Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λεξικό της Οξφόρδης: Η ελληνική λέξη «τοξικός», λέξη της χρονιάς

Το λήμ­μα “toxic” (τοξι­κός) ανα­κή­ρυ­ξε «Λέξη της Χρο­νιάς» για το 2018 το Λεξι­κό της Οξφόρ­δης, επι­λέ­γο­ντας το ανά­με­σα σε όρους όπως «incel», «gas» και «techlash».

Στο σχε­τι­κό βίντεο που ανέ­βα­σε το Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης, το οποίο εκδί­δει το διά­ση­μο λεξι­κό, εξη­γεί την προ­έ­λευ­ση της λέξης με ένα δηλη­τη­ρια­σμέ­νο βέλος που ξεκι­νά από την αρχαιό­τη­τα και κατα­λή­γει σε ένα μπου­κά­λι δηλη­τή­ριο του σήμερα.

Κάθε χρό­νο, το λεξι­κό της Οξφόρ­δης επι­λέ­γει τη λέξη της χρο­νιάς η οποία αντι­κα­το­πτρί­ζει «το ήθος, τη διά­θε­ση ή τις ανη­συ­χί­ες» που κατα­γρά­φο­νται σε ένας συγκε­κρι­μέ­νο έτος, αλλά και να τονί­σει ότι τα αγγλι­κά αλλά­ζουν διαρκώς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο