Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκό Λαχείο — Κλήρωση 50 — Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Λαϊ­κό Λαχείο — Κλή­ρω­ση 50 — Τρί­τη 10 Δεκεμ­βρί­ου 2019: Του­λά­χι­στον 2.500.000 ευρώ μοι­ρά­ζει από­ψε η 50η κλή­ρω­ση του Λαϊ­κού Λαχεί­ου του ΟΠΑΠ στους τυχερούς.

laxeio klirosi

klirosi1 klirosi2

Κατάλογος κερδών

Μετά από κάθε κλή­ρω­ση προ­κύ­πτει ένας κατά­λο­γος κερ­δών, ο οποί­ος είναι δια­θέ­σι­μος στην ιστο­σε­λί­δα του ΟΠΑΠ, σε όλα τα σημεία πώλη­σης και στους λαχειοπώλες.

Ο κατά­λο­γος περι­λαμ­βά­νει ανα­λυ­τι­κά όλα τα κέρ­δη της κλή­ρω­σης, σε όλες τις δια­θέ­σι­μες κατη­γο­ρί­ες κερ­δών και μπο­ρεί­τε να τον δεί­τε ΕΔΩ.

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία

Ανα­λυ­τι­κά στα­τι­στι­κά στοι­χεία σχε­τι­κά με τη συχνό­τη­τα εμφά­νι­σης του λήγο­ντα αριθ­μού μπο­ρεί­τε να δείε ΕΔΩ.

Άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες
Το Λαϊ­κό Λαχείο είναι ένα παι­χνί­δι ΤΖΑΚΠΟΤ, αυτο­τε­λών εβδο­μα­διαί­ων κλη­ρώ­σε­ων που διε­ξά­γο­νται κάθε Τρίτη.

Κάθε λαχείο είναι ξεχω­ρι­στό και δια­φο­ρο­ποιεί­ται με βάση 3 στοιχεία:

Την σει­ρά

Τον αριθ­μό

Το στοιχείο​

Το Λαϊ­κό Λαχείο μπο­ρείς να το αγο­ρά­σεις σε 5άδα αξί­ας 10€, αλλά και σε μεμο­νω­μέ­να τεμά­χια αξί­ας 2€ το κάθε ένα (1/5).

Στην κλή­ρω­ση της Τρί­της, προ­κύ­πτει ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΑΧΝΟΣ. Ένα συγκε­κρι­μέ­νο τεμά­χιο, που έχει την ίδια σει­ρά, τον ίδιο αριθ­μό και το ίδιο γράμ­μα είναι το νικητήριο!

Δηλα­δή, μόνο με 2€ μπο­ρείς να κερ­δί­σεις τον Μεγά­λο Λαχνό!

Κάθε φορά που δεν βρί­σκε­ται νικη­τής, το ποσό του ΤΖΑΚΠΟΤ μετα­φέ­ρε­ται στην επό­με­νη κλήρωση .

Εάν δεν υπάρ­χει ΤΖΑΚΠΟΤ, δηλα­δή όταν ο Μεγά­λος Λαχνός κλη­ρω­θεί σε τεμά­χιο που έχει πωλη­θεί, τότε ο Μεγά­λος Λαχνός της κλή­ρω­σης χρη­μα­το­δο­τεί­ται με επι­πλέ­ον κέρ­δη μέσω μιας πρό­σθε­της κλήρωσης.

Στην πρό­σθε­τη κλή­ρω­ση προ­κύ­πτουν 2 αριθ­μοί. Αν οι αριθ­μοί αυτοί είναι ακρι­βώς ίδιοι με τους δύο τελευ­ταί­ους αριθ­μούς του νικη­τή­ριου αριθ­μού (πχ 02), τότε 1.000.000€ προ­στί­θε­νται στο Μεγά­λο Λαχνό!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο