Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευκαντικό…

Παρου­σία του πρώ­ην γραμ­μα­τέα του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Αμυ­νας, αλλά και του πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Αθή­να, έγι­ναν τα εγκαί­νια του περι­πτέ­ρου του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Αμυ­νας στη ΔΕΘ από τον Π. Καμ­μέ­νο. Ανά­με­σα στα πολ­λά που είπε ο υπουρ­γός στην ομι­λία του, απευ­θυ­νό­με­νος στον Τζ. Πάιατ, ήταν και τού­το: «Ημα­σταν πάντα μαζί. Ημα­σταν μαζί σε εύκο­λες, αλλά και σε δύσκο­λες στιγ­μές. Στους δύο παγκό­σμιους πολέ­μους. Και μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο σας οφεί­λου­με την έντα­ξή μας στο Σχέ­διο Μάρ­σαλ. Αυτή η χώρα χτί­στη­κε μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο χάρη στη βοή­θεια των ΗΠΑ». Δεν έλει­ψαν βέβαια και οι αβρο­φρο­σύ­νες, όπως αυτή: «Εξο­χό­τα­τε, πολ­λοί πρέ­σβεις πέρα­σαν από την Αθή­να. Θέλω να σας πω ότι είστε ο καλύ­τε­ρος πρέ­σβης των τελευ­ταί­ων 50 ετών και να σας ευχα­ρι­στή­σω θερ­μά, για­τί πιστεύ­ε­τε σε αυτή τη φιλία και συμ­μα­χία». Το τι κάνα­νε οι Αμε­ρι­κα­νοί στην Ελλά­δα, μετά το 1947, που ανέ­λα­βαν τη σκυ­τά­λη από τους Βρε­τα­νούς, το ‘χει ζήσει στο πετσί του ο λαός. Οπως έζη­σαν στο πετσί τους χιλιά­δες αγω­νι­στές το «δόγ­μα Τρού­μαν», στη διάρ­κεια και μετά το τέλος του εμφυ­λί­ου. Ολα αυτά τα εγκλή­μα­τα του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού μπαί­νουν τώρα στο πλυ­ντή­ριο της «πρώ­τη φορά αρι­στε­ράς» συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, με …λευ­κα­ντι­κό άλλο­τε τις δηλώ­σεις Τσί­πρα για τον «δια­βο­λι­κά καλό» Τραμπ και άλλο­τε τους ύμνους του Καμ­μέ­νου για την ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ και τον …ανε­πα­νά­λη­πτο πρέ­σβη τους στην Αθή­να. Καθέ­νας που αισθά­νε­ται πραγ­μα­τι­κά αρι­στε­ρός, δεν μπο­ρεί παρά να νιώ­θει αηδία και ανα­γού­λα μπρο­στά σε τέτοιες «τελε­τουρ­γί­ες».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο