Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευκορωσία – τελευταίες εξελίξεις με διαδηλώσεις και παρεμβάσεις ιμπεριαλιστικών κέντρων

Συνε­χί­στη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες οι δια­δη­λώ­σεις κατά της εξου­σί­ας του Προ­έ­δρου της Λευ­κο­ρω­σί­ας, Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο, με τη χώρα να έχει μετα­τρα­πεί σε πεδίο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης.

ℹ️  🇧🇾  Την Κυρια­κή, σύμ­φω­να με διε­θνή ΜΜΕ, έγι­νε στο Μινσκ μία από τις μαζι­κό­τε­ρες δια­δη­λώ­σεις της αντι­πο­λί­τευ­σης των τελευ­ταί­ων χρό­νων, ενώ λίγο νωρί­τε­ρα ο Λου­κα­σέν­κο μίλη­σε σε υπο­στη­ρι­κτές του, που συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία Ανε­ξαρ­τη­σί­ας της πρωτεύουσας.
🔻 Χτες έγι­ναν συγκε­ντρώ­σεις μπρο­στά σε πολ­λά εργο­στά­σια και την έδρα της δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης στο Μινσκ, κατό­πιν καλέ­σμα­τος της αντι­πο­λί­τευ­σης σε γενι­κή απεργία.
🔻 Δια­δη­λω­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης συγκε­ντρώ­θη­καν κυρί­ως μπρο­στά από εργο­στά­σιο βαρέ­ων οχη­μά­των, όπου ο Λου­κα­σέν­κο έφτα­σε με ελι­κό­πτε­ρο και μίλη­σε σε εργαζόμενους.
🔻 Επί­σης ανα­φέρ­θη­κε στά­ση εργα­σί­ας σε εργο­στά­σιο τρα­κτέρ στο Μινσκ.
🔻 Στον διε­θνή Τύπο κατα­γρά­φο­νται χιλιά­δες συλ­λή­ψεις δια­δη­λω­τών, η πλειο­ψη­φία των οποί­ων μέχρι χτες είχαν αφε­θεί ελεύθεροι.

|   ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
🆘  Καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στη Λευκορωσία
🔺  Ο λαός να οργανώσει την αυτοτελή του πάλη

Πάντως ο Λου­κα­σέν­κο ξεκα­θά­ρι­σε χτες πως δεν πρό­κει­ται «όσο ζει» να γίνουν νέες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, ενώ εμφα­νί­στη­κε πρό­θυ­μος να μοι­ρα­στεί την εξου­σία μετά από ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος, αλλά όχι υπό την πίε­ση των διαδηλωτών.

Σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μά της από τη Λιθουα­νία, όπου έχει δια­φύ­γει, η ηγέ­της της αντι­πο­λί­τευ­σης Σβε­τλά­να Τιχα­νόφ­σκα­για (έλα­βε περί­που το 10% των ψήφων) δήλω­σε χτες έτοι­μη να ηγη­θεί της Λευ­κο­ρω­σί­ας και ζήτη­σε τη δημιουρ­γία ενός νομι­κού μηχα­νι­σμού για «νέες, δίκαιες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές». Η ίδια κάλε­σε τους αξιω­μα­τι­κούς των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας να αλλά­ξουν πλευ­ρά, λέγο­ντας ότι η παρελ­θού­σα συμπε­ρι­φο­ρά τους θα συγχωρεθεί.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κές των αντι­θέ­σε­ων και των αντι­κρουό­με­νων συμ­φε­ρό­ντων είναι και οι διε­θνείς παρεμ­βά­σεις. Χτες ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σαρλ Μισέλ, ανα­κοί­νω­σε έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των 27 κρα­τών — μελών αύριο Τετάρ­τη για την κατά­στα­ση στη Λευ­κο­ρω­σία, σημειώ­νο­ντας πως «Η βία ενα­ντί­ον των δια­δη­λω­τών είναι μη απο­δε­κτή και δεν μπο­ρεί να επι­τρα­πεί» |> βλ ανα­λυ­τι­κά παρακάτω

Η Γερ­μα­νία, που ασκεί την προ­ε­δρία της ΕΕ, απεί­λη­σε να επε­κτεί­νει τις κυρώ­σεις που ήδη έχει απο­φα­σι­στεί να επι­βλη­θούν σε αξιω­μα­τού­χους της Λευ­κο­ρω­σί­ας, μετά τη βία που ασκή­θη­κε κατά των δια­δη­λω­τών, ενώ ο Γάλ­λος Πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν κάλε­σε την ΕΕ «να συνε­χί­σει να κινη­το­ποιεί­ται στο πλευ­ρό των εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων Λευκορώσων».

Σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία την Κυρια­κή ο Πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν δια­βε­βαί­ω­σε τον Λου­κα­σέν­κο ότι η Μόσχα είναι έτοι­μη να παρά­σχει βοή­θεια, εφό­σον χρεια­στεί, στο πλαί­σιο της Οργά­νω­σης του Συμ­φώ­νου Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας (CSTO), ανα­κοί­νω­σε το Κρεμ­λί­νο, κάνο­ντας λόγο για «εξω­τε­ρι­κές απειλές».

Στο μετα­ξύ, έντο­νη είναι η στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα στα σύνο­ρα με τη Λιθουανία.
Μετά τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες ΝΑΤΟι­κές ασκή­σεις που έλη­ξαν την Παρα­σκευή, η Λευ­κο­ρω­σία ανα­κοί­νω­σε στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις το διά­στη­μα 17 — 20 Αυγού­στου κοντά στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο της χώρας και στην περιο­χή Γκρό­ντ­νο, η οποία συνο­ρεύ­ει με την Πολω­νία και τη Λιθουανία.

trump 1

ℹ️ 🇺🇸 Τραμπ: Φρικτή η κατάσταση στη Λευκορωσία

[Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ] Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε ότι «παρα­κο­λου­θεί στε­νά» την κατά­στα­ση στη Λευκορωσία
Η Ουά­σινγ­κτον έχει ήδη ζητή­σει να γίνουν σεβα­στές οι «ελευ­θε­ρί­ες» των δια­δη­λω­τών της πρώ­ην σοβιε­τι­κής δημο­κρα­τί­ας. Παράλ­λη­λα, προ­έ­τρε­ψε την κυβέρ­νη­ση να ξεκι­νή­σει διά­λο­γο με τους εκπρο­σώ­πους της κοι­νω­νί­ας των πολιτών.

«Είναι μια φρι­κτή κατά­στα­ση» τόνι­σε ο Τραμπ, μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους, λίγο πριν ανα­χω­ρή­σει για Μινε­σό­τα και Ουισκόνσιν.
«Θα παρα­κο­λου­θή­σου­με πολύ στε­νά τις εξε­λί­ξεις» συμπλή­ρω­σε, χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρες διευκρινήσεις.Charles Michel

ℹ️ 🇪🇺  Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Τετάρτη με θέμα την Λευκορωσία

Τη σύγκλη­ση του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου για να συζη­τη­θούν οι εξε­λί­ξεις στη Λευ­κο­ρω­σία, ανα­κοί­νω­σε ο Πρό­ε­δρος του εν λόγω θυε­σμι­κού οργά­νου της ΕΕ Σαρλ Μισέλ, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «ο λαός της Λευ­κο­ρω­σί­ας έχει το δικαί­ω­μα να απο­φα­σί­ζει για το μέλ­λον του και να εκλέ­γει ελεύ­θε­ρα τον ηγέ­τη του».

Με ανάρ­τη­σή του στο twitter ο Σαρλ Μισέλ σημειώ­νει ακό­μα ότι «η βία κατά των δια­δη­λω­τών είναι απα­ρά­δε­κτη και δεν επι­τρέ­πε­ται».

Charles Michel Twitter Charles Michel  @eucopresident
The elections in #Belarus were neither free nor fair. Violence against peaceful protesters was shocking and has to be condemned. Those responsible must be held to account. The EU has started work on sanctions. Invitation letter

Invitation letter by President Charles Michel to the members of the European Council ahead of their President Charles Michel invited the members of the European Council to a video conference on Belarus on 19 August 2020 consilium.europa.eu · 17 Αυγ 2020

Η ΕΕ έχει ξεκι­νή­σει δια­δι­κα­σία επι­βο­λής κυρώ­σε­ων ενα­ντί­ον Λευ­κο­ρώ­σων αξιω­μα­τού­χων που ευθύ­νο­νται για τη νοθεία στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 9η Αυγού­στου, αλλά και για τη βίαιη κατα­στο­λή των αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών διαδηλώσεων.
Οι 27 ηγέ­τες της ΕΕ θα συζη­τή­σουν πώς μπο­ρούν να «προ­σφέ­ρουν βοή­θεια» (sic!!) στη Λευ­κο­ρω­σία. Μετα­ξύ των αρχι­κών σκέ­ψε­ων είναι η δημιουρ­γία ενός ταμεί­ου για τα θύμα­τα της κατα­στο­λής (!!) στη χώρα, ή χρη­μα­το­δό­τη­ση σχε­δί­ων προ­κει­μέ­νου να υπο­στη­ρι­χθεί ο πλου­ρα­λι­σμός στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, προ­τά­σεις για μεταρ­ρυθ­μί­σεις στην αστυ­νο­μία, ενί­σχυ­ση των ανταλ­λα­γών φοι­τη­τών με την ΕΕ καθώς και ευκο­λό­τε­ρη πρό­σβα­ση στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά εργα­σί­ας για τους Λευκορώσους.

✔️  Θυμί­ζου­με πως η Πολω­νία, η Τσε­χία, οι τρεις χώρες της Βαλ­τι­κής (Εσθο­νία, Λετο­νία, Λιθουα­νία) και η Δανία έχουν ζητή­σει από την ΕΕ να μεσο­λα­βή­σει μετα­ξύ του Λου­κα­σέν­κο και της αντιπολίτευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο