Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση: Ο λαός να πει ΟΧΙ στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό

Την προ­σπά­θεια του προ­έ­δρου της Κεντρι­κής Ένω­σης Δήμων Ελλά­δας (ΚΕΔΕ) Γιώρ­γου Πατού­λη «να ψαρέ­ψει ως υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης της ΝΔ στα θολά νερά του εθνι­κι­σμού», καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι. Ο Γ. Πατού­λης έχει συγκα­λέ­σει για αύριο το πρωί έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, με μονα­δι­κό θέμα τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών και τη συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που θα γίνει στο Σύνταγμα.

Με αφορ­μή την αυρια­νή συνε­δρί­α­ση, η εκπρό­σω­πος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο ΔΣ της ΚΕΔΕ Ελπί­δα Παντε­λά­κη και οι δήμαρ­χοι Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης, Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λης Σελέ­κος, Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λης Σίμος, Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος και Ικα­ρί­ας Στέ­λιος Στα­μού­λος έκα­ναν την εξής δήλωση:

«Ο κ. Πατού­λης συγκα­λεί σε συνε­δρί­α­ση εκτά­κτως, το πρωί της Κυρια­κής το ΔΣ της ΚΕΔΕ και με τη σφρα­γί­δα της ΚΕΔΕ πάει στο Σύνταγ­μα για να ψαρέ­ψει ως υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης της ΝΔ στα θολά νερά του εθνι­κι­σμού. Χωρίς ποτέ να πει ούτε λέξη για το ΝΑΤΟι­κό περιε­χό­με­νο της επαί­σχυ­ντης συμ­φω­νί­ας Τσί­πρα — Ζάεφ εναλ­λάσ­σει κατά περί­στα­ση τη φορε­σιά του ψευ­το­πα­τριω­τι­σμού και του κοσμο­πο­λι­τι­σμού, με μόνι­μη έγνοια και ενδια­φέ­ρον του τα γεω­στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης της χώρας στην περιο­χή, που καμιά σχέ­ση δεν έχουν με τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας.

Ο λαός έχει μπου­χτί­σει πια με τη φαρ­σο­κω­μω­δία της ΚΕΔΕ και του κ. Πατού­λη. Είναι κόπια αυτής που παί­ζε­ται όλες αυτές τις μέρες στα έδρα­να της Βου­λής. Ανα­κα­τεύ­ουν μαζί με την κυβέρ­νη­ση τη μαρ­κα­ρι­σμέ­νη από ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ αιμα­το­βαμ­μέ­νη τρά­που­λα στην περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων σε βάρος του λαού μας και των λαών της περιοχής.

Καλού­με το λαό και τη νεο­λαία μας πουν ΟΧΙ στον αλυ­τρω­τι­σμό και τον εθνι­κι­σμό. ΝΑΙ στη φιλία, την αλλη­λεγ­γύη και την κοι­νή πάλη των λαών της περιο­χής. ΟΧΙ στη συμ­φω­νία Τσί­πρα — Ζάεφ, ΟΧΙ στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην περιο­χή μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο