Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λετονία: Ψηφίστηκε νόμος για την κατεδάφιση των σοβιετικών μνημείων

Η λετο­νι­κή Βου­λή ανα­κοί­νω­σε χθες Πέμ­πτη ότι ενέ­κρι­νε ένα νομο­σχέ­διο που ανα­στέλ­λει μια συμ­φω­νία με τη Ρωσία σχε­τι­κά με τα μνη­μεία, που θα επι­τρέ­πει την κατε­δά­φι­ση σοβιε­τι­κών μνη­μεί­ων στη χώρα και συγκε­κρι­μέ­να το μνη­μείο στους Σοβιε­τι­κούς στρα­τιώ­τες στη Ρίγα.

«Οι μετα­βαλ­λό­με­νες γεω­πο­λι­τι­κές συν­θή­κες (…) σημαί­νουν ότι η Λετο­νία δεν μπο­ρεί και δεν θα υπο­χρε­ω­θεί να δια­τη­ρή­σει (…) μνη­μεία της σοβιε­τι­κής κατο­χής», δήλω­σε ο Ρίχαρντ Κολς, Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής. Ωστό­σο, ανέ­φε­ρε ότι η Λετο­νία «θα συνε­χί­σει να εκπλη­ρώ­νει τις διε­θνείς της υπο­χρε­ώ­σεις σχε­τι­κά με τις ταφές και τα νεκρο­τα­φεία». Η συμ­φω­νία θα ανα­στα­λεί από τις 16 Μαΐ­ου, ανέ­φε­ρε το κοινοβούλιο.

Νωρί­τε­ρα, ο Κολς σημεί­ω­σε επί­σης ότι η υιο­θέ­τη­ση αυτού του νομο­σχε­δί­ου θα εξα­λεί­ψει «όλα τα νομι­κά εμπό­δια στη δια­κο­πή της προ­στα­σί­ας των [σοβιε­τι­κών] μνη­μεί­ων, (…) και αυτό θα ανοί­ξει το δρό­μο για την κατε­δά­φι­ση ή τη μετε­γκα­τά­στα­σή τους».

Είπε ότι αφο­ρά το μνη­μείο των στρα­τιω­τών του Σοβιε­τι­κού Στρα­τού που απε­λευ­θέ­ρω­σαν τη Σοβιε­τι­κή Λετο­νία και τη Ρίγα από τους ναζί εισβο­λείς, το οποίο βρί­σκε­ται στη λετο­νι­κή πρωτεύουσα.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο