Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λα Πάλμα: Ασυγκράτητη η λάβα από το ηφαίστειο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Εγκα­τα­λεί­πε­ται και η περιο­χή La Laguna -η λάβα κατα­στρέ­φει σπί­τια, ιατρι­κά κέντρα και επι­χει­ρή­σεις, ενώ είναι δύσκο­λο για τη ΒΔ περιο­χή να εντα­χθεί στην ομα­λή απο­μά­κρυν­ση καθώς ορθώ­νο­νται τοί­χοι λάβας που έχουν στε­ρε­ο­ποι­η­θεί εμπο­δί­ζο­ντας τη μετα­κί­νη­ση οχημάτων.

Ήδη από την Πέμ­πτη 14 Οκτω­βρί­ου η φλε­γό­με­νη μάζα — πύρι­νο ποτά­μι συνε­χί­ζει να προ­χω­ρά αστα­μά­τη­τα κατα­στρέ­φο­ντας τα πάντα στο πέρα­σμά της, σύμ­φω­να με τις εικό­νες που έλα­βαν οι τεχνι­κοί του Instituto Volcanológico de Canarias (Ηφαι­στειο­λο­γι­κού Ινστι­τού­του των Κανα­ρί­ων Νήσων)
Το σήμα των ερευ­νη­τών δεί­χνει ένα πυρα­κτω­μέ­νο «τέρας» σε δρό­μους στη La Laguna ‑Los Llanos de Aridane, περί­που στις 10 το πρωί (τοπι­κή ώρα) να κατα­βρο­χθί­ζει ακό­μη και guard rail και κολώ­νες των αυτο­κι­νη­το­δρό­μων, ανα­φέ­ρο­ντας πως οι περισ­σό­τε­ροι κάτοι­κοι είχαν ήδη αδειά­σει και εγκα­τα­λεί­ψει τα σπί­τια τους – δεί­τε και http://www.involcan.org/
Μερι­κοί περι­μέ­νουν απελ­πι­σμέ­νοι να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους για λίγα λεπτά ώστε να συλ­λέ­ξουν ότι προ­λά­βουν, εφό­σον το επι­τρέ­ψουν οι αρχές.

Ασύλ­λη­πτα πλά­να από τη Λα Πάλ­μα της Ισπα­νί­ας δεί­χνουν τις ροές λάβας από την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου του νησιού να κατα­καί­νε με μεγά­λη ταχύ­τη­τα τα πάντα στο διά­βα τους.
Ήδη, οι Αρχές του νησιού διέ­τα­ξαν την απο­μά­κρυν­ση περί­που 800 ατό­μων από ένα τμή­μα της πόλης Los Llanos de Aridane, αφού η λάβα άλλα­ξε πορεία και έβα­λε τα σπί­τια τους σε κίνδυνο.
Περί­που 6.000 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν αμέ­σως από την περιο­χή τις ώρες μετά την αρχι­κή ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη στις 19 Σεπτεμ­βρί­ου, καθώς τα σπί­τια και τα αγρο­κτή­μα­τά τους βρί­σκο­νταν ακρι­βώς κάτω από το μονο­πά­τι του αρχι­κού ρεύ­μα­τος λάβας του ηφαιστείου.

Στο μετα­ξύ το κύριο ρεύ­μα της λάβας που ανα­ζη­τά διέ­ξο­δο στη θάλασ­σα, εμπο­δί­ζε­ται από όγκους στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νου μάγ­μα­τος.

Η υπουρ­γός Άμυ­νας, Margarita Robles, επι­σκέ­φθη­κε το Στρα­τώ­να El Fuerte στην La Palma την Κυρια­κή, προ­κει­μέ­νου να συντο­νί­σει την κατά­στα­ση και παράλ­λη­λα την Isla Bonita για συνά­ντη­ση με το προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων που έχει ανα­πτυ­χθεί στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης «La Palma 2021».

Η καθη­γή­τρια Φυσι­κής Γεω­γρα­φί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο της La Laguna Carmen Romero δήλω­σε ευθύς εξαρ­χής, πως μόλις είδαν την πρώ­τη στή­λη του ηφαι­στεί­ου προς τους ουρα­νούς γνώ­ρι­ζαν ήδη ότι τα πράγ­μα­τα ήταν δύσκο­λα, χει­ρό­τε­ρα από το ανα­με­νό­με­νο.
Η Romero, η οποία ειδι­κεύ­ε­ται στις ιστο­ρι­κές εκρή­ξεις στα Κανά­ρια Νησιά, ανέ­φε­ρε ότι στην αρχή πίστευε ότι αυτό το ηφαί­στειο θα είχε λιγό­τε­ρα δυνα­μι­κή, αλλά –δυστυ­χώς «αυτή είναι η κατά­στα­ση».
Οι ειδι­κοί συνει­δη­το­ποί­η­σαν επί­σης ότι το ηφαί­στειο ‑λόγω της περιο­χής, όπου υπάρ­χει πολύς πλη­θυ­σμός εμπε­ριέ­χει κιν­δύ­νους υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως κατά την έκρη­ξη του 1944 κατέ­στρε­ψε 120 σπί­τια, ένας πολύ μεγά­λος αριθ­μός για εκεί­νη την επο­χή, όταν η περιο­χής ήταν πολύ αραιοκατοικημένη.

Η διοί­κη­ση Cabildo de La Palma μέσα από συνε­χή ενη­μέ­ρω­ση ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή ότι «παρά το γεγο­νός ότι ήταν μια νύχτα στην οποία το ηφαί­στειο Cumbre Vieja ήταν πιο δυνα­μι­κό με πολ­λές και συνε­χείς εκρή­ξεις και μικρο­σει­σμούς, πέρα­σε χωρίς ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρά περι­στα­τι­κά», δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι «η εξέ­λι­ξη συνε­χί­ζε­ται μέσα στα πλαί­σια της “κανο­νι­κής δια­δι­κα­σί­ας” ενός ηφαι­στεί­ου» και «οι επι­στή­μο­νες συνε­χί­ζουν να παρα­κο­λου­θούν τη δρα­στη­ριό­τη­τα για να δια­σφα­λί­σουν την ασφά­λεια των ανθρώ­πων»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο