Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Ν. Φιλαδέλφειας‑Ν. Χαλκηδόνας: Καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση Βούρου προς το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο

Την «απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση» προς τον πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Νέας Φιλα­δέλ­φειας — Νέας Χαλ­κη­δό­νας από τον δήμαρ­χο Γιάν­νη Βού­ρο καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Νέας Φιλα­δέλ­φειας — Νέας Χαλκηδόνας.

Όπως ανα­φέ­ρει, «για ακό­μα μια φορά η διοί­κη­ση του δήμου απο­δει­κνύ­ει ότι η εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής πάει πακέ­το με τον αυταρ­χι­σμό και την εργο­δο­τι­κή τρομοκρατία.

Για του λόγου το αλη­θές, καθώς η διοί­κη­ση Βού­ρου (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΝΔ) πρω­το­στα­τεί στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και την εκχώ­ρη­ση δημο­τι­κής γης σε τρί­τους, προ­χω­ρά­ει στην απα­ξί­ω­ση των δημο­τι­κών υπη­ρε­σιών και απει­λεί όποιον βρε­θεί στον δρό­μο της.

Μετά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­σπά­θειες φίμω­σης δημο­τών και δημο­τι­κών συμ­βού­λων που αντι­δρούν στο αξια­κό σύστη­μα της αρέ­νας των κερ­δών που υπε­ρα­σπί­ζε­ται η δημο­τι­κή αρχή, της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και του κόστους — οφέ­λους, σει­ρά είχαν οι εργα­ζό­με­νοι του δήμου που ενα­ντιώ­νο­νται στην υπο­στε­λέ­χω­ση των υπη­ρε­σιών καθα­ριό­τη­τας, ηλε­κτρο­φω­τι­σμού και πρά­σι­νου κυρί­ως και διεκ­δι­κούν αξιο­πρε­πείς όρους εργα­σί­ας με μέσα προ­στα­σί­ας και συν­θή­κες που δια­σφα­λί­ζουν την υγεία και την ασφά­λεια στην εργασία.

Βέβαια, δεν είναι η πρώ­τη φορά που η διοί­κη­ση Βού­ρου στρέ­φε­ται ενά­ντια στο σωμα­τείο και τους εργα­ζό­με­νους. Απο­τε­λεί πάγια τακτι­κή να αντι­με­τω­πί­ζει τη συν­δι­κα­λι­στι­κή και αγω­νι­στι­κή δρά­ση με μηνύ­σεις, απει­λές, φίμω­ση. Απο­τε­λεί κοι­νή τακτι­κή των διοι­κή­σε­ων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ) που ανα­λαμ­βά­νουν να υπε­ρα­σπι­στούν τις αντι­δρα­στι­κές, αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές, να ενσω­μα­τώ­σουν τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια και να κατα­λα­γιά­σουν τη λαϊ­κή αντίδραση».

Και κατα­λή­γει:

«Οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ, καλού­με τους εργα­ζό­με­νους της Νέας Φιλα­δέλ­φειας και Νέας Χαλ­κη­δό­νας να στη­ρί­ξουν τις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες του Σωμα­τεί­ου των Εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου μας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο