Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Πρόκληση στον λαό οι φιέστες του δημάρχου Θεσσαλονίκης για την κρουαζιέρα

Την κακο­στη­μέ­νη φιέ­στα που έστη­σε το πρωί της Κυρια­κής ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κ. Ζέρ­βας, με «χορευ­τι­κά» και κερά­σμα­τα, με αφορ­μή το γεγο­νός ότι για πρώ­τη φορά το λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης μπο­ρεί να υπο­δέ­χε­ται ταυ­τό­χρο­να δύο κρουα­ζιε­ρό­πλοια χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως επι­βα­τι­κό σταθ­μό και την ανα­και­νι­σμέ­νη απο­θή­κη 8, σχο­λιά­ζει με δήλω­σή του ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και υπο­ψή­φιος Βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης με το ΚΚΕ.

Ο Β. Τομπου­λί­δης μιλά για «cringe» φιέ­στες που απο­δει­κνύ­ουν ότι «η δημο­τι­κή αρχή της πόλης είναι πολύ μακριά και εκτός τόπου και χρό­νου από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες και προ­βλή­μα­τα του λαού της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Εδώ και χρό­νια από τη μια ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι παρα­τά­ξεις τους αγω­νιούν για την ενί­σχυ­ση του του­ρι­σμού πολυ­τε­λεί­ας, τη λει­τουρ­γία της πόλης προς το συμ­φέ­ρον των κερ­δών, των μεγά­λων tour operators και των ξενο­δο­χεια­κών ομίλων.

Από την άλλη, οι εργα­ζό­με­νοι και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες της πόλης μας συνε­χί­ζουν να βιώ­νουν μια βαρ­βα­ρό­τη­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, με ευθύ­νη και της δημο­τι­κής αρχής και των κυβερ­νή­σε­ων σε αγα­στή συνερ­γα­σία για την υλο­ποί­η­ση της κοι­νής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής τους.

Οι μικρο­με­σαί­οι επαγ­γελ­μα­τί­ες του δήμου ακό­μα και του κέντρου της πόλης δεν βλέ­πουν το εισό­δη­μά τους να αυξά­νε­ται από τους χιλιά­δες του­ρί­στες των κρουα­ζιε­ρό­πλοιων που κατευ­θύ­νο­νται κυρί­ως σε συγκε­κρι­μέ­νες αγο­ρές και πολυ­κα­τα­στή­μα­τα. Αντί­θε­τα συνε­χί­ζουν να γονα­τί­ζουν από την αύξη­ση των άμε­σων και έμμε­σων φόρων, την εκτί­να­ξη του κόστους λει­τουρ­γί­ας (ενοί­κια, Ενέρ­γεια κ.ά.), τη μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης από την πλειο­ψη­φία των πολιτών.

Ο δήμαρ­χος και η δημο­τι­κή αρχή, την ώρα που βρί­σκουν χρό­νο για να μοι­ρά­ζουν κου­λού­ρια, δεν βρί­σκουν ούτε ένα λεπτό να αφιε­ρώ­σουν για τα συνε­χή εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στην καθα­ριό­τη­τα, λόγω της εντα­τι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας και των ελλεί­ψε­ων σε προ­σω­πι­κό. Δεν βρί­σκουν ούτε ένα ευρώ για τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας στους εργα­ζό­με­νους του δήμου στην καθα­ριό­τη­τα για να μην σακα­τεύ­ο­νται. Δεν θεω­ρούν σημα­ντι­κό να βρε­θούν μαζί με τον λαό εκεί που χάνο­νται λαϊ­κές κατοι­κί­ες από πλειστηριασμούς».

Τονί­ζει επί­σης ότι ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης «Απαι­τεί και μπο­ρεί να διεκ­δι­κή­σει οργα­νω­μέ­να, συλ­λο­γι­κά μαζί με την αύξη­ση και την προ­στα­σία των εισο­δη­μά­των του και της περιου­σί­ας του, να ζει και σε μια πιο ανθρώ­πι­νη πόλη, που θα μπο­ρεί να ικα­νο­ποιεί τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του σε μόρ­φω­ση, υγεία, αθλη­τι­σμό, πολι­τι­σμό και ανα­ψυ­χή. Μονό­δρο­μος σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση είναι η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ στις 25 Ιού­νη και της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του Οκτώβρη».

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο