη­ρί­ζουν το κεφά­λαιο και βλά­πτουν το λαό) & |> Βαγ­γέ­λης Σίμος (Ο λαός έχει τη χωμα­τε­ρή της Φυλής στο σβέρ­κο και στα πνευ­μό­νια του 53 χρό­νια) — 4 Δεκ 18, |> στη Νέα Κίο20 Φεβ με ομι­λη­τή το Νίκο Γόντι­κα, |> Γραμ­μα­τι­κό (Συνά­ντη­ση του Γ. Πρω­τού­λη με εκπρο­σώ­πους φορέ­ων ενά­ντια στη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ) — 9 Απρ και πολ­λές ακόμη.

Αυτό το διά­στη­μα γίνο­νται στα Ιόνια νησιά |> Τ.Ε. Λευ­κά­δας του ΚΚΕ  (26-Μαρτ), ενώ με μεγά­λη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης με θέμα «Δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού- η πρό­τα­ση μας» στις 18-Απρ στο ΕΚ Κέρ­κυ­ρας. Το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης έκα­νε ο Μπά­μπης Χαρα­λά­μπους υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος και επι­κε­φα­λής της ΛΑΣΥ στο δήμο Κέρ­κυ­ρας ενώ η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από το Γιάν­νη Μπορ­μπό­τη, υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο για το δήμο Κεντρι­κής Κέρ­κυ­ρας και Δια­πο­ντί­ων Νήσων.

Γιάννης Μπορμπότης υποψήφιο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο Γιάν­νης Μπορ­μπό­της ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στις πολι­τι­κές αιτί­ες και τις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων και των τοπι­κών αρχών για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται, όχι μόνο στην Κέρ­κυ­ρα αλλά και πανελ­λα­δι­κά, και τόνι­σε ότι με αυτόν τον τρό­πο μεθο­δεύ­ε­ται η πλή­ρης ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση αυτού του τομέα που απο­τε­λεί πεδίο τερά­στιας κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφά­λαιο. Ανα­φέρ­θη­κε ανα­λυ­τι­κά στους σχε­δια­σμούς που υπάρ­χουν και ανέ­δει­ξε με στοι­χεία το πραγ­μα­τι­κό περιε­χό­με­νο των λεγό­με­νων ΣΔΙΤ που εξυ­πη­ρε­τούν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τιών ομί­λων υπο­βαθ­μί­ζο­ντας την ανα­κύ­κλω­ση στην πηγή και τη μεί­ω­ση της παρα­γω­γής απορ­ριμ­μά­των, αδια­φο­ρώ­ντας για τις επι­πτώ­σεις στο περι­βάλ­λον. Στη συνέ­χεια παρου­σί­α­σε την ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης για δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού.

Με επι­τυ­χία επί­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 17 Απρί­λη και η εκδή­λω­ση της της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στην Πρέ­βε­ζα, που ξεκί­νη­σε με ομι­λία του Γιώρ­γου Μισιρ­λή υπο­ψή­φιου Περι­φε­ρεια­κού σύμ­βου­λου Ηπεί­ρου με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση και πρό­ε­δρου του συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ Πρέ­βε­ζας και του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ. Ο ομι­λη­τής ανέ­δει­ξε τις πολι­τι­κές που ευθύ­νο­νται στο δια­χρο­νι­κό πρό­βλη­μα των απορ­ριμ­μά­των κατα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης: «Την τελευ­ταία ειδι­κό­τε­ρα 10ετία ο τομέ­ας των στε­ρε­ών απο­βλή­των, πέρα από πεδίο άντλη­σης υψη­λών κερ­δών για τους κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους, έχει ανα­δει­χθεί και σε σημα­ντι­κό παρά­γο­ντα υπο­βο­ή­θη­σης της προ­σπά­θειας των οργά­νων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για τη μεί­ω­ση της εξάρ­τη­σης της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας από εξω­τε­ρι­κές πηγές σε Ενέρ­γεια και πρώ­τες ύλες. Αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται στις κεντρι­κές ευρω­ε­νω­σια­κές κατευ­θύν­σεις, με πυρή­να την ανά­δει­ξη των απο­βλή­των ως πόρου ικα­νού να εξα­σφα­λί­σει μέσω της δια­χεί­ρι­σής του το ανα­γκαίο ποσο­στό κέρ­δους για τα κεφά­λαια που λιμνά­ζουν ανα­ξιο­ποί­η­τα, αλλά και να απο­τε­λέ­σει, στη συνέ­χεια, φτη­νή πρώ­τη ύλη για μια επι­κερ­δέ­στε­ρη δρα­στη­ριό­τη­τα άλλων κλά­δων της καπι­τα­λι­στι­κής οικονομίας»

Ακό­μα ανέ­φε­ρε: «Με τη δια­δι­κα­σία αυτή το κόστος για να κατα­στούν τα σκου­πί­δια χρυ­σός για τους λίγους, φτη­νή δηλα­δή για το κεφά­λαιο πρώ­τη ύλη ή καύ­σι­μο, φορ­τώ­νε­ται άμε­σα στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων με μια σει­ρά «οικο­νο­μι­κά εργα­λεία». Στα πρώ­τα περι­λαμ­βά­νο­νται «αρχές», όπως το «ο ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει» (δηλα­δή τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας) και η «διευ­ρυ­μέ­νη ευθύ­νη του παρα­γω­γού», το «πλη­ρώ­νω όσο πετάω» και το «ειδι­κό τέλος ταφής», που σε λίγο θα μετο­νο­μα­στεί σε «περι­βαλ­λο­ντι­κή εισφο­ρά». Όλα αυτά είναι χαρά­τσια για το λαό που πλη­ρώ­νει 7 και 8 φορές για να εισπνέ­ει τον καρκίνο!» 

Στη συνέ­χεια, το λόγο πήρε ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Πέτρος Λελο­βί­της μέλος του ΔΣ των εργα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ Πρέ­βε­ζας και της ΓΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Στην ομι­λία του ανα­φέρ­θη­κε στην πολι­τι­κή της Τοπι­κής Διοί­κη­σης και στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα σε ζητή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στον τομέα της καθα­ριό­τη­τας και την εκμε­τάλ­λευ­σή τους, τονί­ζο­ντας τις δύσκο­λες συν­θή­κες εργα­σί­ας που έχουν ως απο­τέ­λε­σμα να θρη­νού­νται σε εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα μέχρι και νεκροί. Τέλος, κάλε­σε σε οργά­νω­ση απέ­να­ντι σε αυτή την πολι­τι­κή των δήμων, των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ.

Ακό­μα τοπο­θε­τή­θη­κε και ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Πρέ­βε­ζας με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Σταύ­ρος Αμά­ρα­ντος ο οποί­ος κατέ­δει­ξε τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες του Δήμου Πρέ­βε­ζας και την προ­σπά­θεια προ­ώ­θη­σης στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση μέρους των απορ­ριμ­μά­των (μετα­φόρ­τω­ση)! Αλλά και την παρα­πέ­ρα προ­σπά­θεια το επό­με­νο διά­στη­μα στην πλή­ρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του τομέα των σκου­πι­διών προς όφε­λος του κεφαλαίου.

Τις τοπο­θε­τή­σεις έκλει­σε ο εκλεγ­μέ­νος και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Κώστας Κωτσα­ντής ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στις ευθύ­νες της Περι­φέ­ρειας Ηπεί­ρου. Ανα­φέρ­θη­κε στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καρ­βου­νά­ρι στο Δήμο Σου­λί­ου παλιό­τε­ρα και αρκε­τά πρό­σφα­τα στη χωρο­θέ­τη­ση ΧΥΤΑ στο Ελλη­νι­κό στο νομό Ιωαν­νί­νων. Τόνι­σε ότι προ­ϋ­πό­θε­ση για τη λύση του προ­βλή­μα­τος είναι ένας άλλος δρό­μος ανά­πτυ­ξης προς όφε­λος του λαού, αφού σήμε­ρα τα σκου­πί­δια είναι «χρυ­σός» για τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και η χωρο­θέ­τη­ση κατάλ­λη­λων χώρων προ­σκρού­ει στο γεγο­νός ότι η γη είναι εμπό­ρευ­μα. Σε αυτό το πλαί­σιο, στά­θη­κε στην πολι­τι­κή της Περι­φέ­ρειας η οποία μετα­φέ­ρει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση στο επί­πε­δο των δήμων και τα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί και παρου­σί­α­σε τις θέσεις της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τη λύση του προβλήματος.

Ακο­λού­θη­σαν ερω­τή­σεις και τοπο­θε­τή­σεις από τους παρευ­ρι­σκό­με­νους |> βλ & Εισή­γη­ση για τη δια­χεί­ρι­ση των απορριμμάτων

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται

ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο