Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαός πληρώνει, κεφάλαιο τα κονομάει κ. Καραμανλή

Ασφα­λείς δρό­μοι ίσον διό­δια! Αυτό το αξί­ω­μα λάν­σα­ρε προς κοι­νω­νι­κή εμπέ­δω­ση ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών Κ.Καραμανλής, μιλώ­ντας σήμε­ρα στο ραδιό­φω­νο του Σκάι και ανα­φε­ρό­με­νος στον οδι­κό άξο­να της Βόρειας Κρή­της. Είπε συγκε­κρι­μέ­να ο υπουρ­γός: «Αν θέλου­με να έχου­με καλούς και ασφα­λείς δρό­μους πρέ­πει να πλη­ρώ­νου­με διό­δια, με μια προ­φα­νώς λελο­γι­σμέ­νη τιμή, όπως γίνε­ται και στους ευρω­παϊ­κούς οδι­κούς άξο­νες, αυτό ισχύ­ει για όλους τους δρό­μους της χώρας και για τον ΒΟΑΚ».

Ακρι­βώς τα ίδια που πρέ­σβευε και έκα­νε και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και οι προη­γού­με­νες απ’ αυτόν κυβερ­νή­σεις για να εξα­σφα­λί­ζουν τα κέρ­δη των ιδιω­τών στους οποί­ους έχουν παρα­χω­ρη­θεί όλοι οι αυτοκινητόδρομοι.

Είναι η λογι­κή του πρέ­πει να πλη­ρώ­σεις για να έχεις καλές υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας, να πλη­ρώ­σεις για να έχεις πρό­σβα­ση στην παρα­λία, να πλη­ρώ­σεις εν τέλει για τον αέρα που ανασαίνεις

Τα διό­δια (τα οποία όλο και πλη­θαί­νουν) και οι διαρ­κείς αυξή­σεις δε γίνο­νται για καλύ­τε­ρους δρό­μους αλλά για να ωφε­λη­θούν οι μεγα­λο­ερ­γο­λά­βοι. Οι εργα­ζό­με­νοι έχουν χρυ­σο­πλη­ρώ­σει τρι­πλά και τετρα­πλά μέσω της φορο­λο­γί­ας και των τελών τους αυτοκινητόδρομους.

Τα διό­δια είναι μέρος της φορο­λη­στεί­ας και γενι­κό­τε­ρα του πολέ­μου που έχουν εξα­πο­λύ­σει κατά του λαού όλες οι κυβερ­νή­σεις καθώς και η ΕΕ, για να προ­στα­τέ­ψουν και να αυξή­σουν τα κέρ­δη των μονοπωλίων.

Είναι δικαί­ω­μά μας και υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες να έχου­με δημό­σιες, σύγ­χρο­νες, φθη­νές συγκοι­νω­νί­ες και δωρε­άν, σύγ­χρο­νους και ασφα­λείς αυτο­κι­νη­το­δρό­μους, για να εξυ­πη­ρε­τεί­ται άνε­τα και γρή­γο­ρα ο λαός, ο οποί­ος πλή­ρω­σε και πλη­ρώ­νει τερά­στιους φόρους, φόρο καυ­σί­μων, τέλη κυκλο­φο­ρί­ας κ.λπ. Τα έργα και τις υπο­δο­μές να τα ανα­λαμ­βά­νει το κρά­τος, χωρίς να επι­βα­ρύ­νε­ται ο λαός και το περιβάλλον.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο