Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής: «Μαζί με το λαό, για όσα δικαιούται»

Μια πολύ μεγά­λη, γνή­σια λαϊ­κή συγκέ­ντρω­ση, που ξεχεί­λι­ζε αγω­νι­στι­κό παλ­μό, ενθου­σια­σμό και αισιο­δο­ξία, έγι­νε στην Και­σα­ρια­νή, με την ευκαι­ρία των 4 χρό­νων από ανά­δει­ξη της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην διοί­κη­ση του δήμου.

Απο­τε­λεί το συνε­πές και απα­ρέ­γκλι­το ραντε­βού με το λαό της πόλης την 4η κεντρι­κή απο­λο­γι­στι­κή συνέ­λευ­ση ενη­μέ­ρω­σης για τις εξε­λί­ξεις, τον προ­γραμ­μα­τι­σμό και τους στό­χους μιας πετυ­χη­μέ­νης ‑κατά κοι­νή ομο­λο­γία δημο­τι­κής θητεί­ας, που δεν παρέ­κλι­νε ούτε κεραία από τα όσα προ­συ­πό­γρα­ψε και έρχε­ται σαν συνέ­χεια μιας ακα­τα­πό­νη­της επα­φής με τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια και όλους τους πολί­τες, μέσα από 10άδες συγκε­ντρώ­σεις στις γει­το­νιές, καθώς και ανοι­κτά δημο­τι­κά συμ­βού­λια για όλα τα κρί­σι­μα θέμα­τα (Σκο­πευ­τή­ριο, Μετρό, παι­δεία, ναρ­κω­τι­κά, κλπ) κάνο­ντας πρά­ξη τη γνή­σια συμ­με­το­χι­κή διαδικασία.

Και μαζί την ανα­ντι­κα­τά­στα­τη και απο­λύ­τως ανα­γκαία συμπό­ρευ­ση με τους συλ­λο­γι­κούς φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, σε μια προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης της πάλη τους, ανά­δει­ξης των προ­βλη­μά­των και των αγω­νι­στι­κών διερ­γα­σιών ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις προ­τε­ραιό­τη­τες της λαϊ­κής πάλης σήμερα.

ΜΑΖΙ με τους εργα­ζό­με­νους και το σωμα­τείο τους, στους αγώ­νες για το δικαί­ω­μα στην στα­θε­ρή δου­λειά ενά­ντια στο ασφυ­χτι­κό θεσμι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας των «ΟΤΑ», που θέλει το λαό συμ­μέ­το­χο στην δια­χεί­ρι­ση της φτώ­χιας. Κοι­τώ­ντας στα μάτια το λαό της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ για­τί δόθη­καν όλες οι δυνά­μεις να γίνει ο δήμος στή­ριγ­μα στις αγω­νί­ες και στους αγώ­νες του ενά­ντια στην  πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τα του.

Οι εργα­ζό­με­νοι , οι συντα­ξιού­χοι, οι μικρο­με­σαί­οι, η νεο­λαία πρέ­πει να αξιο­ποι­ή­σουν την συσ­σω­ρευ­μέ­νη πεί­ρα τους, να κάνουν την δια­φο­ρά κατα­ψη­φί­ζο­ντας τους φορείς αυτής της πολι­τι­κής να στη­ρί­ξουν παντού τις δυνά­μεις που στέ­κο­νται στα­θε­ρά το πλευ­ρό τους παντού σε όλες τις εκλογές .

kaisariani stamelos1

Μιλώ­ντας ο δήμαρ­χος Ηλί­ας Στα­μέ­λος ανέ­δει­ξε μετα­ξύ άλλων το αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο αλλα­γών στην ΤΟΠΙΚΗ ΔΟΙΗΚΗΣΗ με την ψήφι­ση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που ενσω­μά­τω­σε τον πυρή­να  όλων των παλιό­τε­ρων αντι­δρα­στι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και ταυ­τό­χρο­να, άνοι­ξε νέα πεδία για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, επέ­κτει­νε την δυνα­τό­τη­τα νέων ΣΔΙΤ, ενί­σχυ­σης της τοπι­κής φορο­λο­γί­ας, με προ­σαρ­μο­γή δήμων και περι­φε­ρειών στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση με το καλύ­τε­ρο τρό­πο των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και με την πλειο­ψη­φία των δημάρ­χων να ζητά­ει μετα­φο­ρά της φορο­λη­στεί­ας του ΕΝΦΙΑ στους δήμους…

«Δεν κρύ­ψα­με ‑είπε, τα προ­βλή­μα­τα μα ούτε και τις αιτί­ες που τα γενούν. Με οδη­γό μας την υπό­σχε­ση -δέσμευ­ση που δώσα­με στο λαό της Και­σα­ρια­νής ότι θα είμα­στε αντι­πο­λί­τευ­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και ταυ­τό­χρο­να στή­ριγ­μα στην πάλη του πορευ­τή­κα­με όλο αυτό το διά­στη­μα. Πήρα­με θέση για όλα τα μεγά­λα  ζητή­μα­τα που καθο­ρί­ζουν την ζωή όλων και ιδιαί­τε­ρα των πιο αδύ­να­μων. Δεν κάνα­με τον ουδέ­τε­ρο παρα­τη­ρη­τή, δεν κρυ­φτή­κα­με, για­τί μια δημο­τι­κή αρχή που θέλει να είναι στο πλάι του λαού δεν μπο­ρεί να μένει αδιά­φο­ρη στην ανερ­γία, στις μειώ­σεις μισθών και συντά­ξε­ων, στην φορο­λη­στεία, στην κατά­στα­ση της υγεί­ας, στους πλει­στη­ρια­σμούς.

Και συνέ­χι­σε: («γι αυτό πήρα­με απο­φά­σεις στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο όπου»)

  • Κατα­δι­κά­σα­με τα μνη­μό­νια και τα μέτρα σε βάρος του λαού  που συνεπάγονται
  • Αντι­τα­χτή­κα­με στους πλει­στη­ρια­σμούς της πρώ­της κατοικίας.
  • Δεν παρα­δώ­σα­με τα απο­θε­μα­τι­κά των δήμων
  • Αντι­τα­χθή­κα­με στους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς για χρέη προς τους δήμους πάνω από 500 ευρώ  και μαζί με 9 ακό­μα δήμους κατα­θέ­σα­με τρο­πο­λο­γία στην βου­λή (που κάτω από την πίε­ση την απο­δέ­χτη­κε και η ΚΕΔΕ) αλλά η κυβέρ­νη­ση δεν έκα­νε αποδεχτή
  • Πήρα­με πρω­το­βου­λί­ες μαζί με τις δημο­τι­κές αρχές της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για την παι­δεία, την μονι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων στους δήμους, την αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης κ.λπ.
  • Πήρα­με από­φα­ση και κάνα­με ενέρ­γειες ενά­ντια στην παρα­χώ­ρη­ση στο υπερ­τα­μείο ακί­νη­των του δήμου σχο­λεία, παι­δι­κές χαρές πλατείες
  • Πήρα­με πρω­το­βου­λία και υλο­ποιού­με πρό­τυ­πο πρό­γραμ­μα με το ΚΕΘΕΑ για τα ναρ­κω­τι­κά.
  • Στα­θή­κα­με έμπρα­κτα αλλη­λέγ­γυοι στους πρό­σφυ­γες θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων όντας οι κάτοι­κοι της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ θύμα­τα της ίδιας πολιτικής
  • Για μας ωραία πόλη, είναι πρώ­τα απ’ όλα οι άνθρω­ποι και τα προ­βλή­μα­τα που αντιμετωπίζουν.
  • Για μας όμορ­φη πόλη είναι αυτή που έχει ευτυ­χι­σμέ­νους ανθρώ­πους, με εργα­σία με μισθούς που να ικα­νο­ποιούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους.

Υπο­σχό­μα­στε ότι θα συνε­χί­σου­με με μεγα­λύ­τε­ρη θέλη­ση τον ίδιο δρό­μο στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα μαζί με τον λαό της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Στη συνέ­χεια ο δήμαρ­χος έκα­νε ανα­λυ­τι­κό απο­λο­γι­σμό (οικο­νο­μι­κό, δια­χει­ρι­στι­κό και πεπραγ­μέ­νων) κατα­θέ­το­ντας πλή­ρη ‑απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία για τα πάντα, ενώ στη μεγά­λη οθό­νη «έτρε­χαν» πίνα­κες, στα­τι­στι­κά και δεδο­μέ­να, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «Η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση του δήμου ήταν τρα­γι­κή και μόνο στα χαρ­τιά δεν ήταν χρε­ο­κο­πη­μέ­νος σαν απο­τέ­λε­σμα  την πολι­τι­κής όλων  των κυβερ­νή­σε­ων  που μεί­ω­σαν γύρω στο 65% την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση αλλά και τις πολι­τι­κές που άσκη­σαν προη­γού­με­νες δημο­τι­κές αρχές… Το 2015 ανα­λά­βα­με συνο­λι­κά χρέη 6.500.000€ (3.720.000€ δάνειο, 560.000€ προ­μη­θευ­τές, 600.000€ “ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ” 800.000€ “ΚΕΔΗΚ”, 325.000€ χρέη σχο­λι­κών επί­τρο­πων …ΕΥΔΑΠ, χρέη προς εργα­ζό­με­νους του δήμου, δασκά­λους στο πνευ­μα­τι­κό κέντρο κλπ) και σήμε­ρα έχου­με απο­πλη­ρώ­σει όλες τις οφει­λές προς τρί­τους, εξυ­πη­ρε­τού­με κανο­νι­κά δόσεις του δανεί­ου, ρυθ­μι­σμέ­νες οφει­λές προς εφο­ρία και ασφα­λι­στι­κά ταμεία. Αυτά τα πετύ­χα­με παρά την συνε­χι­ζό­με­νη κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή χάρις στην προ­σπά­θεια που κάνα­με σωστής δια­χεί­ρι­σης χωρίς να αυξή­σου­με τίπο­τα, ούτε δημο­τι­κά τέλη ούτε άλλες υπη­ρε­σί­ες. Αντί­θε­τα, προ­χω­ρή­σα­με σε ελα­φρύν­σεις, για ευπα­θείς κοι­νω­νι­κές ομά­δες, απαλ­λά­ξα­με από τρο­φεία στους παι­δι­κούς σταθ­μούς τις οικο­γέ­νειες με οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μέχρι 25.000 ευρώ, προ­χω­ρά­με σε μικρές παρεμ­βά­σεις στην πόλη, ανα­νε­ώ­νου­με με σχέ­διο τον μηχα­νο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό του δήμου, βελ­τιώ­νου­με την καθαριότητα»

«Δε δημιουρ­γού­με αυτα­πά­τες. Όσο παρα­μέ­νει η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή τα όρια της δια­χεί­ρι­σης είναι περιο­ρι­σμέ­να και δεν πρέ­πει να ανα­μέ­νου­με παθη­τι­κά. Διεκ­δι­κού­με όλα όσα δικαιού­ται ο λαός της πόλης μας»

Ανα­φέρ­θη­κε στην ιστο­ρία της πόλης στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης (με πάνω από 30.000 επι­σκέ­πτες) στο Μνη­μείο και στο Σκο­πευ­τή­ριο λέγο­ντας: «Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε την ιστο­ρι­κή αλή­θεια και την ιστο­ρία του τόπου μας κόντρα στη λήθη και δια­στρέ­βλω­ση που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν η ΕΕ και τα σύγ­χρο­να επι­τε­λεία της αντί­δρα­σης και θυμί­ζο­ντας ότι «σε αυτή μας την προ­σπά­θεια μας βρή­κα­με απέ­να­ντι την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  που ανοι­κτά ενα­ντιώ­θη­κε στο χαρα­χτή­ρα του μου­σεί­ου σαν ΕΑΜΙΚΟ θέλο­ντας έναν άχρω­μο χώρο ξανα­γρα­ψί­μα­τος της ιστο­ρί­ας»

Σε επό­με­νο σημεί­ω­μα θα στα­θού­με πιο ανα­λυ­τι­κά και σ’ αυτά. Κλεί­νου­με όπως ακρι­βώς έκα­νε και ο δήμαρ­χος (παρα­θέ­το­ντας αυτολεξεί)

Ξεχω­ρι­στός ο ρόλος των εργαζόμενων

Εμείς από αυτό ξεκι­νά­με: Ο ρόλος των εργα­ζό­με­νων σε ότι κινεί­ται γύρω μας είναι καθο­ρι­στι­κός, η παρα­γω­γή του πλού­του και ό,τι υπάρ­χει στην κοι­νω­νία μας γίνε­ται από το σύνο­λο των εργα­ζό­με­νων, ενώ μια χού­φτα ιδιο­κτή­τες του πλού­του καρ­πώ­νο­νται τον ιδρώ­τα τους. Έτσι και στον δήμο μας, ο «λόγος» των εργα­ζό­με­νων ήταν καθο­ρι­στι­κός: τίπο­τα δεν θα είχε προ­χω­ρή­σει εάν η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των εργα­ζό­με­νων με την καθη­με­ρι­νή της δου­λειά δεν έβα­ζε την σφρα­γί­δα της, κάτω από την καθο­δή­γη­ση της δημο­τι­κής αρχής. Από το συμ­μά­ζε­μα των οικο­νο­μι­κών, στο σχε­δια­σμό και υλο­ποί­η­ση  των έργων, στην καθα­ριό­τη­τα, στην περι­ποί­η­ση του πρά­σι­νου, στις παρεμ­βά­σεις καθη­με­ρι­νά στην πόλη.

Θα πορευ­τού­με μαζί τους όπως το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στη­ρί­ζο­ντας τα δίκαια αιτή­μα­τα τους για καλύ­τε­ρους όρους εργα­σί­ας και όλοι μαζί να υπη­ρε­τή­σου­με το λαό και τις ανά­γκες του. Στον δήμο όταν ανα­λά­βα­με ανθού­σαν όλες οι εργα­σια­κές σχέ­σεις, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, …εργα­σια­κές σχέ­σεις γαλέ­ρας. 

kaisariani stamelos7

(Και­σα­ρια­νιώ­τες-σες)

Σήμε­ρα βρι­σκό­μα­στε αντι­κει­με­νι­κά στην αρχή της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου που θα γίνουν του­λά­χι­στον 3 ανα­με­τρή­σεις περι­φε­ρεια­κές, τοπι­κές δημο­τι­κές και ευρω­ε­κλο­γές χωρίς να απο­κλεί­ο­νται και βου­λευ­τι­κές. Τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης μας πρέ­πει να αξιο­ποι­ή­σουν την πεί­ρα που απέ­κτη­σαν όλο αυτό το διά­στη­μα, να κρί­νουν με βάση το δικό τους συμ­φέ­ρον , να στη­ρί­ξουν αγω­νι­στι­κούς συν­δυα­σμούς παντού προ­κει­μέ­νου να μπει φρέ­νο σε αυτή την πολι­τι­κή, να ανοί­ξει η προ­ο­πτι­κή για ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών μας, για­τί υπάρ­χουν οι δυνα­τό­τη­τες σήμε­ρα που δίνει η επι­στή­μη και η τεχνο­λο­γία.

Ορι­σμέ­νοι από τους υπο­ψη­φί­ους παρου­σιά­ζο­νται με τον μαν­δύα του ανε­ξάρ­τη­του. Σε αυτή την πόλη γνω­ρι­ζό­μα­στε όλοι πολύ καλά, κανείς υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος, κανείς υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος δεν βγή­κε από παρ­θε­νο­γέ­νε­ση, όλοι έχουν πολι­τι­κή ταυ­τό­τη­τα, έχουν ενερ­γο­ποι­η­θεί σε μικρό­τε­ρο ή μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό στα κοι­νά με προη­γού­με­νες δημο­τι­κές αρχές ας στα­μα­τή­σουν λοι­πόν να ψαρεύ­ουν σε θολά νερά. Ούτε νέα ομά­δα είναι ούτε πρώ­τη φορά εμφα­νί­ζο­νται στην Και­σα­ρια­νή. Ήταν στε­λέ­χη των προη­γού­με­νων παρα­τά­ξε­ων που οδή­γη­σαν τα πράγ­μα­τα έως εδώ.Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα ψήφι­σαν το 90% των πρω­το­βου­λιών της δημο­τι­κής αρχής, χωρίς να κάνουν προ­τά­σεις μίλα­γαν για το Μπραντ ‑ναιμ για την «ανά­πτυ­ξη» γενι­κώς και αορί­στως.

Και προει­δο­ποιού­με, αν θέλε­τε προ­βλέ­που­με: Δεν θα λεί­ψει η δια­στρέ­βλω­ση, το ψέμα η συκο­φα­ντία, θα προ­σπα­θή­σουν όλα αυτά να τα παρου­σιά­σουν σαν αλή­θεια, όλα αυτά όμως τα ψέμα­τα έχουν κοντά ποδά­ρια ‑θα απο­κα­λυ­φτούν. Έχου­με πορευ­τεί όλο αυτό το διά­στη­μα με την αλή­θεια κοι­τώ­ντας τους Και­σα­ρια­νιώ­τες στα μάτια, η αλή­θεια μας δεν θέλει φτια­σί­δω­μα, για­τί είναι στην υπη­ρε­σία του λαού ‑δεν λέμε κάθε μέρα δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα, λέμε τα ίδια με την πρώ­τη μέρα, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε με συνέ­πεια του ίδιους στό­χους.

Ο λαός της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  το επό­με­νο διά­στη­μα έχει κάθε  λόγο να υπε­ρα­σπι­στεί, αυτή την αλή­θεια και την εντι­μό­τη­τα στην πορεία του δήμου. Σας καλού­με όλους σε συστρά­τευ­ση για να συνε­χί­σου­με  στον ίδιο δρό­μο στη­ρί­ζο­ντας το λαό στην πάλη του. Για μια Και­σα­ρια­νή στο μπόι των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των του λαού και της ιστο­ρί­ας της.    

           

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο