Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λα.Συ Βόρειου Αιγαίου: Για τα νέα πολύνεκρα ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες

Ανα­κοί­νω­ση Γρα­φεί­ου Τύπου Λα.Συ

Για άλλη μια φορά τα νερά του Αιγαίου γίνονται νεκροταφείο δεκάδων ξεριζωμένων, θυμάτων των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logo

Οι πολί­τες των νησιών μας, ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να συμ­βι­βα­στεί με αυτή τη τρα­γι­κή κατά­στα­ση, που απο­τε­λεί πλέ­ον, σχε­δόν καθη­με­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τους κατα­τρεγ­μέ­νους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων, της οικο­νο­μι­κής εξα­θλί­ω­σης που βιώ­νουν και της εγκλη­μα­τι­κής συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας.

Λέσβος: στε­φά­νια στη θάλασ­σα για τους πνιγμένους

Δεν πρέ­πει να συμ­βι­βα­στού­με με την «κανο­νι­κό­τη­τα» αυτού του θανά­του που προ­κα­λούν η απάν­θρω­πη πολι­τι­κή της ΕΕ και όσων την συνδιαμορφώνουν.
Εργα­λειο­ποιούν την προ­σφυ­γιά και μετα­νά­στευ­ση και κλεί­νουν τα μάτια στην απάν­θρω­πη δρά­ση των διακινητών.

Εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθεί το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο του εγκλωβισμού και των απελάσεων — επαναπροωθήσεων, ο Κανονισμός του Δουβλίνου, η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας.

Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τον πόλε­μο, που φέρ­νουν τερά­στιους κιν­δύ­νους για το λαό και προ­κα­λούν τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων.

Λέσβος 6‑Οκτ2022
Το Γρα­φείο Τύπου της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Αιγαίου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο