Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΦΥΛΗΣ: Καλεί το λαό της πόλης στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

✔️  Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Φυλής, που θα γίνει σήμε­ρα, Τρί­τη 29 Οκτώ­βρη, στις 6.00 μμ. στην αίθου­σα συνε­δριά­σε­ων «Μελί­να Μερ­κού­ρη» του Δημαρ­χεί­ου Φυλής (πλα­τεία Ηρώ­ων, Άνω Λιό­σια), απευ­θύ­νει στους κατοί­κους της πόλης η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση».

Όπως τονί­ζει στο κάλε­σμα, «το ζήτη­μα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και της δημιουρ­γί­ας του νέου ΧΥΤΑ στην περιο­χή Σκα­λι­στή­ρι, δίπλα στον ήδη υπάρ­χο­ντα ΧΥΤΑ και σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από τις εργα­τι­κές κατοι­κί­ες του οικι­σμού Γεν­νη­μα­τά 2, παρό­λο που εγκαί­ρως έχει τεθεί από τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” για να εντα­χθεί ως θέμα συζή­τη­σης στην πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του ΔΣ, απου­σιά­ζει σκό­πι­μα από τον κατά­λο­γο των θεμά­των».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα πως «το νέο “έγκλη­μα” που συνα­πο­φά­σι­σαν ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ σε πολι­τι­κό επί­πε­δο, αλλά και υπερ­ψή­φι­σαν Πατού­λης — Δού­ρου στις 16 Οκτώ­βρη στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής, μόνο η μαζι­κή αγω­νι­στι­κή δρά­ση του λαού μπο­ρεί να το στα­μα­τή­σει».

Γι’ αυτό καλεί το λαό της Φυλής να βρε­θεί στη συνε­δρί­α­ση «για να μην προ­χω­ρή­σουν τα σχέ­διά τους για τη νέα τερά­στια χωμα­τε­ρή στη Φυλή, για τη δημιουρ­γία νέου ΧΥΤΑ στο Γραμ­μα­τι­κό και για τη δημιουρ­γία ΧΥΤΑ στα λατο­μεία Μου­σα­μά, Μελε­τά­νι, “ΤΙΤΑΝ”, Στα­μέ­λου και Κυρια­κού», αλλά και στην κινη­το­ποί­η­ση των Συντο­νι­στι­κών Επι­τρο­πών Σωμα­τεί­ων και Φορέ­ων της Αττι­κής στις 6 Νοέμ­βρη στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος και στην πορεία στα γρα­φεία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο