Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «να σταματήσουμε να τρώμε κρέας και έτσι θα σταματήσουν και οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Χωρί­ζο­νται οι καπι­τα­λι­στές σε καλούς και κακούς; Μπο­ρεί το μποϊ­κο­τάζ των προιό­ντων κρέ­α­τος της Βρα­ζι­λί­ας να σώσει τον Αμα­ζό­νιο; Θα σωθεί ο Αμα­ζό­νιος αν αλλά­ξου­με δια­τρο­φι­κές συνή­θειες; Τα ερω­τή­μα­τα τίθε­νται μερι­κές φορές καλο­προ­αί­ρε­τα και μερι­κές φορές στο­χεύ­ουν στην απε­νο­χο­ποί­η­ση του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους. Οι εναλ­λα­κτι­κές εντός του συστή­μα­τος “λύσεις” που προ­τεί­νο­νται είναι ευκαι­ρια­κές, προ­σπα­θούν να μετα­φέ­ρουν τα προ­βλή­μα­τα σε προ­σω­πι­κές λύσεις και συμπε­ρι­φο­ρές και θολώ­νουν την στό­χευ­ση. Είτε παρα­δο­σια­κή είτε πρά­σι­νη οικο­νο­μία στο­χεύ­ει πάντα στο υπερ­κέρ­δος και στην εκμε­τάλ­λευ­ση και των ανθρώ­πων και του φυσι­κού περιβάλλοντος.

Ασχέ­τως αν πολυ­δια­φη­μί­ζουν τον καπι­τα­λι­σμό με «οικο­λο­γι­κό πρό­σω­πο» εντού­τοις πρό­κει­ται ια την άλλη όψη του νομί­σμα­τος. Ας δού­με μερι­κά παρα­δείγ­μα­τα που μας το υπενθυμίζουν..

- Ο γνω­στός ηθο­ποιός και δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Λεο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο μας συμ­βου­λεύ­ει «να στα­μα­τή­σου­με να τρώ­με κρέ­ας και έτσι θα στα­μα­τή­σουν και οι πυρ­κα­γιές». Έκα­νε και δωρεά 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολ­λα­ρί­ων για την κατα­πο­λέ­μη­ση των πυρ­κα­γιών. Σε ποι­oν άρα­γε πήγαν τα χρή­μα­τα; Στον Μπολ­σο­νά­ρο; Στις ΜΚΟ; Στους μικρούς παρα­γω­γούς για να αλλά­ξουν καλ­λιέρ­γειες; Λόγια εντυ­πω­σια­σμού και μόνον.

-Σε άρθρο του στην Tele Sur ο Αμε­ρι­κά­νος καθη­γη­τής Anthony Pahnke υπο­στη­ρί­ζει πως:

«Το θέμα είναι αυτό — αν δεν γνω­ρί­ζου­με πώς να ασκή­σου­με πίε­ση στους κύριους πρω­τα­γω­νι­στές που έχουν συν­δε­θεί με την κατα­στρο­φή του Αμα­ζο­νί­ου, τότε οι προ­σπά­θειές μας δεν θα έχουν αποτέλεσμα».

Έχει και δύο-τρεις προτάσεις

  • να βρού­με ποιες είναι οι εται­ρί­ες και να σαμπο­τά­ρου­με τα προ­ϊ­ό­ντα τους, ανα­φέ­ρει και μερικές.
  • Να υπο­χρε­ω­θούν οι εται­ρί­ες δια­νο­μής στις ΗΠΑ να ανα­γρά­φουν την χώρα παρα­γω­γής για το βόειο και το χοι­ρι­νό κρέ­ας, όπως ισχύ­ει σήμε­ρα (συμ­φω­νία COOL) για τo κρέ­ας κοτό­που­λου, αρνιού, και κατσι­κιού, και τα αλλοιώ­σι­μα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα όπως τα καρύ­δια macadamia, τα πεκάν, τα φιστί­κια και το ginseng.
  • Έτσι, εννο­εί μπο­ρού­με να μποϊ­κο­τά­ρου­με και τα υπό­λοι­πα κρέ­α­τα από την Βραζιλία.
  • Να στα­μα­τή­σει το ταμείο Ασφα­λί­σε­ων και Συντά­ξε­ων των Αμε­ρι­κα­νών δασκά­λων και καθη­γη­τών, μέσω των θυγα­τρι­κών του στη Βρα­ζι­λία, να επεν­δύ­ει τα χρή­μα­τα του ταμεί­ου σε μεγά­λες συμ­φω­νί­ες αγο­ρα­πω­λη­σί­ας γης στον Αμα­ζό­νιο που έχουν συν­δε­θεί με την απο­ψί­λω­ση και την αρπα­γή της γης (!).

-Η ΜΚΟ «Mighty Earth» στο ίδιο μήκος μας ενη­με­ρώ­νει λέγοντας:

«Η κρί­ση απο­δά­σω­σης στη Βρα­ζι­λία και τη Βολι­βία δεν θα συνέ­βαι­νε χωρίς εται­ρεί­ες δια­κί­νη­σης όπως η Cargill, η Bunge και η JBS και χωρίς τους πελά­τες τους – εται­ρεί­ες όπως η Stop & Shop, η McDonald’s, η Burger King και η Sysco – που δημιούρ­γη­σαν τη ζήτη­ση της αγο­ράς που χρη­μα­το­δο­τεί την καταστροφή».

Και άλλοι παράγοντες 

-Ο πιο πλού­σιος άνθρω­πος του κόσμου Jeff Bezos και ήδη ιδιο­κτή­της μιας «Amazon» προ­τεί­νει να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί ο Αμα­ζό­νιος για να γίνουν τέτοιες επεν­δύ­σεις ώστε να προ­στα­τεύ­ουν το δάσος αφού το κρά­τος δεν μπορεί…

 

-Δεν μπο­ρού­με επί­σης να αγνο­ή­σου­με τη βιο­μη­χα­νία εξό­ρυ­ξης σιδη­ρο­με­ταλ­λεύ­μα­τος, η οποία είναι υπεύ­θυ­νη για το 10% της απο­ψί­λω­σης των δασών στον Αμα­ζό­νιο. Η Vale SA είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος παρα­γω­γός σιδη­ρο­με­ταλ­λεύ­μα­τος στον κόσμο, με επι­χει­ρή­σεις στον Αμα­ζό­νιο. Πέρυ­σι, η εται­ρεία ξεκί­νη­σε συζη­τή­σεις με το κρά­τος της Βρα­ζι­λί­ας για την επέ­κτα­ση του ήδη μεγα­λύ­τε­ρου ανοι­κτού ορυ­χεί­ου στον κόσμο, το ορυ­χείο Carajás, το οποίο βρί­σκε­ται στον Αμα­ζό­νιο. Συνή­θως δεν ανα­φέ­ρε­ται στις συζη­τή­σεις όσο οι κτη­νο­τρό­φοι και οι αγελάδες.

-Ο δε φασί­στας πρό­ε­δρος Μπολ­σο­νά­ρο, ισχυ­ρί­ζε­ται πως δεν είναι τόσες πολ­λές οι πυρ­κα­γιές, απο­λύ­ει τον διευ­θυ­ντή της Υπη­ρε­σί­ας Δορυ­φο­ρι­κής Παρα­κο­λού­θη­σης του δάσους του Αμα­ζο­νί­ου και στα δύσκο­λα κατη­γο­ρεί τις ΜΚΟ ότι βάζουν οι ίδιοι τις πυρ­κα­γιές για να τον πλή­ξουν. Παράλ­λη­λα σχε­διά­ζει την κατα­σκευή αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας που θα δια­σχί­ζει το δάσος.

Η μαγι­κή λέξη καπι­τα­λι­σμός, καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, συμ­φέ­ρο­ντα των καπι­τα­λι­στι­κών μονο­πω­λί­ων δεν υπάρ­χει σε καμία από τις παρα­πά­νω ανα­φο­ρές ούτε του Ντι Κάπριο ούτε των άλλων.

Ούτε καν περ­νά­ει από το μυα­λό τους πως όλοι οι παρά­γο­ντες που ανα­φέ­ρουν κινού­νται στην ίδια λογι­κή, δηλα­δή στο μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό κέρ­δος. Μας καλούν σε μποϊ­κο­τά­ρι­σμα των συγκε­κρι­μέ­νων εται­ριών και του κρέ­α­τος και όχι στο μποϊ­κο­τά­ρι­σμα του καπιταλισμού.

Μας χωρί­ζουν τους καπι­τα­λι­στές σε καλούς και λιγό­τε­ρο καλούς, στην περί­πτω­ση του Αμα­ζο­νί­ου οι κακοί είναι οι εται­ρί­ες τροφίμων.

Έτσι δια­χω­ρί­ζουν και το αστι­κό πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό σε καλούς και κακούς που ανα­λαμ­βά­νει, με το αζη­μί­ω­το, να προ­ω­θή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των εταιριών.

Μα φυσι­κά είναι οι μεγά­λες εται­ρεί­ες πίσω από τις πυρ­κα­γιές του Αμα­ζο­νί­ου. Είναι οι εται­ρεί­ες βοοει­δών, σόγιας για ζωο­τρο­φές, ορυ­χεί­ων και κατα­σκευα­στών δρό­μων. Το κοι­νό όμως χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους είναι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Και αυτό ισχύ­ει και σήμε­ρα και όταν κυβερ­νού­σαν οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και άφη­σαν τις εται­ρί­ες να λυμαί­νο­νται τον Αμαζόνιο.

Φυσι­κά το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος κατα­στρέ­φει την φύση, τον άνθρω­πο και το περι­βάλ­λον. Κατα­στρέ­φει ότι μπο­ρεί να του δώσει το μεγα­λύ­τε­ρο κέρ­δος χωρίς να νοιά­ζε­ται για τις συνέ­πειες. Κερ­δί­ζει και από τους κρε­α­το­φά­γους, βασα­νί­ζο­ντας τα ζώα και γεμί­ζο­ντάς τα αντι­βί­ω­ση και φάρ­μα­κα ταχεί­ας πάχυν­σης και από τους χορ­το­φά­γους δημιουρ­γώ­ντας πανά­κρι­βα προ­ϊ­ό­ντα εκτρώ­μα­τα όπως τυρί, μπι­φτέ­κια και λου­κά­νι­κα σόγιας γεμά­τα συντη­ρη­τι­κά αρκεί να μυρι­στεί κέρδος.

Ο καπι­τα­λι­σμός λει­τουρ­γεί χωρίς κεντρι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό και όχι για τις ανά­γκες του ανθρώ­που. Είναι ένα άναρ­χο και απάν­θρω­πο σύστημα.

Οι λαοί δεν χωρί­ζο­νται σε αυτούς που μπο­ρούν να καλ­λιερ­γούν φυτά και λαχα­νι­κά και να τρέ­φο­νται από αυτά και σε αυτούς που το κλί­μα δεν τους το επι­τρέ­πει και άρα στη­ρί­ζο­νται στην κρε­α­το­φα­γία. Η κυρί­αρ­χη αντί­θε­ση εξα­κο­λου­θεί να είναι μετα­ξύ κεφα­λαί­ου και εργασίας.

Μην το ξεχνά­με και χωρίς λόγο πέφτου­με στα υπαρ­ξια­κά και στα θέμα­τα ταυ­τό­τη­τας όπως μας καλούν τα παπα­γα­λά­κια για λύσεις εντός των ορί­ων του συστή­μα­τος. Αν αξί­ζει κανείς να αγω­νι­στεί για το περι­βάλ­λον και την σωστή δια­τρο­φή θέμα­τα που ευαι­σθη­το­ποιούν εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πων θα πρέ­πει να πολε­μή­σει τον καπιταλισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο