Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκός ξεσηκωμός ενάντια στη νέα συμφωνια και τη λεηλασία

Ενημε­ρω­τι­κό φυλ­λά­διο κατά της νέας συμ­φω­νί­ας, κυκλο­φό­ρη­σε το ΚΚΕ με θέμα: «Λαϊ­κός ξεση­κω­μός! Ενά­ντια στη νέα συμ­φω­νία και τη λεη­λα­σία. Ο λαός έχει τη δύνα­μη να αλλά­ξει την πορεία».

«Οι επό­µε­νες ώρες και µέρες είναι κρί­σι­µες! Το ΚΚΕ καλεί όποιον αγα­να­κτεί, όποιον βλέ­πει ότι η κατά­στα­ση δεν πάει άλλο, να αφή­σει πίσω διστα­γµούς και να κάνει τώρα το βήµα! Να πού­µε όλοι µαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ανα­φέ­ρει ότι «ο λαός, οι μισθω­τοί, οι αυτο­πα­σχο­λού­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι θα πλη­ρώ­σουν για μια ακό­μη φορά ασή­κω­τα βάρη:

-Με τη μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του, ακό­μη και για όσους έχουν μηνιαίο εισό­δη­μα 400 ευρώ.

-Με το νέο «τσε­κού­ρε­μα» σε συντά­ξεις, μισθούς, επιδόματα.

-Με το «ξήλω­μα» της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας που είναι το επι­στέ­γα­σμα της εργα­σια­κής ζού­γκλας, ενώ τα μεγα­θή­ρια του εμπο­ρί­ου θα πετά­ξουν μια και καλή εκτός αγο­ράς τους αυτοαπασχολούμενους.

-Με το χτύ­πη­μα στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, το δικαί­ω­μα στην απερ­γία που μπαί­νει στο στόχαστρο.

-Με την επέ­κτα­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, τα νέα προ­νό­μια και τις διευ­κο­λύν­σεις για το κεφάλαιο».

Επί­σης, καλεί τον λαό «να γυρί­σει την πλά­τη στα κόμ­μα­τα της δια­χεί­ρι­σης αυτού του βάρ­βα­ρου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος», σημειώ­νο­ντας ότι «η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ έχει το ιδιαί­τε­ρο ταλέ­ντο να μοι­ρά­ζει την κοροϊ­δία σαν τις καρα­μέ­λες. Θέλει να απο­σπά­σει την ανο­χή του λαού, να εκμε­ταλ­λευ­τεί την προσ­δο­κία του μήπως μπο­ρέ­σει να ζήσει καλύ­τε­ρα μετά από 8 χρό­νια μεγά­λων απωλειών».

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «αντί­με­τρα της εξα­θλί­ω­σης», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τα ως «το τυρά­κι στη φάκα», καθώς «ο φτω­χός θα πλη­ρώ­νει τον φτω­χό­τε­ρο και ο πλού­σιος θα γίνε­ται πλου­σιό­τε­ρος» υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «η νέα βάρ­βα­ρη επί­θε­ση δεν αντι­σταθ­μί­ζε­ται με ψίχου­λα!». Επί­σης, κατη­γο­ρεί τη ΝΔ ότι «μαζί με τα άλλα κόμ­μα­τα — συνε­ταί­ρους του 3ου μνη­μο­νί­ου, υπο­κρι­τι­κά τονί­ζει πως δεν θα ψηφί­σει τα μέτρα, αλλά θα τα εφαρμόσει».

Στο φυλ­λά­διο υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ΚΚΕ «παλεύ­ει έξω και μέσα στη Βου­λή για οποιο­δή­πο­τε μέτρο ανα­κού­φι­σης του λαού. Κατα­θέ­τει συνε­χώς τρο­πο­λο­γί­ες και προ­τά­σεις νόμου, με άμε­ση εφαρ­μο­γή και κάθε φορά αυτά απορ­ρί­πτο­νται από την κυβέρ­νη­ση», καλεί τις εργα­τι­κές-λαϊ­κές δυνά­μεις «να ξεση­κω­θούν ενά­ντια στη νέα αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση. Να δώσουν μάχη ζωής, μάχη αντε­πί­θε­σης για την ανά­κτη­ση των απω­λειών, για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών» και προ­σθέ­τει: «ο λαός δεν έχει δεί­ξει ακό­μη τη δύνα­μή του. Όποιος μέσα του αισθά­νε­ται οργή και δυσα­ρέ­σκεια να μην τα εκτο­νώ­σει σε μια ανώ­δυ­νη ή βου­βή δια­μαρ­τυ­ρία. Να μη δώσει στον πρω­θυ­πουρ­γό την αφορ­μή να προ­σβάλ­λει τον λαό, λέγο­ντας πως συμ­φω­νεί με την κυβέρ­νη­ση γι’ αυτό δεν βγαί­νει στους δρόμους».

 

Πηγή: in.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο