Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Β. Αιγαίου και στρατηγικός σχεδιασμός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛαΣυ για τον στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό της Π.Β.Α 2021–2027

Όσα περι­λαμ­βά­νει ο μακρό­πνο­ος “στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός” στις 195 σελ στην ουσία, είναι σχέ­δια επί χάρ­του για να μην πού­με φλη­να­φή­μα­τα καθώς αυτό το ανα­πτυ­ξια­κό σχέ­διο εξει­δι­κεύ­ει όσα προ­βλέ­πο­νται στους ανα­πτυ­ξια­κούς νόμους που ψήφι­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, μέχρι σήμε­ρα για να προ­ω­θή­σουν τους στό­χους της πρά­σι­νης ευρω­παϊ­κής συμ­φω­νί­ας, της πρά­σι­νης και ψηφια­κής μετά­βα­σης, με άλλα λόγια, της ασύ­δο­της ανά­πτυ­ξης της κερ­δο­φο­ρί­ας του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και της εξα­θλί­ω­σης των λαών.

Ουσια­στι­κά, σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς δεν απο­τυ­πώ­νε­ται η υπάρ­χου­σα κατά­στα­ση, δεν καλύ­πτο­νται τα προ­βλή­μα­τα μακριά από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις ανά­γκες των νησιών μας.

Παρά τους εύη­χους τίτλους των ειδι­κών στό­χων για έξυ­πνη πρά­σι­νη κοι­νω­νι­κή ανά­πτυ­ξη, ανά­πτυ­ξη υπο­δο­μών και ενί­σχυ­ση εξω­στρέ­φειας και τα λοι­πά, στην ουσία περι­γρά­φο­νται οι βασι­κοί κλά­δοι που θα κατευ­θυν­θούν οι επεν­δύ­σεις για να ενι­σχυ­θεί η κερ­δο­φο­ρία και η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων με τον παρα­πέ­ρα αφα­νι­σμό των υφι­στά­με­νων ακό­μα μικρο­με­σαί­ων επιχειρήσεων..

Ως Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση έχου­με εκφρά­σει κατά και­ρούς τη στρα­τη­γι­κή μας σε όλα όσα προ­βλέ­πο­νται σε αυτόν τον “Στρα­τη­γι­κό Σχε­δια­σμό, και ανα­πτύσ­σο­νται στην τοπο­θέ­τη­ση που έκα­νε η επι­κε­φα­λής μας Αγλαία Κυρί­τση κατα την συζή­τη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου στη συνε­δρί­α­ση, η οποία εν συνό­λω επισυνάπτεται.

Ακο­λου­θεί η τοποθέτηση.

Στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός του Περι­φε­ρεια­κού Επι­χει­ρη­σια­κού Προ­γραμ­μα­τος της Π.Β.Α 2021–2027

Κύριοι της διοι­κού­σας αρχής, για άλλη μια φορά απο­δει­κνύ­ε­τε ότι εφαρ­μό­ζε­τε copy paste τις κυβερ­νη­τι­κές εντο­λές χωρίς να λαμ­βά­νε­τε υπ οψιν τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των πολι­τών αλλά ακό­μη και αυτών των ανθρώ­πων που διοι­κεί­τε… Και είμα­στε σίγου­ροι ότι και οι δικοί σας εκλεγ­μέ­νοι εάν δεν ακο­λου­θού­σαν άκρι­τα τις άνω­θεν εντο­λές και μελε­τού­σαν ουσια­στι­κά τις 195 σελ, θα κατα­λά­βαι­ναν ότι με τις υπάρ­χου­σες συν­θή­κες όσα περι­λαμ­βά­νει ο μακρό­πνο­ος “στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός” είναι σχέ­δια επί χάρ­του για να μην πού­με φληναφήματα…

Και θα ανα­φέ­ρω μερι­κά παρα­δείγ­μα­τα για να γίνου­με κατα­νοη­τοί. Ανα­φέ­ρε­τε στο σχε­δια­σμό, στη σελ. 185, το στό­χο πολι­τι­κής 2, μετα­ξύ των 7 δει­κτών για «μεί­ω­ση της ενερ­γεια­κής ένδειας σε ποσο­στό μικρό­τε­ρο του 10% των ατό­μων που δεν μπο­ρούν να συντη­ρή­σουν ζεστό το σπί­τι τους…».

Δεν οφεί­λου­με να ρωτή­σου­με: «μα που ζει­τε κύριοι; όταν η πλειο­ψη­φία των ανθρώ­πων κυκλο­φο­ρούν με μπου­φάν και κου­βέρ­τες μέσα στα σπί­τια τους;»

Για πιο στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό μιλά­τε και μάλι­στα με στό­χο κάλυ­ψης 100% στην ανά­πτυ­ξη και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό, όλων των βαθ­μί­δων της εκπαί­δευ­σης , όταν, ας μην πάμε μακριά, στη Σάμο, που είμα­σταν δυο 24ωρα πριν, η πλειο­ψη­φία των μαθη­τών στε­γά­ζο­νται ακό­μη σε κοντέινερ;

Και σαν να μην έφτα­νε αυτό παρα­κά­τω επι­ση­μαί­νε­τε ότι οι ευρω­παϊ­κοί ευρυ­ζω­νι­κοί στό­χοι, προ­βλέ­πουν ότι ως το 25, όλα τα σχο­λεία θα έχουν πρό­σβα­ση σε ίντερ­νετ υψη­λής ταχύ­τη­τας, λες κι αυτή η παροχή,κι αν ακό­μα γινει, θα λύσει το κυρί­αρ­χο πρό­βλη­μα της εκπαίδευσης…

Ή σε άλλο σημείο ανα­φέ­ρε­τε: «στο­χεύ­ο­ντας στην ανά­δει­ξη μνη­μεί­ων και αρχαιο­λο­γι­κών χώρων που λει­τουρ­γούν μάλι­στα με διευ­ρυ­μέ­νο ωρά­ριο…,» στο­χεύ­ε­τε σε κάλυ­ψη 50%…». Κου­βέ­ντα όμως για το ότι υπάρ­χουν τερά­στια κενά σε προ­σω­πι­κό που αυτό καλύ­πτει τις ανά­γκες φύλα­ξης, καθα­ριό­τη­τας, για να έχου­με να πού­με και να δεί­ξου­με κάτι στους του­ρί­στες, να που­λή­σου­με “του­ρι­στι­κό προϊόν”…τρομάρα μας….

Να ανα­φερ­θού­με στον άλλο σημαί­νο­ντα στό­χο: «ενί­σχυ­ση των επι­χει­ρή­σε­ων¬, όπου κάνε­τε λόγο για εξω­στρέ­φεια στις εθνι­κές και διε­θνείς αγο­ρές, Με ποια εργα­λεία; Με τις συν­θή­κες ακρί­βειας, ενερ­γεια­κής φτώ­χειας που τα λου­κέ­τα των μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων και στα νησιά μας διαρ­κώς πλη­θαί­νουν, και οι υπό­λοι­πες δεν ξέρουν τι θα τους ξημε­ρώ­σει; (- εκεί, έχο­ντας μια κάποια επί­γνω­ση της κατά­στα­σης, κατε­βά­ζε­τε τον πήχη σε ένα 15%.…)

Και σε τι άλλο να πρωταναφερθούμε…

Στα επί­πε­δα φτώ­χειας και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, που ο σχε­δια­σμός σας δεν μπαί­νει καν στον κόπο να ανα­φέ­ρει τα ντρο­πια­στι­κά για τη χώρα και την περι­φέ­ρειά μας ποσο­στά, όταν οι συν­θή­κες φτω­χιάς αγγί­ζουν στο Β. Αιγαίο πρω­το­φα­νή ποσοστά;

Ή όταν στη σκιά των σκαν­δά­λων και της δια­φθο­ράς με θύμα­τα ανή­λι­κα παι­διά, να μη γίνε­ται λόγος για τις ευθύ­νες του κρά­τους και της πολι­τεί­ας και το σημα­ντι­κό­τε­ρο, τι κάνου­με εμεις ως αιρε­τοί, πώς πιέ­ζου­με ώστε να υπάρ­χει πρό­λη­ψη, μέρι­μνα που είναι υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους και όχι των ΜΚΟ… Αρκει­στε όμως στο να ανα­φέ­ρε­τε στό­χο επι­τυ­χί­ας 33%… σε τι κύριοι της διοι­κού­σας αρχής;

Τι νόη­μα έχει κύριοι συνά­δελ­φοι να αρα­διά­ζου­με σελί­δες επί σελί­δων σε στρα­τη­γι­κούς στό­χους και ορά­μα­τα για την υγεία, να κατα­γρά­φου­με σε αριθ­μούς τα τμή­μα­τα και τους Οργα­νι­σμούς που δια­θέ­τει η Περι­φέ­ρεια όταν αυτά στο σύνο­λο τους έχουν τερά­στια κενά σε προ­σω­πι­κό όλων των ειδι­κο­τή­των και σε εξο­πλι­σμό, όταν η υγεία στα νησιά μας είναι στην εντα­τι­κή και με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για την ίδια τη ζωή των νησιω­τών μας;…

Οταν οι αερο­κο­μι­δές πλη­θαί­νουν, για­τί τα περι­στα­τι­κά δεν μπο­ρούν να εξυ­πη­ρε­τη­θούν. Οταν τα μικρά νησιά και οι κάτοι­κοί τους ζουν καθη­με­ρι­νά με το φόβο και την ανα­σφά­λεια, όταν τα ασθε­νο­φό­ρα , σε όλα τα νησιά μας, τα οδη­γούν, αν υπάρ­χουν, σε πολ­λές των περι­πτώ­σε­ων οι ίδιοι οι πολί­τες για να απο­φύ­γουν τον θάνα­το που καραδοκεί.…
Χιλιοει­πω­μέ­να, όλα αυτά, αλλά όταν τα λέμε χαρα­κτη­ρι­ζό­μα­στε γρα­φι­κοί… κι αυτοί που δεν θέλουν την ανάπτυξη.

Ε ναι λοι­πόν, την ανά­πτυ­ξη όπως την ορα­μα­τί­ζε­ται η ΕΕ και την υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις με μακρύ τους χέρι και εκτε­λε­στι­κά όργα­να τις περι­φέ­ρειες και τους δήμους, εμείς δεν την θέλουμε.

Εμείς θέλου­με να ανα­με­τρη­θού­με με τα καθη­με­ρι­νά, με τα βασι­κά προ­βλή­μα­τα των νησιω­τών μας, με όσα καθι­στούν δύσκο­λη και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις απα­γο­ρευ­τι­κή τη ζωή στα νησιά μας, όπως την εργα­σία, τις απο­δο­χές και τις συν­θή­κες εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων ‚τις υπο­δο­μές υγεί­ας και παι­δεί­ας και τη στε­λέ­χω­ση τους, με την παρα­γω­γή και το εισό­δη­μα των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων μας,που που­λά­νε κοψο­χρο­νιάς τα προ­ϊ­ό­ντα τους και τα μοσχο­πλη­ρώ­νουν οι κατα­να­λω­τές τους.

Για τις συγκοι­νω­νί­ες, αερο­πο­ρι­κές και ακτο­πλοϊ­κές (πόσοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι δεν μπό­ρε­σαν να είναι παρό­ντες στη Σάμο για­τί, αν έρχο­νταν θα ξέμε­ναν μια βδο­μά­δα και τα λεφτά της μετα­κί­νη­σης όπως γνω­ρί­ζε­τε πρώ­τα τα πλη­ρώ­νουν απ την τσέ­πη τους και στην καλύ­τε­ρη των περι­πτώ­σε­ων τα παίρ­νουν πίσω δυο μήνες μετά..) Τα παι­διά αλλά και οι νησιώ­τες όλοι να έχουν δωρε­άν πρό­σβα­ση στην υγεία, στην εκπαί­δευ­ση, στον πολι­τι­σμό, στον αθλητισμό…

Εμείς λοι­πόν επι­μέ­νου­με να μιλά­με για την ουσία της στρα­τη­γι­κής και των στό­χων. Και η ουσία είναι ότι αυτό το περι­φε­ρεια­κό επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα 2021–2027 είναι κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στα μέτρα αυτών που κερ­δο­σκο­πούν στο όνο­μα της ανά­πτυ­ξης με συμπα­ρα­στά­τη και καθο­δη­γη­τή την ΕΕ και τη στή­ρι­ξη του συνό­λου των κυβερ­νή­σε­ων, με υλο­ποι­η­τή τις Περι­φε­ρεια­κές Αρχές που ασκούν την ίδια πολιτική.

Αυτό το ανα­πτυ­ξια­κό σχέ­διο εξει­δι­κεύ­ει όσα προ­βλέ­πο­νται στους ανα­πτυ­ξια­κούς νόμους που ψήφι­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, μέχρι σήμε­ρα για να προ­ω­θή­σουν τους στό­χους της πρά­σι­νης ευρω­παϊ­κής συμ­φω­νί­ας, της πρά­σι­νης και ψηφια­κής μετά­βα­σης, με άλλα λόγια, της ασύ­δο­της ανά­πτυ­ξης της κερ­δο­φο­ρί­ας του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και της εξα­θλί­ω­σης των λαών.

Ως Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση έχου­με εκφρά­σει κατά και­ρούς τη στρα­τη­γι­κή μας σε όλα όσα προ­βλέ­πο­νται σ’ αυτόν τον “Στρα­τη­γι­κό Σχεδιασμό……”

Παρά λοι­πόν τους εύη­χους τίτλους των ειδι­κών στό­χων για έξυ­πνη πρά­σι­νη κοι­νω­νι­κή ανά­πτυ­ξη, ανά­πτυ­ξη υπο­δο­μών και ενί­σχυ­ση εξω­στρέ­φειας και τα λοι­πά, στην ουσία περι­γρά­φο­νται οι βασι­κοί κλά­δοι που θα κατευ­θυν­θούν οι επεν­δύ­σεις για να ενι­σχυ­θεί η κερ­δο­φο­ρία και η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων με τον παρα­πέ­ρα αφα­νι­σμό των υφι­στά­με­νων ακό­μα μικρο­με­σαί­ων επιχειρήσεων..

Στο πνεύ­μα αυτό εντάσ­σο­νται και οι “σχε­δια­σμοί” για τα φαρα­ω­νι­κά αιο­λι­κά πάρ­κα που σχε­διά­ζε­ται να εγκα­τα­στα­θούν στα νησιά μας κατα­στρέ­φο­ντας το μονα­δι­κό σε κάλος φυσι­κό περι­βάλ­λον τους, στο βωμό του κέρδους.
(Αλή­θεια τι γίνε­ται εδώ με την “του­ρι­στι­κή προ­βο­λή” σας; “Αξιο­θέ­α­τα” και γιγά­ντιες ανεμογεννήτριες;

Επα­να­λαμ­βά­νου­με για άλλη μια φορά την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή αντί­θε­ση μας σ’ αυτά τα ολέ­θρια σχέδια .

Φυσι­κά δεν είμα­στε αντί­θε­τοι με την αξιο­ποί­η­ση της αιο­λι­κής ενέρ­γειας όπως και όλων των άλλων πηγών ενέρ­γειας όμως με σεβα­σμό, με από­λυ­το σεβα­σμό στο περι­βάλ­λον και απο­κλει­στι­κά για την κάλυ­ψη των ανα­γκών των νησιών μας.. Όχι για τα τερα­τώ­δη κέρ­δη των πολυεθνικών.

Ουσια­στι­κά λοι­πόν σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς δεν απο­τυ­πώ­νε­ται η υπάρ­χου­σα κατά­στα­ση, δεν καλύ­πτο­νται τα προ­βλή­μα­τα μακριά από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις ανά­γκες των νησιών μας, όπως εμείς τις ιεραρ­χού­με… γι΄ αυτό και καταψηφίζουμε

Αγλα­ΐα Κυρίτση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο