Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαύριο: 33χρονος ασελγούσε στην 13χρονη θετή του κόρη

Συνε­λή­φθη 33χρονος στο Λαύ­ριο, δυνά­μει σχε­τι­κού Εντάλ­μα­τος Ανα­κρι­τι­κού Τμή­μα­τος του Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών, για υπό­θε­ση που αφο­ρά σε διά­πρα­ξη γενε­τή­σιων πράξεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο 33χρονος, σύμ­φω­να με καταγ­γε­λία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, το χρο­νι­κό διά­στη­μα από τον Ιού­νιο 2022 έως τον Μάιο 2023, στις περιο­χές της Εύβοιας και Αττι­κής όπου διέ­με­ναν οικο­γε­νεια­κώς, ενώ είχε υπό την επί­βλε­ψη του ανή­λι­κη της οποί­ας ήταν πατριός, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την απου­σία της μητέ­ρας της και κατα­χρώ­με­νος την εμπι­στο­σύ­νη της, ενέρ­γη­σε γενε­τή­σιες πρά­ξεις σε βάρος της ανήλικης.

Σε βάρος του 33χρονου σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία  για βια­σμό και κατά­χρη­ση ανη­λί­κου που δεν συμπλή­ρω­σε τα 14 έτη, ενώ η σύλ­λη­ψή του πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων Αττικής.

Ο συλ­λη­φθείς θα οδη­γη­θεί στις αρμό­διες δικα­στι­κές Αρχές.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο