Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λείπει ο Χατζάρας απ’ την κρατική τηλεόραση!

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Κρίμα που δεν ζει και ο αείμνηστος Χάρρυ Κλύν για να σατιρίσει: : «Ο κόσμος καϊγετάϊ κάϊ το μοϊνί χτενιζετάϊ»

Πάει και­ρός που παρα­κο­λου­θώ­ντας κυρί­ως τις βρα­δι­νές ειδή­σεις ανα­ρω­τιό­μουν τι λεί­πει απ’ τα δελ­τία της κρα­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης στην επο­χή της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Παρα­κο­λου­θώ­ντας το ρεπορ­τάζ στο βρα­δι­νό δελ­τίο της ΕΡΤ για το διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα απ’ την Ιθά­κη (21.8.2018), μου ήρθε η φλα­σιά και μονο­λό­γη­σα: «Για­τί ρε παι­διά, δεν επα­να­φέ­ρε­τε στις επάλ­ξεις τον αλή­στου μνή­μης Σπύ­ρο Χατζά­ρα, που είχε ανα­πτύ­ξει απί­στευ­τες δεξιό­τη­τες στην οικο­γε­νεια­κή παρου­σί­α­ση κυβερ­νη­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των απ’ το κρα­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό κανάλι!»

Κι όποιος δεν θυμά­ται: Ο δημο­σιο­γρά­φος Σπύ­ρος Χατζά­ρας, ήταν κεντρι­κός παρου­σια­στής γεγο­νό­των απ’ την κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση στην επο­χή της παρηκ­μα­σμέ­νης Παπαν­δρεϊ­κής περιό­δου. Δηλα­δή τα χρό­νια πρίν τις εκο­γές του 1989, που το ΠΑΣΟΚ έχα­σε τις εκλο­γές. Μάλι­στα σε μια εκδή­λω­ση στο Κιλε­λέρ περ­νού­σε ο Σπύ­ρος Χατζά­ρας για να καλύ­ψει τη γιορ­τή στη μνή­μη των κολή­γων και τον χαι­ρε­τού­σε ο κόσμος αλλα­λά­ζο­ντας. Αν δεν απα­τά η μνή­μη, υπάρ­χει στο «Ριζο­σπά­στη» της επο­χής η φωτο­γρα­φία του Σπ. Χατζά­ρα με ένα συνο­πτι­κό σχό­λιο. Ήταν, τότε, που αρχι­συ­ντά­κτης του «Ριζο­σπά­στη» ήταν ο Θανά­σης Καρ­τε­ρός, σημε­ρι­νός Προϊ­στά­με­νος του Γρα­φεί­ου Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού (και αρθρο­γρά­φος στην οπί­σθια σελί­δα της «Αυγής»…). Και για την ιστο­ρία: Το 2012 ο Σπύ­ρος Χατζά­ρας ήταν υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής στην Β΄ Αθη­νών με τον Λαϊ­κό Ορθό­δο­ξο Συνα­γερ­μό (ΛΑΟΣ) του Σπύ­ρου Καρατζαφέρη.

Αυτό γινό­ταν πάντο­τε, όταν «εδώ καρά­βια χάνο­νται, βαρ­κού­λες αρμε­νί­ζουν», όπως σχο­λί­α­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας το διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού. Δηλα­δή το κρα­τι­κό κανά­λι της τηλε­ό­ρα­σης ανα­λάμ­βα­νε –με τους ιδιαί­τε­ρα προ­θύ­μους- να ωραιο­ποι­ή­σει με επι­κοι­νω­νια­κά τρίκ τα «απο­καϊ­δια» των δικαιω­μά­των του λαού και της νεολαίας.

Παροι­μί­ες με το ίδιο περιε­χό­με­νο σαν κι αυτή που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας είναι: «Εδώ η χώρα καί­γε­ται και η γριά χτε­νί­ζε­ται» και «Εδώ ο κόσμος καί­γε­ται (ή χάνε­ται) και το μ…ί χτενίζεται».

Κρί­μα που δεν ζεί ο αεί­μνη­στος Χάρ­ρυ Κλύν ο οποί­ος είχε παρου­σιά­σει με ερα­σμι­κή προ­φο­ρά την αθυ­ρό­στο­μη παροι­μία, μιμού­με­νος το Βαλε­ρύ Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας, ο οποί­ος παραυ­ρέ­θη­κε στην τελε­τή υπο­γρα­φής της έντα­ξης, υπό τον τότε Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή, της Ελλά­δας στην ΕΟΚ –την πρό­γο­νο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης- στις 28 Μάη 1979.

Στο χαι­ρε­τι­σμό του στο Ζάπ­πειο ο Ντ’ Εστέν μίλη­σε στα Ελλη­νι­κά , αλλά υπέ­πε­σε στο λάθος της ερα­σμι­κής προ­φο­ράς. Δηλα­δή πρό­φε­ρε τους διφθόγ­γους με δυό γράμ­μα­τα. Αυτό πρό­σφε­ρε την ευκαι­ρία για αμί­μη­τη σάτι­ρα απ’ τον αξε­πέ­ρα­στο Χάρ­ρυ Κλύν, βάζο­ντας το Ντ’ Εστέν να απαγ­γέλ­λει: «Ο κόσμος κάϊ­γε­τάϊ κάϊ το μοϊ­νί χτενιζετάϊ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο