Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λετονία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών επειδή δεν απέτρεψε εκδηλώσεις μνήμης για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη!

Ο λυσ­σα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­τι­κή υστε­ρία στις χώρες της Βαλ­τι­κής συνέ­χι­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, μάλι­στα, με πρό­σχη­μα την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, η προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση παίρ­νει νέες διαστάσεις.

Έτσι, όπως δια­βά­σα­με, η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Λετο­νί­ας υπέ­βα­λε σήμε­ρα την παραί­τη­σή της έπει­τα από πιέ­σεις που δέχθη­κε από τον κυβερ­νώ­ντα συνα­σπι­σμό, μέλη του οποί­ου επέ­κρι­ναν την αστυ­νο­μία που επέ­τρε­ψε σε Ρωσό­φω­νους κατοί­κους της χώρας να τιμή­σουν νωρί­τε­ρα αυτό τον μήνα την Ημέ­ρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών.

Η λετο­νι­κή αστυ­νο­μία στις 10 Μαΐ­ου χρη­σι­μο­ποί­η­σε βία για να δια­λύ­σει εκα­το­ντά­δες κυρί­ως Ρωσό­φω­νους που είχαν συγκε­ντρω­θεί σε έναν οβε­λί­σκο στην πρω­τεύ­ου­σα Ρίγα, οι οποί­οι δεν υπά­κου­σαν σε ένα πρό­σφα­το θεσπι­σμέ­νο νόμο που απα­γο­ρεύ­ει τις συγκε­ντρώ­σεις σε μνη­μεία που δοξά­ζουν την Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη του Κόκ­κι­νου Στρατού.

Η υπουρ­γός, Μαρία Γκο­λού­μπε­βα (κεντ. φωτο), είπε σε δημο­σιο­γρά­φους ότι δεν έχει πλέ­ον την υπο­στή­ρι­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού αφού ένας εταί­ρος του συνα­σπι­σμού απεί­λη­σε να παραι­τη­θεί σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την από­φα­ση της αστυ­νο­μί­ας να επι­τρέ­ψει τις κυρί­ως ειρη­νι­κές συγκε­ντρώ­σεις στον οβε­λί­σκο στις 9 Μαΐ­ου, όταν η Ρωσία τιμά την Ημέ­ρα Νίκης και στις 10 Μαΐου.

Η Βου­λή της Λετο­νί­ας στις 31 Μαρ­τί­ου απα­γό­ρευ­σε τις δημό­σιες εκδη­λώ­σεις σε από­στα­ση 200 μέτρων από τα μνη­μεία του σοβιε­τι­κού πολέ­μου, σε μια κίνη­ση να απο­τρέ­ψει τους εορ­τα­σμούς της 9ης Μαΐ­ου στον οβε­λί­σκο της Ρίγας, ο οποί­ος παρα­δο­σια­κά προ­σέλ­κυε δεκά­δες χιλιά­δες κυρί­ως Ρωσό­φω­νους κάθε χρό­νο σε εκδη­λώ­σεις που παρευ­ρί­σκο­νταν ο πρέ­σβης της Ρωσί­ας, χωρίς όμως τη συμ­με­το­χή ανώ­τα­των αξιω­μα­τού­χων της Λετονίας.

Σε πεί­σμα, χιλιά­δες Ρωσό­φω­νοι εμφα­νί­στη­καν καθ’ όλη τη διάρ­κεια της 9ης Μαΐ­ου για να κατα­θέ­σουν λου­λού­δια στον οβε­λί­σκο υπό έντο­νη αστυ­νο­μι­κή παρουσία.

Πολ­λοί επέ­στρε­ψαν στις 10 Μαΐ­ου για να ξανα­κα­τα­θέ­σουν λου­λού­δια, μετά από ένα βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε ευρέ­ως που έδει­χνε εργα­ζό­με­νους του δήμου να χρη­σι­μο­ποιούν ένα τρα­κτέρ για να τα πετά­ξουν στα σκουπίδια.

Σημειώ­νε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση της Λετο­νί­ας, όπως και άλλων Βαλ­τι­κών χωρών (βλέ­πε Εσθο­νία), που απα­γο­ρεύ­ουν τις εκδη­λώ­σεις για την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη στο Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο, δεν έχουν κανέ­να πρό­βλη­μα να τιμούν συνερ­γά­τες των Ναζί και των SS που πολέ­μη­σαν στο πλευ­ρό του Χίτλερ κατά της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο